මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 25 of 92.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
28.10.2014 10.00 0.000 19.818 10.000 5.630 10.201 0.000 8.00 -20.201 0.109
27.10.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 17.998 0.000 8.00 -17.998 10.559
24.10.2014 15.00 0.000 5.965 5.965 5.720 11.554 0.000 8.00 -32.519 3.600
23.10.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.882 0.000 8.00 -4.882 2.084
21.10.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.756 0.000 8.00 -14.756 2.083
20.10.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 17.722 0.000 8.00 -27.722 0.098
17.10.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 53.328 0.000 8.00 -53.328 0.098
16.10.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 14.235 0.000 8.00 -14.235 0.035
15.10.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 32.971 0.000 8.00 -32.971 0.035
14.10.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 35.913 0.000 8.00 -50.913 0.034
13.10.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 43.416 0.000 8.00 -43.416 10.864
10.10.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 37.203 0.000 8.00 -62.853 16.441
09.10.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 18.064 0.000 8.00 -18.064 14.889
07.10.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 18.907 0.000 8.00 -18.907 14.882
03.10.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 34.461 0.000 8.00 -54.461 14.868
02.10.2014 90.00 0.000 27.785 27.785 6.000 65.256 0.000 8.00 -93.041 13.309
01.10.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 95.602 0.000 8.00 -95.602 0.000
       
30.09.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 71.254 0.000 8.00 -71.254 0.000
29.09.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 76.830 6.50 0.000 8.00 -76.830 0.000
26.09.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 79.503 6.50 0.000 8.00 -79.503 0.000
25.09.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 39.633 6.50 0.000 8.00 -39.633 0.000
24.09.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 41.489 6.50 0.000 8.00 -41.489 0.000
23.09.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 40.684 6.50 0.000 8.00 -40.684 0.000
22.09.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 52.731 6.50 0.000 8.00 -52.731 0.000
19.09.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 42.406 6.50 0.000 8.00 -42.406 0.000
18.09.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 27.274 6.50 0.000 8.00 -27.274 2.477
17.09.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 25.957 6.50 0.000 8.00 -25.957 2.476
16.09.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 26.692 6.50 0.000 8.00 -26.692 2.476
15.09.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 47.463 6.50 0.000 8.00 -47.463 2.475
12.09.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 38.992 6.50 0.000 8.00 -58.992 2.473
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services