මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාත

පොලී අනුපාත
Current page is 87 of 90.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     Prev.    Last

ශ්‍රී ලංකා අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය (අ) (වසරකට සියයට)
දිනය එක් දින සත් දින මාසික ත්‍රෙමාසික සය මාසික දොලොස් මාසික
10.07.2007 14.46 16.17 17.50 18.28 18.53 18.67
09.07.2007 14.50 16.21 17.63 18.28 18.47 18.75
06.07.2007 14.50 16.42 17.79 18.40 18.58 18.77
05.07.2007 17.33 17.50 18.29 18.73 18.92 19.08
04.07.2007 25.00 20.33 18.92 18.78 19.17 19.28
03.07.2007 29.17 19.96 19.00 18.73 19.03 19.14
02.07.2007 23.33 18.75 18.13 18.46 18.68 18.86
   
29.06.2007 14.00 15.77 17.75 18.21 18.33 18.67
28.06.2007 13.96 15.89 17.71 18.23 18.33 18.50
27.06.2007 13.95 15.88 17.58 18.21 18.35 18.48
26.06.2007 13.83 15.77 17.60 18.08 18.27 18.53
25.06.2007 13.88 15.75 17.42 17.96 18.21 18.24
22.06.2007 13.68 15.80 17.50 18.04 18.17 18.38
21.06.2007 13.71 15.79 17.50 18.06 18.19 18.27
20.06.2007 13.77 15.64 17.38 17.93 18.12 18.26
19.06.2007 14.02 15.88 17.50 18.02 18.18 18.30
18.06.2007 14.25 15.92 17.50 18.04 18.19 18.30
15.06.2007 13.83 15.63 17.46 18.06 18.17 18.31
14.06.2007 13.98 15.48 17.52 18.08 18.25 18.33
13.06.2007 13.92 15.53 17.60 18.00 18.22 18.28
12.06.2007 13.69 15.33 17.46 17.96 18.18 18.17
11.06.2007 13.56 15.08 17.42 17.88 18.18 18.25
08.06.2007 13.50 15.08 17.38 18.00 18.13 18.21
07.06.2007 13.56 15.00 17.25 17.92 18.13 18.25
06.06.2007 13.63 14.92 17.25 17.96 18.13 18.25
05.06.2007 13.83 15.00 17.25 17.92 18.05 18.27
04.06.2007 14.83 15.96 17.39 18.00 18.14 18.38
01.06.2007 15.14 16.26 17.38 18.00 18.06 18.26
   
29.05.2007 15.25 16.33 17.58 17.96 18.03 18.26
28.05.2007 18.33 17.67 18.54 18.25 18.10 18.29
ශ්‍රී ලංකා අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය 2000 - 2006 >>


(අ) වාණිජ බැංකු සිය තැන්පතුකරුවන්ට පිරිනමන පොලී අනුපාතික පදනම්කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය දිනපතා ගණනය කරනු ලැබේ.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services