මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 28 of 92.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
16.06.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 6.043 6.50 0.000 8.00 -9.843 1.343
13.06.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 11.555 6.50 0.000 8.00 -20.480 2.391
11.06.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.451 6.50 0.000 8.00 -9.451 0.289
10.06.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 8.948 6.50 0.000 8.00 -8.948 0.289
09.06.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.983 6.50 0.000 8.00 -20.508 0.289
06.06.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 17.298 6.50 0.000 8.00 -33.098 0.289
05.06.2014 11.00 0.000 11.999 11.000 6.540 4.216 6.50 0.000 8.00 -15.216 0.033
04.06.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 6.684 6.50 0.000 8.00 -6.684 0.277
03.06.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.411 6.50 0.000 8.00 -19.811 0.276
02.06.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 11.251 6.50 0.000 8.00 -18.576 14.388
       
30.05.2014 20.00 0.000 9.888 7.537 6.540 13.214 6.50 0.000 8.00 -32.751 0.729
29.05.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.754 6.50 0.000 8.00 -9.754 0.593
28.05.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 6.916 6.50 0.000 8.00 -6.916 0.592
27.05.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.114 6.50 0.000 8.00 -5.984 0.592
26.05.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.809 6.50 0.000 8.00 -20.309 1.655
23.05.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 13.208 6.50 0.000 8.00 -46.094 1.654
22.05.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.813 6.50 0.000 0.00 -7.813 0.084
21.05.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.212 6.50 0.000 8.00 -6.932 0.084
20.05.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.318 6.50 0.000 8.00 -9.323 0.084
19.05.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.276 6.50 0.000 8.00 -15.886 0.084
16.05.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 16.151 6.50 0.000 8.00 -47.611 3.495
13.05.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.191 6.50 1.267 8.00 -0.924 0.440
12.05.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 6.079 6.50 0.000 8.00 -11.579 0.440
09.05.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 10.951 6.50 0.000 8.00 -27.561 3.620
08.05.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.873 6.50 0.000 8.00 -4.873 0.027
07.05.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.241 6.50 0.000 8.00 -2.241 0.027
06.05.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.997 6.50 0.000 8.00 -4.997 0.027
05.05.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 6.363 6.50 0.000 8.00 -20.723 0.027
02.05.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 12.441 6.50 0.000 8.00 -43.091 2.123
       
30.04.2014 15.50 0.000 4.828 4.828 6.530 10.723 6.50 0.000 8.00 -15.551 0.000
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services