මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 21 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
22.09.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 78.364 6.00 0.000 7.50 -78.364 170.636
21.09.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 78.279 6.00 2.460 7.50 -75.819 170.620
18.09.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 73.032 6.00 0.000 7.50 -73.032 170.517
17.09.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 48.500 6.00 0.000 7.50 -48.500 151.776
16.09.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 63.950 6.00 0.000 7.50 -63.950 151.743
15.09.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 86.688 6.00 0.000 7.50 -86.688 151.741
14.09.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 82.842 6.00 0.000 7.50 -82.842 151.709
11.09.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 84.830 6.00 0.000 7.50 -84.830 151.614
10.09.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 54.089 6.00 0.000 7.50 -54.089 123.914
09.09.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 59.926 6.00 0.000 7.50 -59.926 123.902
08.09.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 60.472 6.00 0.000 7.50 -60.472 123.879
07.09.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 61.818 6.00 0.000 7.50 -61.818 123.880
04.09.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 51.096 6.00 0.000 7.50 -51.096 123.817
03.09.2015 0.00 10.000 9.314 5.034 6.300 50.975 6.00 0.000 7.50 -45.941 122.102
02.09.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 43.845 6.00 1.378 7.50 -42.467 118.412
01.09.2015 0.00 15.000 13.034 12.034 6.250 48.772 6.00 0.000 7.50 -36.738 129.057
       
31.08.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 25.273 6.00 0.000 7.50 -25.273 91.941
28.08.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 33.191 6.00 0.000 7.50 -33.191 91.877
27.08.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 38.256 6.00 0.000 7.50 -38.256 87.675
26.08.2015 0.00 10.000 2.700 2.700 6.150 47.921 6.00 0.000 7.50 -45.221 90.362
25.08.2015 0.00 10.000 4.650 3.900 6.150 50.325 6.00 0.000 7.50 -46.425 91.529
24.08.2015 0.00 10.000 9.025 4.812 6.150 48.226 6.00 0.000 7.50 -43.414 92.441
21.08.2015 0.00 15.000 10.804 8.730 6.160 50.599 6.00 0.000 7.50 -41.869 87.585
20.08.2015 0.00 30.000 7.164 7.164 6.200 37.277 6.00 0.000 7.50 -30.113 84.731
19.08.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 38.563 6.00 3.250 7.50 -35.313 80.806
18.08.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 43.716 6.00 1.870 7.50 -41.846 77.542
17.08.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 60.266 6.00 0.000 7.50 -60.266 73.589
14.08.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 62.757 6.00 0.000 7.50 -62.757 73.555
13.08.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 65.532 6.00 0.000 7.50 -65.532 69.319
12.08.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 67.107 6.00 0.000 7.50 -67.107 69.307
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services