මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 10 of 92.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
08.09.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 23.005 7.00 13.940 8.50 -9.065 209.808
07.09.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 14.035 7.00 19.138 8.50 5.103 214.948
06.09.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 15.930 7.00 17.813 8.50 1.883 213.569
05.09.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 19.206 7.00 12.366 8.50 -6.840 208.066
02.09.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 18.642 7.00 11.914 8.50 -6.728 207.451
01.09.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 25.578 7.00 9.457 8.50 -16.121 211.938
       
31.08.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 30.632 7.00 10.001 8.50 -20.631 212.411
30.08.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 20.072 7.00 10.400 8.50 -9.672 212.769
29.08.2016 0.00 10.000 12.406 10.000 8.440 17.437 7.00 2.147 8.50 -5.290 214.460
26.08.2016 0.00 15.000 15.054 15.000 8.430 19.266 7.00 5.562 8.50 1.296 222.700
25.08.2016 0.00 10.000 16.862 10.000 8.420 16.172 7.00 7.498 8.50 1.326 222.890
24.08.2016 0.00 15.000 22.680 15.000 8.410 15.659 7.00 7.363 8.50 6.704 227.697
23.08.2016 0.00 15.000 23.492 15.000 8.400 13.678 7.00 8.553 8.50 9.875 228.823
22.08.2016 0.00 15.000 26.272 15.000 8.390 14.585 7.00 16.917 8.50 17.332 237.136
19.08.2016 0.00 20.000 27.550 20.000 8.390 13.330 7.00 18.501 8.50 25.171 243.555
18.08.2016 0.00 13.000 29.020 13.000 8.370 18.998 7.00 15.170 8.50 9.172 242.004
16.08.2016 0.00 45.000 51.171 45.000 8.340 10.486 7.00 11.956 8.50 46.470 270.706
15.08.2016 0.00 45.000 58.358 45.000 8.340 10.261 7.00 11.371 8.50 46.110 270.055
12.08.2016 0.00 45.000 55.514 45.000 8.330 12.478 7.00 7.581 8.50 40.103 266.085
11.08.2016 0.00 45.000 56.571 45.000 8.320 9.398 7.00 12.784 8.50 48.386 271.228
10.08.2016 0.00 40.000 41.073 40.000 8.320 4.771 7.00 4.299 8.50 39.528 257.613
09.08.2016 0.00 44.000 53.684 44.000 8.310 4.006 7.00 8.562 8.50 48.556 265.885
08.08.2016 0.00 46.000 56.342 46.000 8.300 14.918 7.00 16.065 8.50 47.147 275.326
05.08.2016 0.00 47.000 56.557 47.000 8.300 15.269 7.00 16.488 8.50 48.219 276.564
04.08.2016 0.00 45.000 53.168 45.000 8.290 16.831 7.00 15.511 8.50 43.680 270.486
03.08.2016 0.00 40.000 48.506 40.000 8.290 14.368 7.00 17.155 8.50 42.787 267.081
02.08.2016 0.00 45.000 46.317 45.000 8.300 12.937 7.00 14.677 8.50 46.740 269.544
01.08.2016 0.00 45.000 44.188 44.188 8.320 13.160 7.00 19.408 8.50 50.436 273.462
       
29.07.2016 0.00 75.000 46.783 45.283 8.360 15.692 7.00 16.685 8.50 46.276 271.703
28.07.2016 0.00 30.000 31.162 30.000 7.980 5.950 6.50 6.527 8.00 30.577 260.905
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services