මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 23 of 93.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
24.03.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 97.020 6.50 0.000 8.00 -97.020 75.436
23.03.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 104.821 6.50 0.984 8.00 -103.837 76.403
20.03.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 103.593 6.50 1.156 8.00 -102.437 76.523
19.03.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 52.785 6.50 1.811 8.00 -50.974 45.231
18.03.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 60.767 6.50 0.000 8.00 -60.767 45.221
17.03.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 49.273 6.50 0.000 8.00 -49.273 45.210
16.03.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 88.343 6.50 0.000 8.00 -88.343 70.089
13.03.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 96.382 6.50 0.000 8.00 -96.382 54.989
12.03.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 82.705 6.50 0.000 8.00 -82.705 39.988
11.03.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 73.972 6.50 0.000 8.00 -73.972 39.981
10.03.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 68.916 6.50 0.000 8.00 -68.916 39.974
09.03.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 72.839 6.50 0.000 8.00 -72.839 42.262
06.03.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 78.076 6.50 0.000 8.00 -78.076 42.232
04.03.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 17.638 6.50 0.000 8.00 -17.638 11.129
03.03.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 26.766 6.50 0.000 8.00 -26.766 11.127
02.03.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 24.460 6.50 0.000 8.00 -24.460 11.124
       
27.02.2015 10.00 0.000 12.207 10.000 6.130 21.323 0.000 8.00 -56.343 1.136
26.02.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 16.226 0.000 8.00 -16.226 0.948
25.02.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.834 0.000 8.00 -17.834 0.948
24.02.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 8.971 0.000 8.00 -16.812 8.263
23.02.2015 10.00 0.000 13.977 10.000 5.907 9.242 0.000 8.00 -19.242 6.112
20.02.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 21.125 0.000 8.00 -53.760 16.010
19.02.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 16.992 0.000 8.00 -16.992 3.688
18.02.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 25.779 0.000 8.00 -34.833 3.687
16.02.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 24.103 0.000 8.00 -38.089 0.142
13.02.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 43.545 0.000 8.00 -54.647 10.298
12.02.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 13.693 0.000 8.00 -13.693 14.083
11.02.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.317 0.000 8.00 -3.317 14.079
10.02.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.360 0.000 8.00 -9.360 14.076
09.02.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 18.041 4.000 8.00 -14.041 18.072
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services