මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 14 of 93.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
10.05.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 18.852 6.50 10.650 8.00 -8.202 228.924
09.05.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 15.652 6.50 11.861 8.00 -3.791 230.080
06.05.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 21.064 6.50 20.529 8.00 -0.535 238.569
05.05.2016 0.00 10.000 25.212 10.000 7.970 15.037 6.50 17.737 8.00 12.700 235.839
04.05.2016 0.00 10.000 22.551 10.000 7.950 11.128 6.50 13.717 8.00 12.589 231.765
03.05.2016 0.00 10.000 18.000 10.000 7.920 10.235 6.50 9.948 8.00 9.713 227.936
       
29.04.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 29.098 6.50 31.556 8.00 2.458 239.314
28.04.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 15.801 6.50 7.786 8.00 -8.015 230.574
27.04.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 14.552 6.50 8.502 8.00 -6.050 231.241
26.04.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.947 6.50 7.089 8.00 1.142 229.771
25.04.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 11.477 6.50 12.145 8.00 0.668 234.772
22.04.2016 0.00 5.000 8.523 5.000 7.990 13.496 6.50 8.287 8.00 -0.209 243.593
20.04.2016 0.00 20.000 26.838 20.000 7.970 7.996 6.50 8.526 8.00 20.530 258.711
19.04.2016 0.00 30.000 43.500 30.000 7.980 16.659 6.50 15.602 8.00 28.943 275.727
18.04.2016 0.00 50.000 55.550 50.000 7.980 10.221 6.50 12.317 8.00 52.096 292.377
15.04.2016 0.00 60.000 63.924 60.000 7.990 11.845 6.50 11.535 8.00 59.690 301.395
12.04.2016 0.00 65.000 76.390 65.000 7.990 10.694 6.50 13.351 8.00 67.657 308.009
11.04.2016 0.00 40.000 53.717 40.000 7.990 13.183 6.50 15.455 8.00 42.272 285.010
08.04.2016 0.00 40.000 51.915 40.000 7.990 8.248 6.50 10.726 8.00 42.478 280.068
07.04.2016 0.00 15.000 42.595 15.000 8.000 22.203 6.50 23.995 8.00 16.792 279.228
06.04.2016 0.00 20.000 44.447 20.000 7.990 24.738 6.50 17.589 8.00 12.851 277.749
05.04.2016 0.00 50.000 68.065 50.000 7.980 22.488 6.50 29.661 8.00 57.173 269.720
04.04.2016 0.00 40.000 52.734 40.000 7.970 24.017 6.50 25.425 8.00 41.408 255.443
01.04.2016 0.00 30.000 64.290 30.000 7.990 27.943 6.50 30.688 8.00 21.245 250.116
       
31.03.2016 0.00 20.000 32.550 20.000 7.900 20.155 6.50 22.334 8.00 22.179 221.546
30.03.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 14.452 6.50 31.530 8.00 17.078 210.694
29.03.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 12.975 6.50 20.210 8.00 7.235 199.483
28.03.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 17.341 6.50 19.125 8.00 1.784 198.389
24.03.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 15.390 6.50 11.520 8.00 -3.870 193.527
23.03.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 12.850 6.50 0.000 8.00 -12.850 192.092
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services