මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාත

රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික

Current page is 19 of 24.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     Prev.    Last

රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික (වසරකට සියයට)
සතිය අවසන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
  91
දින
182
දින
364
දින
02
අවු.
03
අවු.
04
අවු.
05
අවු.
06
අවු.
07
අවු.
08
අවු.
09
අවු.
10
අවු.
12
අවු.
15
අවු.
20
අවු.
30
අවු.
                                 
07.08.2009 10.58 11.41 11.95
03.08.2009 12.83 12.88 12.94 13.09
       
31.07.2009 10.64 11.46 11.97
24.07.2009 10.79 11.63 12.09
17.07.2009 11.05 11.93 12.32
15.07.2009 12.90 12.96 13.00
10.07.2009 11.28 11.96 12.35
03.07.2009 11.29 11.94 12.34 13.07
       
26.06.2009 11.41 12.03 12.34
26.06.2009 12.96 13.07 13.47
19.06.2009 11.56 12.56 12.60
15.06.2009 13.31 13.60 13.47
12.06.2009 12.01 13.05 13.39
05.06.2009 12.04 13.13 13.40
01.06.2009 13.31 13.60 13.47
       
29.05.2009 12.04 13.14 13.40
22.05.2009 12.05 13.15 13.41
15.05.2009 12.20 13.39 13.73
07.05.2009 12.22 13.44 13.78 13.74
04.05.2009 13.32 13.73 13.63 13.49
       
30.04.2009 12.65 13.95 14.05
24.04.2009 13.38 14.90 15.40
23.04.2009 16.78 16.86 16.50
17.04.2009 14.09 15.88 16.40
08.04.2009 14.16 15.88 16.40
03.04.2009 14.46 15.99 16.47 16.92 16.99 16.91
       
27.03.2009 14.62 16.16 16.63
20.03.2009 14.94 16.47 17.36
16.03.2009 18.06 18.10 18.03
13.03.2009 15.46 16.87 17.69
රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික 2006>>

(a) Weighted Average Yield Rate of Primary Treasury Bills Auction
(b) Weighted Average Yield Rate of Primary Treasury Bonds Auction

search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services