වසර 2017 සඳහා ජාතික නිවාඩු දිනයන්
 
ජනවාරි 12 බ්‍රහස්පතින්දා දුරුතු පුර පසළොස්වක පෝය දිනය බැ.ර
ජනවාරි 14 සෙනසුරාදා දෙමළ තෛපොංගල් දිනය බැ.ර.වෙ
ජනවාරි 20 සිකුරාදා විශේෂ බැංකු වරු නිවාඩු දිනය (දෙමළ තෛපොංගල් දිනය 14 වැනි සෙනසුරාදාට යෙදී ඇති බැවින් ) බැ.ර.වෙ
 
පෙබරවාරි 04 සෙනසුරාදා ජාතික නිදහස් දිනය බැ.
පෙබරවාරි 10 සිකුරාදා නවම් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.වෙ
පෙබරවාරි 17 සිකුරාදා විශේෂ බැංකු වරු නිවාඩු දිනය (ජාතික නිදහස් දිනය 4 වැනි සෙනසුරාදාට යෙදී ඇති බැවින් ) බැ.ර.වෙ
පෙබරවාරි 24 සිකුරාදා මහා ශිව රාත්‍රී දිනය බැ.ර.වෙ
 
මාර්තු 12 ඉරිදා මැදින් පුර පසලොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.වෙ
 
අප්‍රේල් 10 සඳුදා බක් පුර ‍පසළොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.
අප්‍රේල් 13 බ්‍රහස්පතින්දා සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනට පෙර දිනය බැ.ර.
අප්‍රේල් 14 සිකුරාදා සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනය බැ.ර.වෙ
අප්‍රේල් 14 සිකුරාදා මහ සිකුරාදා දිනය බැ.ර.
 
මැයි 01 සඳුදා ලෝක කම්කරු දිනය බැ.ර.වෙ
මැයි 10 බදාදා වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.
මැයි 11 බ්‍රහස්පතින්දා වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනයට පසු දිනය බැ.ර.වෙ
 
ජුනි 08 බ්‍රහස්පතින්දා පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.
ජුනි 26 සඳුදා ඊදුල්-පීතර් (රාමසාන් දිනය) බැ.ර.
 
ජුලි 08 සෙනසුරාදා  ඇසළ පුර පසළොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.
 
අගෝස්තු 07 සඳුදා  නිකිණි පුර ‍පසළොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.
 
සැප්තැම්බර් 01 සිකුරාදා ඊදුල් අල්හා (හජ්ජි උත්සව දිනය) බැ.ර.
සැප්තැම්බර් 05 අඟහරුවාදා බිනර පුර පසළොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.
 
ඔක්තෝබර් 05 බ්‍රහස්පතින්දා වප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.
ඔක්තෝබර් 18 බදාදා දීපවාලී උත්සව දිනය බැ.ර.
 
නොවැම්බර් 03 සිකුරාදා ඉල් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.
 
දෙසැම්බර් 01 සිකුරාදා මිලා-දුන්-නබි (නබි නායකතුමාගේ උපන්දිනය) බැ.ර.
දෙසැම්බර් 03 ඉරිදා උඳුවප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය බැ.ර.
දෙසැම්බරි 25 සඳුදා නත්තල් දිනය බැ.ර.වෙ
 
බැ. - බැංකු නිවාඩු ර. - රජයේ නිවාඩු වෙ‍-වෙළෙඳ නිවාඩු
සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු නිවාඩු දිනයන් ය