මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
සංඛ්‍යාන
මුදල් අංශය
මහ බැංකුව හා අනෙකුත් මුදල් මවන සියළුම ආයතන, විශේෂයෙන්ම වාණිජ බැංකු මුදල් අංශයට අයත් වේ. රටේ මූල්‍ය අධිකාරිය වන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සිය මූල්‍ය කළමනාකරණය යටතට ගන්නා ලද මූල්‍ය සමස්තයන් හා අනෙකුත් මිනිය හැකි දර්ශක පිළිබඳ දත්ත මේ අංශය යටතේ සපයනු ලැබේ.

සංඛ්‍යා ලේඛන
බැංකුව විසින් සම්පාදිත මුදල් අංශයේ ප්‍රධාන සංඛ්‍යා දත්ත


4.01 මූල්‍ය සමීක්ෂණ - වාර්ෂික (1995 - නවතම) >>
4.02 මූල්‍ය සමීක්ෂණ - මාසික ( දෙසැම්බර් 1995 - දෙසැම්බර් නවතම) >>
4.03 පොලී අනුපාතික - වාර්ෂික (1990- නවතම)
4.04 පොලී අනුපාතික - මාසික (2003 - නවතම) >>
4.05 ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වත්කම් සහ වගකීම් - වාර්ෂික (1990- නවතම) >>
4.06 ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වත්කම් සහ වගකීම් - මාසික (2003 - නවතම) >>
4.07 වාණිජ බැංකුවල වත්කම් සහ වගකීම් - වාර්ෂික (1995- නවතම) >>
4.08 වාණිජ බැංකුවල වත්කම් සහ වගකීම් - මාසික (1995 - නවතම)
4.09 මූල්‍ය සමාගම්වල වත්කම් සහ වගකීම් - වාර්ෂික (2003 - නවතම)
4.10 සංචිත මුදල්, මුදල් සංගුණකය සහ සංසරණ ප්‍රවේගය - වාර්ෂික (1990- නවතම) >>
4.11 සංචිත මුදල්, මුදල් සංගුණකය සහ සංසරණ ප්‍රවේගය - මාසික (2003- නවතම) >>

සම්බන්ධිත ඈඳුන
මූල්‍ය අංශයට හා සම්බන්ධ සංඛ්‍යා සහිත පහත සඳහන් ප්‍රකාශන Pdf අනුරුවින් ලබාගත හැකිය.

සමාජ ආර්ථික දත්ත
මූල්‍ය අංශය
රටරටවල් අතර සංසන්දනය        

ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්‍යාන
මුදල් සහ ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ
බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන
ලෝක සංඛ්‍යාන

වාර්ෂික වාර්තාව
මුදල් ප්‍රතිපත්තිය, මුදල්, ණය සහ පොලී අනුපාතික

ත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණාතා
සංඛ්‍යා සටහන් 14-18

මාසික විවරණිකා
Financial Sector


Contact Details
ඉහත සඳහන් සංඛ්‍යා ලේඛන පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු පහත සඳහන් ලිපිනයන්ෙගන් ලබා ගත හැකිය.
ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව,
අංක 30, ජනාධිපති මාවත,
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව,
කොළඹ 01,
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකතන: 94-11-2477177, 2477178, 2477173
ෆැක්ස්: 94-11-2477709
‍ඊමේල් : econ@cbsl.lk

බැංකු අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, ජනාධිපති මාවත,
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
කොළඹ 01
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකතන : 94 11 2477100, 2477096, 2477119
ෆැක්ස් : 94 11 2477711
‍ඊමේල් - banksup@cbsl.lk

බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, ජනාධිපති මාවත,
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
කොළඹ 01
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකතන : 94 11 2477500, 2477178, 2477021
ෆැක්ස් : 94 11 2477738
‍ඊමේල් - snbfi@cbsl.lk

 

 

search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
ප්‍රමිතීන් පිළිපැදීම
මූර්ත අංශය
විදේශ අංශය
රාජ්‍ය මූල්‍ය අංශය
මුදල් අංශය
මූල්‍ය අංශය
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services