මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
නීති හා රෙගුලාසි
නෛතික අණපනත්

1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනත
ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ක්‍රමය ස්ථාපිත කිරීමට, පරිපාලනය කිරිමට සහ නියාමනය කිරිමට හා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පහිටුවීමට හා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයට එහි කාර්යයන්, පරිපාලනය හා නියාමනය වැනි පරමාර්ථයන් උදෙසා අවශ්‍ය වන්නා වු වගකීම් ප්‍රදානය කරන හා පනවන පනතකි.

1923 අංක 08 දරන දේශීය භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ආඥා පනත
ශ්‍රී ලංකාවෙහි භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීම මගින් ණය මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා නිකුත් කර ඇති ආඥා පනත.

1937 අංක 07 දරන ලියාපදිංචි ස්කන්ධ හා සුරැකුම්පත් ආඥා පනත
ශ්‍රී ලංකාවේ ණය උත්පාදන කරනු වස් ලියාපදිංචි ව්‍යාපාර කොටස්, රජයේ පොරොන්දු නෝට්ටු සහ ධාරක බැඳුම්කර ඇති කිරීමට හා නිකුත්කිරීමට අදාළව විධිවිධාන ඇතුලත් ආඥා පනත.

1953 අංක 24 දරන විනිමය පාලන පනත
ෙමම පණත මගින් රන් මුදල්, ගෙවීම්, සුරැකුම් ණය සහ ආයනය, අපනයන, දේපල පැවරුම් වැනි අංශ පිළිබඳ කටයුතු පරිපාලනය කිරීමට අවසර දීම හා යුතුකම් හා සීමාකිරීම් පැනවීමටත් ඒ සම්බන්ධ වු කරුණු සම්පාදනයටත් මහ බැංකුවට අධිකාරී බලය ලබාදීම ඇතුලත් පණතකි.

1988 අංක 30 දරන බැංකු පනත
ෙමම පණත මගින් බැංකු ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යන පුද්ගලයන් සම්බන්ධ බලපත්‍ර ලබාදීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය හඳුන්වාදීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ඒ හා සම්බන්ධ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම ඇතුලත් පණතකි.

2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්‍යාපාර පනත
ෙමම පණත මූල්‍ය සමාගම් විධිමත්කරනය සහ අධික්ෂණය සඳහාත් ඒ හා බැඳුනු කරුනු සඳහාත් විධිවිධාන සලසන පනතකි.

2000 අංක 56 දරන කල්බදු සමාගම් පනත
ෙමම පණත කල්බදු මූල්‍ය ව්‍යාපාර සමාගම් විධිමත්කරනය සහ නිරීක්ෂණය සඳහාත් කල්බදු විකුණුම්කරුවන්, කල්බදු විකුණුම්කරුවන් සහ එම උපකරණ සපයන්නන් සඳහා බලපවත්වන අයිතිවාසිකම් යුතුකම් පැහැදිලි කිරීම හා ඒ හා බැඳුනු ප්‍රතිපාදන සලසන පනතකි.

2005 අංක 28 දරණ ගෙවීම් හා පියවීම් පද්ධති පනත
ගෙවීම්, නිශ්කාෂණය සහ පියවීම් වලට අදාල රෙගුලාසි ලංකා මහ බැංකුවේ සුරැකුම්පත් පැවැරීම් මුදල් සේවාවන් සපයන්නන්ට අදාල නීති, විද්‍යුත් චෙක්පත්වලට අදාල නීති සහ මේ හා සම්බන්ධ අනිකුත් කරුණු හා බැඳුනු නීති මෙම පනත මගින් සපයනු ලැබේ.

2006 අංක 6 දරණ මූල්‍ය ගනුදෙනු වාර්තාකරණ පනත
ත්‍රස්තවාදය හා සම්බන්ධ මුදල් විශුද්ධිකරණය හා මූල්‍යකරණයේ වැරදි වළක්වාලීම, අඩුකර ගැනීම, නිරීක්ෂණය කිරීම සහ පැමිණිලි කිරීම සඳහා පහසුකම් සපයන සැක කටයුතු මූල්‍ය ගනුදෙනු වලට අදාල දත්තයන් රැස්කිරීම සඳහා නිතී රීති මෙම පනතින් සපයයි.
තවද, මෙම පනතට අදාල සෑම ආයතනයකම වගකිව යුතු නිලධාරීන් හඳුනාගැනීම, මේ හා සම්බන්ධ තොරතුරු සැපයීමට අදාල ප්‍රතිපාදන සැපයීම මෙම පනතින් සිදුකෙරේ.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
නීති හා රෙගුලාසි
නෛතික අණපනත්
  නියාමන, උපදෙස්, රීති, මෙහෙයුම් නිර්නායක, චක්‍රලේඛ සහ මෙහෙයුම් උපදෙස්
  බලපත්‍රදීම, ලියාපදිංචි කිරීම, පත්කිරීම් සහ අනුමැතියදීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services