මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
සංඛ්‍යාන
මුල්‍ය අංශය
මූර්ත අංශය හා සම්බන්ධ ගනුදෙනුවල දී ගෙවීම් හා පියවීම් කටයුතු සඳහා පහසුකම් සපයනු ලබන මුල්‍යායතන, වෙළෙඳපොළ, උපකරණ හා යටිතල පහසුකම්, මූල්‍ය අංශය තුළ අඩංගු වේ. මෙම අංශය දේශීය, විදේශීය දෙ අංශයෙහිම වෙනස්වීම්වලට ප්‍රතිචාර දක්වයි. මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය රඳා පවතින්නේ එවැනි වෙනස්වීම් සහ එම වෙනස්වීම්වලට මූල්‍ය ක්‍රමයේ සහභාගීවන්නන් දක්වන ප්‍රතිචාර මතයි. එම අංශවලට සම්බන්ධ දත්ත මෙම යටතේ සපයනු ලබයි.


බැංකු අංශයට අදාළ දත්ත

5.1 ශක්තිමත්භාවය පිළබඳ දර්ශක – කාර්තුමය මූල්‍ය තොරතුරු (2008 – අද දක්වා)>>
    5.1.1 ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණාත්මකතා අනුපාත
    5.1.2 වත්කම්වල ගුණාත්මකභාවය
    5.1.3 ලාභදායීත්වය
    5.1.4 ද්‍රවශීලතාවය
    5.1.5 වත්කම්-වගකීම් ව්‍යුහය
    
5.2 වත්කම්, වගකීම් හා ප්‍රාග්ධනය – කාර්තුමය මූල්‍ය තොරතුරු (2008 – අද දක්වා)>>
    5.2.1 වත්කම්
    5.2.2 වගකීම් හා ප්‍රාග්ධනය
    5.2.3 අක්‍රීය ණයවල සංයුතිය
    5.2.4 නියාමන ප්‍රාග්ධනයේ සංයුතිය
    5.2.5 අවදානම මත බර තැබූ වත්කම්වල සංයුතිය
    
5.3 ආදායම් හා ලාභය – කාර්තුමය මූල්‍ය තොරතුරු (2008 – අද දක්වා) >>
    5.3.1 ආදායම් හා ලාභය
    
5.4 වාර්ෂික සංඛ්‍යාන දත්ත (1998 – අද දක්වා) >>
    5.4.1 බැංකු අංශයට අදාළ වාර්ෂික දත්ත
    5.4.2 බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවලට අදාළ වාර්ෂික දත්ත
    5.4.3 බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකුවලට අදාළ වාර්ෂික දත්ත
    
5.5 බැංකු ශාඛා ජාලයේ ව්‍යාප්තිය (2008 – අද දක්වා)>>
    5.5.1 බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවල බැංකු ශාඛා ජාලයේ ව්‍යාප්තිය
    5.5.2 බලපතලාභී විශේෂිත බැංකුවල බැංකු ශාඛා ජාලයේ ව්‍යාප්තිය

 

බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම් සහ විශේෂිත කල්බදු මුල්‍යකරණ සමාගම් අංශයට අදාළ දත්ත

5.6 දර්ශක - කාර්තුමය මූල්‍ය තොරතුරු >>
    5.6.1 ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණාත්මකතා අනුපාත
    5.6.2 වත්කම්වල ගුණාත්මකභාවය
    5.6.3 ලාභදායිත්වය
    5.6.4ද්‍රවශීලතාවය
    
5.7 වත්කම්, වගකීම් හා ප්‍රාග්ධනය - කාර්තුමය මූල්‍ය තොරතුරු >>
    5.7.1 වත්කම් හා වගකීම්
    5.7.2 නියාමන ප්‍රාග්ධනයේ සංයුතිය
    
5.8 ආදායම් හා ලාභය - කාර්තුමය මූල්‍ය තොරතුරු >>
    5.8.1 ආදායම් හා ලාභය
    
5.9 ශාඛා ජාලයේ ව්‍යාප්තිය >>
    5.9.1 ශාඛා ජාලයේ ව්‍යාප්තිය


සම්බන්ධිත ඈඳුන
මූල්‍ය අංශයට හා සම්බන්ධ සංඛ්යා සහිත පහත සඳහන් ප්‍රකාශන Pdf අනුරුවින් ලබාගත හැකිය.

සමාජ ආර්ථික දත්ත
මූල්‍ය අංශය
රටරටවල් අතර සංසන්දනය

ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්යාදන
මුදල් සහ ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ
බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන
ලෝක සංඛ්‍යා

වාර්ෂික වාර්තාව
වාර්ෂික වාර්තාව

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණාතා
සංඛ්‍යා සටහන් 14-18

මාසික විවරණිකා
මූල්‍ය අංශය

ඇමතුම්
ඉහත සඳහන් සංඛ්්‍යා ලේඛන පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු පහත සඳහන් ලිපිනයන්ගෙන් ලබා ගත හැකිය.

ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, ජනාධිපති මාවත,
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ,
කොළඹ 01
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකතන : 94-11-2477177, 2477178, 2477173 ෆැක්ස්: 94-11-2477709
ඊමේල්: econ@cbsl.lk

බැංකු අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, ජනාධිපති මාවත,
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ,
කොළඹ 01
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකතන: 94-11-2477100, 2477096, 2477119
ෆැක්ස් : 94-11-2477711
ඊමේල්: banksup@cbsl.lk

බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, ජනාධිපති මාවත,
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ,
කොළඹ 01
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකතන: 94-11-2477500, 2477021
ෆැක්ස්: 94-11-2477738
ඊමේල්: snbfi@cbsl.lk
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
ප්‍රමිතීන් පිළිපැදීම
මූර්ත අංශය
විදේශ අංශය
රාජ්‍ය මූල්‍ය අංශය
මුදල් අංශය
මූල්‍ය අංශය
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services