මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 12 of 92.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
10.06.2016 0.00 15.000 22.893 15.000 7.990 22.387 6.50 19.597 8.00 12.210 251.839
09.06.2016 0.00 5.000 16.124 5.000 8.000 35.985 6.50 27.962 8.00 -3.023 250.338
08.06.2016 0.00 10.000 24.546 10.000 8.000 35.786 6.50 21.636 8.00 -4.150 248.960
07.06.2016 0.00 10.000 19.350 10.000 8.000 35.475 6.50 28.606 8.00 3.131 255.870
06.06.2016 0.00 10.000 21.750 10.000 8.000 38.898 6.50 31.150 8.00 2.252 258.353
03.06.2016 0.00 10.000 20.848 10.000 7.990 32.988 6.50 27.885 8.00 4.897 254.914
02.06.2016 0.00 10.000 28.912 10.000 7.990 32.768 6.50 29.400 8.00 6.632 256.438
01.06.2016 0.00 5.000 18.980 5.000 7.980 32.356 6.50 26.322 8.00 -1.034 248.302
       
31.05.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 31.745 6.50 5.885 8.00 -25.860 222.808
30.05.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 27.841 6.50 8.251 8.00 -19.590 225.115
27.05.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 22.340 6.50 6.442 8.00 -15.898 223.131
26.05.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 19.422 6.50 9.943 8.00 -9.479 226.658
25.05.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 22.217 6.50 8.541 8.00 -13.676 225.197
24.05.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 15.768 6.50 9.441 8.00 -6.327 226.043
20.05.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 14.520 6.50 3.165 8.00 -11.355 219.515
19.05.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.230 6.50 3.397 8.00 -5.833 219.693
18.05.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.813 6.50 4.676 8.00 -5.137 220.911
17.05.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.826 6.50 5.143 8.00 -4.683 221.322
16.05.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.194 6.50 5.157 8.00 -4.037 221.301
13.05.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 17.590 6.50 10.095 8.00 -7.495 226.058
12.05.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 25.762 6.50 16.832 8.00 -8.930 235.211
11.05.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 26.445 6.50 13.166 8.00 -13.279 231.495
10.05.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 18.852 6.50 10.650 8.00 -8.202 228.924
09.05.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 15.652 6.50 11.861 8.00 -3.791 230.080
06.05.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 21.064 6.50 20.529 8.00 -0.535 238.569
05.05.2016 0.00 10.000 25.212 10.000 7.970 15.037 6.50 17.737 8.00 12.700 235.839
04.05.2016 0.00 10.000 22.551 10.000 7.950 11.128 6.50 13.717 8.00 12.589 231.765
03.05.2016 0.00 10.000 18.000 10.000 7.920 10.235 6.50 9.948 8.00 9.713 227.936
       
29.04.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 29.098 6.50 31.556 8.00 2.458 239.314
28.04.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 15.801 6.50 7.786 8.00 -8.015 230.574
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services