මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 27 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
24.12.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.990 0.000 8.00 -17.990 0.145
23.12.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 10.656 0.000 8.00 -10.656 1.297
22.12.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 11.958 0.000 8.00 -30.913 1.297
19.12.2014 30.00 0.000 6.712 6.712 5.920 27.458 0.000 8.00 -49.845 13.412
18.12.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.742 0.000 8.00 -1.742 0.079
17.12.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.854 0.000 8.00 -5.854 0.079
16.12.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.269 0.000 8.00 -5.269 0.079
15.12.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.003 2.731 8.00 -4.272 0.079
12.12.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 19.592 0.000 8.00 -47.592 3.412
11.12.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.890 0.000 8.00 -2.890 1.011
10.12.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.114 0.000 8.00 -15.114 1.012
09.12.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 18.655 0.000 8.00 -18.655 1.011
08.12.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 12.248 0.000 8.00 -29.155 1.011
05.12.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 40.488 0.000 8.00 -59.638 9.102
04.12.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 13.580 0.000 8.00 -13.580 10.331
03.12.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 34.994 0.000 8.00 -34.994 10.328
02.12.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 34.147 0.000 8.00 -36.145 10.326
01.12.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 34.002 0.000 8.00 -46.872 12.319
       
28.11.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 34.559 0.000 8.00 -44.509 7.282
27.11.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 13.453 0.000 8.00 -13.453 1.001
26.11.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 11.094 0.000 8.00 -11.094 1.001
25.11.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 10.750 0.000 8.00 -10.750 1.001
24.11.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.029 0.000 8.00 -11.251 1.001
21.11.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 20.228 0.000 8.00 -27.728 5.210
20.11.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.657 0.000 8.00 -3.657 1.669
19.11.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.169 0.000 8.00 -9.169 1.669
18.11.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.837 0.000 8.00 -5.887 1.669
17.11.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 11.465 0.000 8.00 -23.544 3.705
14.11.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 22.369 0.000 8.00 -25.390 15.738
13.11.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.222 0.000 8.00 -1.222 0.706
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services