මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 19 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
21.12.2015 20.00 0.000 18.421 1.521 6.130 71.584 6.00 0.000 7.50 -73.105 75.884
18.12.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 69.564 6.00 0.000 7.50 -69.564 66.620
17.12.2015 20.00 0.000 26.794 20.000 6.130 46.093 6.00 0.000 7.50 -66.093 39.533
16.12.2015 20.00 0.000 11.173 11.173 6.090 54.711 6.00 0.000 7.50 -65.884 48.332
15.12.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 77.038 6.00 1.388 7.50 -75.650 60.859
14.12.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 63.572 6.00 0.000 7.50 -63.572 50.840
11.12.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 72.869 6.00 0.000 7.50 -72.869 50.810
10.12.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 94.384 6.00 0.000 7.50 -94.384 68.289
09.12.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 89.343 6.00 0.000 7.50 -89.343 68.275
08.12.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 92.681 6.00 0.000 7.50 -101.306 68.261
07.12.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 110.195 6.00 0.000 7.50 -110.195 84.992
04.12.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 115.835 6.00 0.000 7.50 -115.835 84.939
03.12.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 130.389 6.00 0.000 7.50 -130.389 101.055
02.12.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 136.199 6.00 0.000 7.50 -136.199 101.034
01.12.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 138.770 6.00 0.000 7.50 -138.770 101.003
       
30.11.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 134.397 6.00 0.000 7.50 -134.397 115.818
27.11.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 141.715 6.00 0.000 7.50 -141.715 115.754
26.11.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 149.245 6.00 0.000 7.50 -149.245 118.496
24.11.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 149.560 6.00 0.000 7.50 -149.560 118.449
23.11.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 145.971 6.00 0.000 7.50 -145.971 118.413
20.11.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 145.856 6.00 0.000 7.50 -145.856 118.332
19.11.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 138.443 6.00 0.000 7.50 -138.443 108.484
18.11.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 141.152 6.00 0.000 7.50 -141.152 108.457
17.11.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 140.000 6.00 0.000 7.50 -140.000 108.431
16.11.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 143.870 6.00 0.000 7.50 -143.870 108.418
13.11.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 134.869 6.00 0.000 7.50 -134.869 108.340
12.11.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 106.647 6.00 0.000 7.50 -106.647 81.876
11.11.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 113.211 6.00 0.000 7.50 -113.211 81.855
09.11.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 110.066 6.00 0.000 7.50 -110.066 81.828
06.11.2015 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 112.303 6.00 0.000 7.50 -112.303 81.774
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services