මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 24 of 93.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
06.02.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 20.783 0.000 8.00 -32.933 18.146
05.02.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 12.359 0.000 8.00 -12.359 0.447
02.02.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 23.168 0.000 8.00 -23.168 0.447
       
30.01.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 17.692 0.000 8.00 -31.131 0.446
29.01.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 11.943 0.000 8.00 -11.943 5.296
28.01.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 13.354 0.000 8.00 -13.354 5.294
27.01.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 11.767 0.000 8.00 -11.767 5.293
26.01.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 16.311 0.000 8.00 -16.311 5.292
23.01.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 17.652 0.000 8.00 -56.375 9.042
22.01.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 11.689 0.000 8.00 -11.689 28.208
21.01.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 12.937 0.000 8.00 -70.859 23.298
20.01.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 10.747 0.000 8.00 -25.409 7.057
19.01.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 18.390 0.000 8.00 -78.390 0.081
16.01.2015 50.00 0.000 20.740 19.240 5.910 65.937 0.000 8.00 -115.177 19.477
13.01.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 17.736 0.000 8.00 -17.736 1.477
12.01.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 13.490 0.000 8.00 -13.490 1.476
09.01.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 27.759 0.000 8.00 -60.943 0.067
08.01.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 25.916 0.000 8.00 -25.916 22.981
07.01.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 25.480 0.000 8.00 -25.480 22.976
06.01.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 35.283 0.000 8.00 -35.283 22.971
02.01.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 33.315 0.000 8.00 -35.290 23.161
01.01.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 30.075 0.000 8.00 -30.075 16.282
       
31.12.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.032 2.650 8.00 -4.382 3.144
30.12.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 17.690 0.000 8.00 -17.690 3.554
29.12.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 25.590 0.000 8.00 -45.590 0.181
26.12.2014 40.00 0.000 14.002 14.002 5.910 28.422 0.000 8.00 -54.424 2.544
24.12.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.990 0.000 8.00 -17.990 0.145
23.12.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 10.656 0.000 8.00 -10.656 1.297
22.12.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 11.958 0.000 8.00 -30.913 1.297
19.12.2014 30.00 0.000 6.712 6.712 5.920 27.458 0.000 8.00 -49.845 13.412
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services