මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 12 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
31.10.2016 0.00 21.000 42.810 21.000 8.500 21.138 7.00 25.021 8.50 24.883 225.365
28.10.2016 0.00 22.000 28.955 22.000 8.500 9.307 7.00 8.715 8.50 21.408 209.911
27.10.2016 0.00 27.000 29.746 27.000 8.500 9.028 7.00 5.509 8.50 23.481 205.617
26.10.2016 0.00 27.000 33.394 27.000 8.500 8.058 7.00 9.451 8.50 28.393 208.121
25.10.2016 0.00 30.000 48.657 30.000 8.500 16.035 7.00 15.444 8.50 29.409 218.461
24.10.2016 0.00 26.000 30.093 26.000 8.500 11.434 7.00 8.035 8.50 22.601 207.005
21.10.2016 0.00 23.000 34.627 23.000 8.500 4.974 7.00 8.831 8.50 26.857 204.667
20.10.2016 0.00 40.000 43.738 40.000 8.500 3.266 7.00 4.814 8.50 41.548 202.687
19.10.2016 0.00 41.000 56.332 41.000 8.490 11.204 7.00 14.465 8.50 44.261 212.997
18.10.2016 0.00 48.000 48.853 48.000 8.490 6.161 7.00 2.393 8.50 44.232 208.183
17.10.2016 0.00 49.000 52.367 49.000 8.490 7.464 7.00 5.974 8.50 47.510 212.724
14.10.2016 0.00 37.000 47.304 37.000 8.500 16.423 7.00 15.310 8.50 35.887 209.934
13.10.2016 0.00 55.000 64.001 55.000 8.490 10.429 7.00 8.950 8.50 53.521 212.678
12.10.2016 0.00 45.000 51.582 45.000 8.490 10.160 7.00 8.072 8.50 42.912 201.771
11.10.2016 0.00 44.000 54.797 44.000 8.490 9.724 7.00 11.530 8.50 45.806 204.190
10.10.2016 0.00 43.000 57.019 43.000 8.490 11.735 7.00 11.865 8.50 43.130 203.488
07.10.2016 0.00 44.000 59.086 44.000 8.490 11.909 7.00 13.502 8.50 45.593 206.009
06.10.2016 0.00 54.000 60.735 54.000 8.490 15.210 7.00 20.051 8.50 58.841 217.535
05.10.2016 0.00 54.000 61.352 54.000 8.490 14.211 7.00 8.523 8.50 48.312 205.969
04.10.2016 0.00 55.000 56.064 55.000 8.490 10.844 7.00 12.579 8.50 56.735 210.998
03.10.2016 0.00 56.000 49.033 48.033 8.490 12.085 7.00 20.344 8.50 56.292 211.752
       
30.09.2016 0.00 55.000 57.832 55.000 8.500 15.845 7.00 15.063 8.50 54.218 213.314
29.09.2016 0.00 26.000 25.419 23.419 8.490 13.351 7.00 12.690 8.50 22.758 196.812
28.09.2016 0.00 13.000 22.902 13.000 8.490 21.458 7.00 19.632 8.50 11.174 193.295
27.09.2016 0.00 20.000 35.860 20.000 8.490 28.098 7.00 23.213 8.50 15.115 203.831
26.09.2016 0.00 22.000 29.351 22.000 8.480 20.235 7.00 21.109 8.50 22.874 203.679
23.09.2016 0.00 25.000 32.154 25.000 8.480 20.536 7.00 22.951 8.50 27.415 208.385
22.09.2016 0.00 35.000 28.924 28.924 8.480 14.460 7.00 13.717 8.50 28.181 207.618
21.09.2016 0.00 40.000 32.776 32.776 8.490 9.620 7.00 18.479 8.50 41.635 216.187
20.09.2016 0.00 45.000 47.488 43.488 8.490 12.030 7.00 9.480 8.50 40.938 217.848
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services