මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 1 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
16.01.2018 10.00 0.000 6.525 6.525 7.250 6.059 7.25 1.410 8.75 -17.174 13.683
12.01.2018 20.00 0.000 13.234 13.234 7.250 25.943 7.25 4.000 8.75 -35.177 20.605
11.01.2018 7.00 0.000 3.477 3.477 7.250 10.743 7.25 6.271 8.75 -7.949 21.480
10.01.2018 30.00 0.000 29.623 29.623 7.250 10.030 7.25 0.000 8.75 -49.653 0.104
09.01.2018 21.00 0.000 33.962 21.000 7.250 21.933 7.25 0.000 8.75 -57.633 0.026
08.01.2018 31.00 0.000 14.161 14.161 7.250 24.536 7.25 0.003 8.75 -38.694 5.039
05.01.2018 37.00 0.000 9.994 9.994 7.250 32.231 7.25 0.000 8.75 -47.225 21.994
04.01.2018 18.00 0.000 12.935 12.935 7.250 4.944 7.25 3.900 8.75 -13.979 4.227
03.01.2018 10.00 0.000 12.299 10.000 7.250 8.032 7.25 5.002 8.75 -19.530 120.054
02.01.2018 20.00 0.000 14.311 14.311 7.250 8.812 7.25 2.100 8.75 -37.023 2.545
       
29.12.2017 22.00 0.000 6.500 6.500 7.250 25.584 7.25 22.359 8.75 -9.725 25.600
28.12.2017 17.00 0.000 13.850 13.850 7.250 7.812 7.25 8.229 8.75 -13.433 18.075
27.12.2017 12.00 0.000 13.000 12.000 7.250 10.351 7.25 4.609 8.75 -17.742 82.679
26.12.2017 12.00 0.000 12.150 12.000 7.250 9.790 7.25 5.025 8.75 -16.765 14.944
22.12.2017 11.00 0.000 5.851 5.851 7.260 5.558 7.25 0.010 8.75 -11.399 0.068
21.12.2017 23.00 0.000 9.025 9.025 7.250 15.526 7.25 0.014 8.75 -34.537 0.069
20.12.2017 20.00 0.000 8.730 8.730 7.260 14.556 7.25 0.005 8.75 -23.281 0.605
19.12.2017 21.00 0.000 7.819 7.819 7.250 15.934 7.25 0.060 8.75 -23.693 0.684
18.12.2017 20.00 0.000 18.208 18.208 7.250 8.159 7.25 0.000 8.75 -26.367 0.318
15.12.2017 12.00 0.000 4.491 4.491 7.250 17.746 7.25 3.069 8.75 -19.168 3.657
14.12.2017 19.00 0.000 13.271 13.271 7.250 7.547 7.25 0.000 8.75 -30.048 0.084
13.12.2017 14.00 0.000 12.001 12.001 7.250 6.742 7.25 0.127 8.75 -18.616 0.407
12.12.2017 16.00 0.000 11.957 11.957 7.250 9.905 7.25 0.050 8.75 -21.812 0.246
11.12.2017 17.00 0.000 14.581 14.581 7.250 4.741 7.25 0.213 8.75 -19.109 0.282
08.12.2017 19.00 0.000 15.817 15.817 7.250 7.184 7.25 0.099 8.75 -22.902 0.821
07.12.2017 26.00 0.000 20.629 20.629 7.250 9.270 7.25 0.000 8.75 -39.899 0.216
06.12.2017 32.00 0.000 18.103 18.103 7.250 18.443 7.25 0.000 8.75 -36.546 1.732
05.12.2017 22.00 0.000 17.862 17.862 7.250 9.536 7.25 0.089 8.75 -27.309 2.056
04.12.2017 14.00 0.000 15.670 14.000 7.250 7.048 7.25 0.335 8.75 -20.713 6.146
       
30.11.2017 26.00 0.000 25.068 25.068 7.250 8.292 7.25 4.756 8.75 -28.604 5.095
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services