ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන සඳහා නිකුත් කළ නියාමන, රෙගුලාසි, උපදෙස්, රීති, මෙහෙයුම් උපදෙස් හා චක්‍රලේඛ /
   2016 අංක 6 දරන ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය පනත යටතේ බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම්පත්‍රය
   2017 වසරේ නිකුත් කළ විධාන
              1. 2017 අංක 1 දරන ව්‍යාපාර ස්ථාන විවෘත කිරීම, වැසීම හා ස්ථානය වෙනස් කිරීම
              2. 2017 අංක 2 දරන ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම්
   2016 වසරේ නිකුත් කළ විධාන
              1. 2016 අංක 1 දරන අවම මූලික ප්‍රාග්ධන විධානය
              2. 2016 අංක 2 දරන ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත විධානය
              3. 2016 අංක 3 දරන තැන්පතු විධානය
              4. 2016 අංක 4 දරන අවම ද්‍රවශීල අනුපාතිකයක් පවත්වා ගැනීමේ විධානය
              5. 2016 අංක 5 දරන කොටස් හිමියන් ඇගයීමේ විධානය
              6. 2016 අංක 6 දරන අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියාගේ සහ සාමාන්‍යාධිකාරිගේ සුදුසුකම් සහ යෝග්‍යතාව පිළිබඳ තක්සේරු විධානය
              7. 2016 අංක 7 දරන ණය පහසුකම් සඳහා වන නියාමන රාමු විධානය
              8. 2016 අංක 8 දරන තොරතුරු සැපයීමේ අවශ්‍යතා විධානය
   2016 වසරේ නිකුත් කළ රීති
              1. 2016 අංක 1 දරන බලපත්‍රය සඳහා වන නිර්ණායක රීතිය
              2. 2016 අංක 2 දරන බලපත්‍ර ගාස්තු රීතිය