මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 27 of 92.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
24.07.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 24.002 6.50 0.000 8.00 -24.002 0.136
23.07.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 26.552 6.50 0.000 8.00 -26.552 0.136
22.07.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 22.998 6.50 0.000 8.00 -22.998 0.136
21.07.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 27.522 6.50 0.000 8.00 -34.922 0.136
18.07.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 30.791 6.50 0.000 8.00 -55.766 0.136
17.07.2014 20.00 0.000 19.332 19.332 6.500 29.630 6.50 0.000 8.00 -48.962 0.158
16.07.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 47.118 6.50 0.000 8.00 -47.118 1.079
15.07.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 49.358 6.50 0.000 8.00 -73.358 1.079
14.07.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 27.918 6.50 0.000 8.00 -27.918 0.000
11.07.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 28.901 6.50 0.000 8.00 -38.901 0.000
10.07.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 31.329 6.50 0.000 8.00 -31.329 0.000
09.07.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 28.873 6.50 0.000 8.00 -28.873 0.000
08.07.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 18.100 6.50 0.000 8.00 -18.100 0.000
07.07.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 24.398 6.50 0.000 8.00 -34.398 0.000
04.07.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 14.776 6.50 0.000 8.00 -14.776 0.000
03.07.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.679 6.50 1.291 8.00 -1.388 2.187
02.07.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.720 6.50 0.000 8.00 -1.720 0.896
01.07.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 6.240 6.50 0.000 8.00 -6.240 0.895
       
30.06.2014 8.00 0.000 6.650 6.650 6.540 6.906 6.50 0.000 8.00 -13.556 0.262
27.06.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 15.318 6.50 0.000 8.00 -39.043 0.894
26.06.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 14.740 6.50 0.000 8.00 -14.740 0.147
25.06.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 6.153 6.50 0.000 8.00 -6.153 0.147
24.06.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 8.762 6.50 0.000 8.00 -12.562 0.147
23.06.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 11.709 6.50 0.000 8.00 -23.609 0.893
20.06.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 18.650 6.50 0.000 8.00 -35.425 0.893
19.06.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.182 6.50 0.000 8.00 -4.182 1.344
18.06.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.776 6.50 0.000 8.00 -2.776 1.344
17.06.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 6.345 6.50 0.000 8.00 -14.895 1.343
16.06.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 6.043 6.50 0.000 8.00 -9.843 1.343
13.06.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 11.555 6.50 0.000 8.00 -20.480 2.391
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services