මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 92 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
05.04.2007 0.610 10.50 -0.610 46.380
04.04.2007 0.110 10.50 4.200 12.00 4.090 50.940
03.04.2007 0.140 10.50 4.500 12.00 4.370 51.220
       
30.03.2007 0.130 10.50 12.00 -0.130 40.720
29.03.2007 6.00 4.500 4.500 11.890 1.170 10.50 12.00 -5.670 39.330
28.03.2007 5.00 3.090 2.790 11.900 0.580 10.50 12.00 -3.370 41.640
27.03.2007 0.680 10.50 3.900 12.00 3.220 48.230
26.03.2007 0.160 10.50 2.000 12.00 1.840 46.850
23.03.2007 0.070 10.50 12.00 -0.070 44.940
22.03.2007 1.50 0.290 0.290 11.920 1.420 10.50 12.00 -1.710 43.750
21.03.2007 2.50 3.170 2.500 11.920 0.200 10.50 12.00 -2.700 42.770
20.03.2007 4.50 2.720 2.720 11.880 0.340 10.50 12.00 -3.060 42.400
19.03.2007 6.50 3.770 3.770 11.860 1.090 10.50 12.00 -4.870 40.600
16.03.2007 6.50 3.040 3.040 11.870 0.180 10.50 12.00 -3.220 46.610
15.03.2007 0.190 10.50 3.550 12.00 3.360 56.420
14.03.2007 0.040 10.50 3.000 12.00 2.960 56.020
13.03.2007 0.050 10.50 12.00 -0.050 53.010
12.03.2007 0.080 10.50 12.00 -0.080 52.980
09.03.2007 0.010 10.50 1.940 12.00 1.930 54.990
08.03.2007 0.140 10.50 3.420 12.00 3.290 55.730
07.03.2007 0.00 0.090 10.50 12.00 -0.090 52.360
06.03.2007 0.120 10.50 12.00 -0.120 52.320
02.03.2007 2.00 0.347 0.347 11.498 0.345 10.50 12.00 -0.692 56.712
01.03.2007 2.00 6.589 2.000 11.500 7.097 10.50 12.00 -9.100 50.396
       
28.02.2007 5.00 8.065 5.000 11.669 2.650 10.50 12.00 -7.650 43.920
27.02.2007 3.50 2.757 2.757 11.721 0.121 10.50 12.00 -2.880 48.691
26.02.2007 3.50 1.412 1.412 11.606 0.141 10.50 12.00 -1.550 51.992
23.02.2007 2.50 2.050 2.050 11.627 0.172 10.50 12.00 -2.220 51.325
22.02.2007 10.00 8.374 8.374 11.369 2.398 10.00 11.50 -10.770 46.739
21.02.2007 5.00 2.440 2.440 11.401 0.236 10.00 11.50 -2.680 54.833
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services