මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 1 of 92.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
20.10.2017 7.00 0.000 12.286 7.000 7.250 8.557 7.25 1.319 8.75 -14.238 45.202
19.10.2017 9.00 0.000 9.264 9.000 7.250 10.207 7.25 0.044 8.75 -19.163 47.626
17.10.2017 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 10.952 7.25 4.015 8.75 -6.937 60.551
16.10.2017 7.50 0.000 12.863 7.500 7.250 9.740 7.25 0.846 8.75 -16.394 49.870
13.10.2017 7.00 0.000 1.265 1.265 7.250 14.945 7.25 0.087 8.75 -16.123 55.300
12.10.2017 8.00 0.000 5.026 5.026 7.250 11.024 7.25 0.015 8.75 -16.035 51.451
11.10.2017 8.00 0.000 7.869 7.869 7.250 7.690 7.25 0.095 8.75 -15.464 48.674
10.10.2017 10.00 0.000 5.200 5.200 7.250 10.161 7.25 2.670 8.75 -12.691 53.903
09.10.2017 10.00 0.000 14.885 10.000 7.260 11.759 7.25 1.774 8.75 -19.985 48.202
06.10.2017 15.00 0.000 5.330 5.330 7.260 10.629 7.25 0.516 8.75 -15.443 51.561
04.10.2017 17.00 0.000 6.300 6.300 7.260 8.973 7.25 0.103 8.75 -15.170 50.154
03.10.2017 22.00 0.000 11.026 8.026 7.260 11.739 7.25 0.000 8.75 -19.765 48.312
02.10.2017 22.00 0.000 13.955 13.955 7.260 9.634 7.25 0.931 8.75 -22.658 43.313
       
29.09.2017 18.00 0.000 9.500 9.500 7.250 13.889 7.25 2.428 8.75 -20.961 49.213
28.09.2017 12.00 0.000 15.615 12.000 7.250 7.019 7.25 4.846 8.75 -14.173 49.192
27.09.2017 12.00 0.000 14.000 12.000 7.250 6.238 7.25 2.192 8.75 -16.046 46.525
26.09.2017 16.00 0.000 17.801 16.000 7.250 2.564 7.25 3.949 8.75 -14.615 44.274
25.09.2017 7.00 0.000 8.093 7.000 7.250 2.783 7.25 1.069 8.75 -8.714 50.361
22.09.2017 17.00 0.000 11.643 11.643 7.260 7.661 7.25 0.849 8.75 -18.455 51.379
21.09.2017 37.00 0.000 24.750 24.750 7.260 11.909 7.25 0.027 8.75 -36.632 59.545
20.09.2017 38.00 0.000 17.320 17.320 7.260 23.693 7.25 0.407 8.75 -40.606 67.320
19.09.2017 41.00 0.000 18.161 18.161 7.260 17.988 7.25 0.573 8.75 -35.576 66.622
18.09.2017 39.00 0.000 18.465 18.465 7.270 21.344 7.25 0.000 8.75 -39.809 69.680
15.09.2017 36.00 0.000 17.090 17.090 7.270 18.893 7.25 1.217 8.75 -34.766 72.204
14.09.2017 22.00 0.000 19.480 19.480 7.270 10.864 7.25 0.100 8.75 -30.244 74.422
13.09.2017 27.00 0.000 17.919 17.919 7.270 8.007 7.25 0.001 8.75 -25.925 75.856
12.09.2017 26.00 0.000 9.953 9.953 7.270 22.868 7.25 0.001 8.75 -32.820 85.270
11.09.2017 19.00 0.000 6.780 6.780 7.270 15.634 7.25 0.082 8.75 -22.332 88.491
08.09.2017 27.00 0.000 20.454 20.454 7.270 13.596 7.25 1.545 8.75 -32.505 81.184
07.09.2017 26.00 0.000 12.477 12.477 7.270 12.344 7.25 0.028 8.75 -24.793 90.673
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services