මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාත

මුදල් වෙළෙපොළ

Current page is 57 of 89.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     Prev.    Last

මුදල් වෙළෙපොළ අනුපාතික (වසරකට සියයට)
දිනය ඒක්ෂණ
වෙළෙඳපොළ
අනුපාතික (අ)
වෙළෙඳපොළ ප්‍රති මිලදී ගැනුම් අනුපාතිකය (ආ)
උපරිම
අනුපාතිකය
අවම
අනුපාතිකය
බරතැබු
සාමාන්‍යය
සමස්ත වටිනාකම උපරිම
අනුපාතිකය
අවම
අනුපාතිකය
බරතැබු
සාමාන්‍යය
සමස්ත වටිනාකම
30.12.2010 8.35 7.75 8.08 0.00 7.30 7.05 7.24 0.00
29.12.2010 8.35 7.75 8.13 0.00 7.33 7.05 7.19 0.00
28.12.2010 8.35 7.75 8.10 0.00 7.32 7.00 7.18 0.00
27.12.2010 8.35 7.75 8.15 0.00 7.40 7.05 7.21 0.00
24.12.2010 8.35 7.80 8.13 0.00 7.90 7.00 7.37 0.00
23.12.2010 8.35 7.95 8.16 0.00 7.40 7.05 7.19 0.00
22.12.2010 8.35 7.80 8.12 0.00 7.40 7.00 7.19 0.00
21.12.2010 8.35 7.80 8.12 0.00 7.40 7.05 7.23 0.00
17.12.2010 8.35 7.50 8.09 0.00 7.40 7.00 7.19 0.00
16.12.2010 8.35 7.75 8.12 0.00 7.30 7.00 7.05 0.00
15.12.2010 8.35 8.05 8.22 0.00 7.38 7.00 7.10 0.00
14.12.2010 8.35 7.75 8.20 0.00 7.40 7.10 7.26 0.00
13.12.2010 8.35 7.80 8.18 0.00 7.40 7.28 7.32 0.00
10.12.2010 8.35 7.75 8.16 0.00 7.40 7.00 7.30 0.00
09.12.2010 8.35 7.75 8.15 0.00 7.40 7.29 7.34 0.00
08.12.2010 8.35 7.75 8.14 0.00 7.40 7.10 7.30 0.00
07.12.2010 8.35 7.50 7.96 0.00 7.40 7.10 7.29 0.00
06.12.2010 8.35 7.75 8.13 0.00 7.40 7.27 7.35 0.00
03.12.2010 8.35 7.94 8.14 0.00 7.38 7.30 7.34 0.00
02.12.2010 8.35 7.94 8.16 0.00 7.40 7.10 7.25 0.00
01.12.2010 8.35 7.00 8.17 0.00 7.40 7.29 7.31 0.00
30.11.2010 8.35 7.50 8.06 0.00 7.40 7.29 7.33 0.00
29.11.2010 8.35 7.50 8.12 0.00 7.40 7.28 7.31 0.00
26.11.2010 8.35 8.05 8.20 0.00 7.40 7.30 7.31 0.00
25.11.2010 8.35 7.95 8.15 0.00 7.40 7.30 7.33 0.00
24.11.2010 8.35 8.00 8.16 0.00 7.40 7.10 7.26 0.00
23.11.2010 8.35 7.98 8.11 0.00 7.40 7.28 7.34 0.00
22.11.2010 8.35 7.90 8.13 0.00 7.40 7.10 7.25 0.00
19.11.2010 8.14 7.95 8.02 0.00 8.10 7.26 7.33 0.00
18.11.2010 8.13 7.90 8.05 0.00 7.40 7.27 7.32 0.00
මුදල් වෙළෙඳපොළ අනුපාතික 2000 - 2006 >>

සටහන්:
(අ) අන්තර් බැංකු ඒක්ෂණ මුදල් ගනුදෙනුවලදී යෙදෙන පොලී අනුපාතික.
(ආ) වාණිජ බැංකු හා ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවන් අතර කෙරෙන ප්‍රති මිලදී ගැනුම් ගනුදෙනුවලදී යෙදෙන පොලී අනුපාතික .
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services