සේවා අංශය පිළිබඳ වාර්ෂික සමීක්ෂණය - 2017
 
අ. තොරතුරු තාක්ෂණය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය පදනම් කරගත් සේවා සපයන අංශය පිළිබඳ වාර්ෂික සමීක්ෂණය - 2017
ආ. නේවාසික නොවන ගුවන් සේවා සමාගම් පිළිබඳ වාර්ෂික සමීක්ෂණය - 2017
ඇ. නේවාසික ගුවන් සේවා සමාගම් පිළිබඳ වාර්ෂික සමීක්ෂණය - 2017
ඈ. නේවාසික නාවික සමාගම් පිළිබඳ වාර්ෂික සමීක්ෂණය - 2017
ඉ. රක්ෂණ සමාගම් පිළිබඳ වාර්ෂික සමීක්ෂණය - 2017
ඊ. විදුලි සංදේශ සමාගම් පිළිබඳ වාර්ෂික සමීක්ෂණය - 2017
උ. ඉදිකිරීම් සමාගම් පිළිබඳ වාර්ෂික සමීක්ෂණය - 2017
උ. බහාලුම් පර්යන්ත පිළිබඳ වාර්ෂික සමීක්ෂණය - 2017