වසර 2018 සඳහා ජාතික නිවාඩු දිනයන්
 
ජනවාරි 01 සඳුදා දුරුතු පුර පසළොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.
ජනවාරි 14 ඉරිදා දෙමළ තෛපොංගල් දිනය බැ.ර.වෙ.
ජනවාරි 15 සඳුදා විශේෂ බැංකු නිවාඩු දිනය (දෙමළ තෛපොංගල් දිනය 14 වැනි ඉරිදාට යෙදී ඇති බැවින් ) බැ.
ජනවාරි 31 බදාදා නවම් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.
 
පෙබරවාරි 04 ඉරිදා ජාතික නිදහස් දිනය බැ.ර.වෙ.
පෙබරවාරි 05 සඳුදා විශේෂ බැංකු නිවාඩු දිනය (ජාතික නිදහස් දිනය 4 වැනි ඉරිදාට යෙදී ඇති බැවින් ) බැ.
පෙබරවාරි 13 අඟහරුවාදා මහා ශිව රාත්‍රී දිනය බැ.ර.
 
මාර්තු 01 බ්‍රහස්පතින්දා මැදින් පුර පසලොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.
මාර්තු 30 සිකුරාදා මහ සිකුරාදා දිනය බැ.ර.
මාර්තු 31 සෙනසුරාදා  බක් පුර ‍පසළොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.
 
අප්‍රේල් 13 සිකුරාදා සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනට පෙර දිනය බැ.ර.වෙ.
අප්‍රේල් 14 සෙනසුරාදා සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනය බැ.ර.වෙ.
අප්‍රේල් 20 සිකුරාදා දින භාගයක විශේෂ බැංකු නිවාඩු දිනය (සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනය අප්‍රේල් 14 සෙනසුරාදාට යෙදී ඇති බැවින්) බැ.
අප්‍රේල් 29 ඉරිදා වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.
අප්‍රේල් 30 සඳුදා වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනයට පසු දිනය බැ.ර.වෙ
 
මැයි 01 අඟහරුවාදා ලෝක කම්කරු දිනය බැ.ර.වෙ
මැයි 29 අඟහරුවාදා අධි පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.
 
ජුනි 15 සිකුරාදා ඊදුල්-පීතර් (රාමසාන් දිනය) බැ.ර.
ජුනි 27 බදාදා පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.
 
ජුලි 27 සිකුරාදා  ඇසළ පුර පසළොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.
 
අගෝස්ත 22 බදාදා ඊදුල් අල්හා (හජ්ජි උත්සව දිනය) බැ.ර.
අගෝස්තු 25 සෙනසුරාදා නිකිණි පුර ‍පසළොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.
 
සැප්තැම්බර් 24 සඳුදා බිනර පුර පසළොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.
 
ඔක්තෝබර් 24 බදාදා වප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.
 
නොවැම්බර් 06 අඟහරුවාදා දීපවාලී උත්සව දිනය බැ.ර.
නොවැම්බර් 20 අඟහරුවාදා (මිලාන්-දුන්-නබි) නබි නායකතුමාගේ උපන්දිනය බැ.ර.වෙ.
නොවැම්බර් 22 බ්‍රහස්පතින්දා ඉල් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.
 
දෙසැම්බර් 22 සෙනසුරාදා උඳුවප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.
දෙසැම්බරි 25 අඟහරුවාදා නත්තල් දිනය බැ.ර.වෙ
 
බැ. - බැංකු නිවාඩු ර. - රජයේ නිවාඩු වෙ‍-වෙළෙඳ නිවාඩු
සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු නිවාඩු දිනයන් ය