මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 23 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
23.06.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 62.501 6.00 0.000 7.50 -62.501 25.310
22.06.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 65.412 6.00 0.000 7.50 -65.412 25.304
19.06.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 63.005 6.00 0.000 7.50 -63.005 25.289
18.06.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 70.830 6.00 0.000 7.50 -70.830 23.110
17.06.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 70.800 6.00 0.000 7.50 -70.800 23.105
16.06.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 70.105 6.00 0.000 7.50 -70.105 23.100
15.06.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 84.072 6.00 0.000 7.50 -84.072 23.095
12.06.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 87.383 6.00 0.000 7.50 -87.383 23.081
11.06.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 86.800 6.00 0.000 7.50 -86.800 18.429
10.06.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 86.580 6.00 0.000 7.50 -86.580 18.425
09.06.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 91.129 6.00 0.000 7.50 -91.129 18.421
08.06.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 89.541 6.00 0.000 7.50 -89.541 18.417
05.06.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 93.430 6.00 0.000 7.50 -93.430 18.392
04.06.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 91.435 6.00 0.000 7.50 -91.435 5.498
03.06.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 95.730 6.00 0.000 7.50 -95.730 5.496
01.06.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 97.052 6.00 0.000 7.50 -97.052 5.494
       
29.05.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 111.977 6.00 0.000 7.50 -111.977 48.728
28.05.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 119.121 6.00 0.000 7.50 -119.121 48.717
27.05.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 117.441 6.00 0.000 7.50 -117.441 48.707
26.05.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 117.113 6.00 0.000 7.50 -117.113 48.696
25.05.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 114.980 6.00 0.000 7.50 -114.980 48.686
22.05.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 107.075 6.00 0.000 7.50 -107.075 48.654
21.05.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 122.541 6.00 0.000 7.50 -122.541 60.314
20.05.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 123.524 6.00 0.000 7.50 -123.524 60.301
19.05.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 126.104 6.00 0.000 7.50 -126.104 60.288
18.05.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 126.435 6.00 0.000 7.50 -126.435 60.275
15.05.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 116.944 6.00 0.000 7.50 -116.944 60.236
14.05.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 123.107 6.00 0.000 7.50 -123.107 60.875
13.05.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 123.928 6.00 0.000 7.50 -123.928 60.862
12.05.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 120.529 6.00 0.000 7.50 -120.529 60.848
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services