මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 24 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
13.05.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 123.928 6.00 0.000 7.50 -123.928 60.862
12.05.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 120.529 6.00 0.000 7.50 -120.529 60.848
11.05.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 119.542 6.00 0.000 7.50 -119.542 60.835
08.05.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 110.874 6.00 0.000 7.50 -110.874 60.795
07.05.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 130.690 6.00 0.000 7.50 -130.690 70.736
06.05.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 128.760 6.00 0.800 7.50 -127.960 71.521
05.05.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 126.568 6.00 0.000 7.50 -126.568 70.706
       
30.04.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 128.680 6.00 0.000 7.50 -128.680 68.077
29.04.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 125.415 6.00 0.000 7.50 -125.415 70.895
28.04.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 124.266 6.00 0.000 7.50 -124.266 70.879
27.04.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 121.833 6.00 0.000 7.50 -121.833 70.864
24.04.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 149.356 6.00 0.000 7.50 -149.356 95.506
23.04.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 132.953 6.00 0.000 7.50 -132.953 111.376
22.04.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 130.826 6.00 0.000 7.50 -130.826 111.352
21.04.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 125.065 6.00 0.000 7.50 -125.065 111.328
20.04.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 119.883 6.00 0.000 7.50 -119.883 111.304
17.04.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 108.616 6.00 0.000 7.50 -108.616 111.231
16.04.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 81.509 6.00 0.000 7.50 -81.509 112.915
15.04.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 96.277 6.00 0.000 7.50 -96.277 112.890
10.04.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 91.986 6.50 0.000 8.00 -91.986 112.766
09.04.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 57.842 6.50 0.000 8.00 -57.842 72.558
08.04.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 34.560 6.50 0.000 8.00 -34.560 43.173
07.04.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 39.903 6.50 0.000 8.00 -39.903 43.164
06.04.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 46.330 6.50 0.050 8.00 -46.280 43.204
02.04.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 50.564 6.50 0.000 8.00 -50.564 43.117
01.04.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 54.347 6.50 0.159 8.00 -54.188 56.927
       
31.03.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 71.051 6.50 0.000 8.00 -71.051 64.779
30.03.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 76.243 6.50 0.000 8.00 -76.243 64.764
27.03.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 99.481 6.50 0.000 8.00 -99.481 84.543
26.03.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 94.204 6.50 0.000 8.00 -94.204 75.470
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services