මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 1 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
23.03.2018 20.00 0.000 12.243 12.243 7.260 11.354 7.25 2.033 8.75 -21.564 2.882
22.03.2018 20.00 0.000 18.375 18.375 7.270 5.843 7.25 0.790 8.75 -23.428 1.718
21.03.2018 20.00 0.000 5.250 5.250 7.270 16.583 7.25 0.209 8.75 -22.124 5.255
20.03.2018 25.00 0.000 19.602 19.602 7.280 8.868 7.25 0.062 8.75 -30.588 0.359
19.03.2018 20.00 0.000 15.105 15.105 7.260 15.854 7.25 0.263 8.75 -30.696 0.271
16.03.2018 20.00 0.000 13.522 13.522 7.270 12.276 7.25 0.186 8.75 -25.612 0.252
15.03.2018 25.00 0.000 13.373 13.373 7.270 21.789 7.25 0.015 8.75 -35.847 0.137
14.03.2018 40.00 0.000 31.575 31.575 7.260 10.763 7.25 0.000 8.75 -54.488 0.821
13.03.2018 25.00 0.000 15.351 15.351 7.280 14.056 7.25 0.000 8.75 -29.407 1.116
12.03.2018 30.00 0.000 20.205 20.205 7.260 17.619 7.25 0.025 8.75 -37.799 0.286
09.03.2018 20.00 0.000 8.351 8.351 7.280 15.403 7.25 0.000 8.75 -23.754 4.600
08.03.2018 20.00 0.000 15.340 15.340 7.270 15.287 7.25 0.010 8.75 -30.617 0.679
07.03.2018 16.00 0.000 12.240 12.240 7.260 11.608 7.25 0.073 8.75 -23.775 0.839
06.03.2018 14.00 0.000 10.518 10.518 7.260 13.543 7.25 0.000 8.75 -30.061 2.482
05.03.2018 15.00 0.000 11.608 11.608 7.260 11.817 7.25 0.300 8.75 -30.125 1.691
02.03.2018 30.00 0.000 24.745 24.745 7.260 6.283 7.25 1.615 8.75 -36.413 1.863
       
28.02.2018 20.00 0.000 12.350 12.350 7.260 22.468 7.25 0.371 8.75 -34.447 1.114
27.02.2018 35.00 0.000 21.225 21.225 7.250 13.765 7.25 0.025 8.75 -40.865 1.610
26.02.2018 30.00 0.000 21.609 21.609 7.250 22.740 7.25 1.815 8.75 -42.534 1.912
23.02.2018 15.00 0.000 11.564 11.564 7.250 8.710 7.25 0.000 8.75 -24.574 4.699
22.02.2018 10.00 0.000 4.453 4.453 7.250 8.618 7.25 0.200 8.75 -12.871 12.016
21.02.2018 10.00 0.000 12.120 10.000 7.250 5.144 7.25 0.129 8.75 -15.015 6.407
20.02.2018 10.00 0.000 11.511 10.000 7.250 2.808 7.25 0.481 8.75 -14.327 6.755
19.02.2018 13.00 0.000 4.297 4.297 7.250 8.518 7.25 0.113 8.75 -17.702 12.076
16.02.2018 10.00 0.000 9.955 9.955 7.250 1.879 7.25 0.375 8.75 -16.959 6.681
15.02.2018 15.00 0.000 14.129 14.129 7.250 8.408 7.25 0.147 8.75 -24.390 2.355
14.02.2018 15.00 0.000 11.500 11.500 7.250 8.835 7.25 0.023 8.75 -20.312 4.854
12.02.2018 10.00 0.000 14.690 10.000 7.250 11.451 7.25 0.037 8.75 -22.364 6.457
09.02.2018 14.00 0.000 11.550 11.550 7.250 6.910 7.25 0.055 8.75 -18.405 4.916
08.02.2018 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 6.833 7.25 0.585 8.75 -6.248 15.040
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services