මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 16 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
08.03.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.093 6.50 4.400 8.00 -4.693 191.655
04.03.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 10.388 6.50 0.000 8.00 -10.388 187.108
03.03.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 32.837 6.50 0.000 8.00 -32.837 199.788
02.03.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 38.465 6.50 0.000 8.00 -38.465 199.753
01.03.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 40.649 6.50 0.000 8.00 -40.649 199.742
       
29.02.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 47.739 6.50 0.000 8.00 -47.739 199.699
26.02.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 50.499 6.50 0.000 8.00 -50.499 199.592
25.02.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 33.220 6.50 0.000 8.00 -33.220 184.340
24.02.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 33.904 6.50 0.000 8.00 -33.904 184.373
23.02.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 36.977 6.50 0.000 8.00 -36.977 184.358
19.02.2016 0.00 20.000 6.400 6.400 6.630 27.609 6.00 0.000 7.50 -21.209 190.588
18.02.2016 0.00 20.000 3.000 3.000 6.650 17.427 6.00 0.000 7.50 -14.427 166.905
17.02.2016 0.00 20.000 5.647 5.647 6.630 17.551 6.00 0.000 7.50 -11.904 169.514
16.02.2016 0.00 20.000 5.000 3.000 6.590 22.132 6.00 0.000 7.50 -19.132 166.824
15.02.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 34.362 6.00 0.000 7.50 -34.362 163.791
12.02.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 37.096 6.00 0.000 7.50 -37.096 163.698
11.02.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 44.585 6.00 0.000 7.50 -44.585 164.287
10.02.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 48.161 6.00 0.000 7.50 -48.161 164.251
09.02.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 45.200 6.00 0.001 7.50 -45.199 164.220
08.02.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 62.052 6.00 0.000 7.50 -62.052 177.425
05.02.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 63.686 6.00 0.000 7.50 -63.686 173.723
03.02.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 55.707 6.00 0.000 7.50 -55.707 171.042
02.02.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 40.492 6.00 0.000 7.50 -40.492 148.511
01.02.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 40.057 6.00 0.000 7.50 -43.557 148.478
       
29.01.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 56.340 6.00 0.000 7.50 -77.290 151.866
28.01.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 39.783 6.00 0.000 7.50 -62.333 129.292
27.01.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 62.114 6.00 0.000 7.50 -62.114 151.931
26.01.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 56.137 6.00 0.000 7.50 -56.137 130.790
25.01.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 60.096 6.00 0.000 7.50 -60.096 130.390
22.01.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 70.047 6.00 0.000 7.50 -70.047 130.330
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services