මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
නීති හා රෙගුලාසි
1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනත යටතේ 1950 දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පිහිටුවන ලද අතර එය මූල්‍ය අංශයේ ප්‍රධානතම ආයතනයයි. ආරම්භයේ පටන්ම, රටෙහි මූල්‍ය ක්‍රමය නියාමනය කිරීම මහ බැංකුවේ වගකීමක් වී තිබේ. ප්‍රධාන නෛතික අණපනත් කිහිපයක් මඟින්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට එහි ප්‍රධාන අරමුණු වන ආර්ථික හා මිල ස්ථායීතාව හා මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාව පවත්වාගෙන යනු වස් එහි කටයුතු කරගෙනයාමට බලතල ලබා දී ඇත. මෙම බලතල යටතේ, සියලුම වර්ගයේ මූල්‍යායතන මහ බැංකුවේ අධීක්ෂණය හා නියාමන සීමාවන් යටතේ පිහිටුවීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් මාලා නිකුත් කරයි. ඊට අමතරව වෙනත් අණපනත් මඟින් නියෝජිත කටයුතු සමහරක් කරගෙන යාමට ද මහ බැංකුවට බලය පවරා දී ඇත.

නෛතික අණපනත්
රටෙහි මූල්‍ය ක්‍රමය නෛතික අණපනත් කිහිපයක් මඟින් නියාමනය කරනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නියාමන කටයුතුවලට අදාලවන ප්‍රධාන පනත් වනුයේ මුදල් නීති පනත, දේශීය භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ආඥා පනත, ලියාපදිංචි ස්කන්ධ සහ සුරැකුම් ආඥා පනත, විනිමය පාලන පනත, බැංකු පනත, මුදල් ව්‍යාපාර පනත, මූල්‍ය කල්බදු පනත, ගෙවීම් සහ පියවීම් ක්‍රම සහ මූල්‍ය ගනුදෙනු වාර්තාකරණ පනතයි.‍

නියාමන, උපදෙස්, රීති, මෙහෙයුම් නිර්නායක, චක්‍රලේඛ සහ මෙහෙයුම් උපදෙස්
මහ බැංකුවේ ඇතැම් දෙපාර්තමේන්තුවලට කටයුතු කරගෙනයාම සඳහා නෛතිකව බලතල සෘජුවම ලැබී ඇති අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙත නෛතිකව පනවා ඇති කටයුතු කරගෙන යාමට සෙසු දෙපාර්තමේන්තුවලට බාර දී තිබේ. ඒ අනුව වරින් වර මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායිතාවය ළඟාකර ගැනීමට අමාත්‍යවරයා මඟින් උපදෙස්, මෙහෙයුම් නිර්නායක, චක්‍රලේඛ සහ මෙහෙයුම් උපදෙස් නිකුත්කිරීමට එම දෙපාර්තමේන්තුවලට බලතල පවරා ඇත.

බලපත්‍රදීම, ලියාපදිංචි කිරීම, පත්කිරීම් සහ අනුමැතියදීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය
දේශීය බැංකුවක්, විදේශීය බැංකු ශාඛාවක්, මූල්‍ය සමාගමක්, මූල්‍ය කල්බදු සමාගමක්, ප්‍රාථමික වෙළෙන්‍ඳෙක්, විදේශීය මුදල් මාරුකරන්නෙක් ලෙස ආයතනයක් පිහිටුවීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු අවශ්‍යතා හා අනුගමනය කල යුතු ක්‍රියාපටිපාටි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් වරින් වර නිකුත් කරයි.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services