මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 22 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
13.08.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 65.532 6.00 0.000 7.50 -65.532 69.319
12.08.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 67.107 6.00 0.000 7.50 -67.107 69.307
11.08.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 69.441 6.00 0.000 7.50 -69.441 69.288
10.08.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 70.665 6.00 0.000 7.50 -70.665 69.281
07.08.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 81.589 6.00 0.000 7.50 -81.589 69.241
06.08.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 102.962 6.00 0.000 7.50 -102.962 90.455
05.08.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 109.326 6.00 0.000 7.50 -109.326 90.441
04.08.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 116.167 6.00 0.000 7.50 -116.167 90.425
03.08.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 118.802 6.00 0.000 7.50 -118.802 90.407
       
30.07.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 73.478 6.00 0.000 7.50 -73.478 66.007
29.07.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 77.143 6.00 0.000 7.50 -77.143 65.993
28.07.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 79.331 6.00 0.000 7.50 -79.331 65.979
27.07.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 83.544 6.00 0.000 7.50 -83.544 65.966
24.07.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 83.568 6.00 0.000 7.50 -83.568 65.924
23.07.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 82.560 6.00 0.000 7.50 -82.560 65.910
22.07.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 89.075 6.00 0.000 7.50 -89.075 65.896
21.07.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 92.505 6.00 0.000 7.50 -92.500 65.882
20.07.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 95.178 6.00 0.000 7.50 -95.178 65.868
17.07.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 101.836 6.00 0.000 7.50 -101.836 65.826
16.07.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 98.777 6.00 0.000 7.50 -98.777 63.131
15.07.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 101.261 6.00 0.000 7.50 -101.261 63.117
14.07.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 63.211 6.00 0.000 7.50 -63.211 55.162
13.07.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 64.403 6.00 0.000 7.50 -64.403 55.151
10.07.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 62.730 6.00 0.000 7.50 -62.730 55.116
09.07.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 62.725 6.00 0.000 7.50 -62.725 50.381
08.07.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 65.513 6.00 0.000 7.50 -65.513 50.370
07.07.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 68.559 6.00 0.000 7.50 -68.559 50.360
06.07.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 67.550 6.00 0.000 7.50 -67.550 50.349
03.07.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 70.580 6.00 0.000 7.50 -70.580 50.317
02.07.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 58.445 6.00 0.000 7.50 -58.445 36.398
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services