මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
සංඛ්‍යාන
විදේශ අංශය
ඕනෑම රටක් ලොව අනෙක් අටවල් සමඟ කරනු ලබන සියලුම ගනුදෙනු විදේශ අංශය යටතට ගැනේ. මෙම අංශයේ කෙරෙන ගෙවීම් හා පියවීම් කටයුතු ඒවායේ ස්වභාවය අනුව ජංගම හා ප්‍රාග්ධන ගනුදෙනු ලෙස හඳුනාගත හැකි අරත ඒවා තවදුරටත් උප අංශවලට බෙදේ. එමෙන්ම ආර්ථිකයක විදේශීය සංචිත එහි ලැබීම් ඒකරාශී කිරීමට හා ගෙවීම් බලගැන්වීමට ඇති හැකියාව කෙරෙහි බලපායි. ජාතීන් අතර කෙරෙන ගනුදෙනුවලදී ව්‍යවහාර මුදල්වල පරිවර්තනයක් සිදුවිය යුතු අතර එය සෘජුවම විනිමය අනුපාතය හා සම්බන්ධ වේ. විදේශ ගනුදෙනු වර්ධනයවීම විනිමය අනුපාතයට බලපාන අතර විනිමය අනුපාතයේ චලනයන් නැවත විදේශ අංශයෙහි ගනුදෙනු කෙ‍රෙහි බලපායි. එමනිසා විදේශ ගනුදෙනු, විදේශ සංචිත හා විනිමය අනුපාත හා සම්බන්ධ දත්ත මෙම අංශය යටතේ ඉදිරිපත් කෙරේ.

සංඛ්‍යා ලේඛන
බැංකුව මගින් සම්පාදිත විදේශ අංශය පිළිබඳ ප්‍රධාන සංඛ්‍යා දත්ත මාලාවන්

2.01 අපනයන - වාර්ෂික (1990- අද දක්වා) >>
2.02 අපනයන මාසික (2006- අද දක්වා) >>
2.03 ආනයන - වාර්ෂික (1990- අද දක්වා) >>
2.04 ආනයන - මාසික (2006- අද දක්වා) >>
2.05 වෙළෙ ඳ දර්ශක - වාර්ෂික (1990- අද දක්වා) >>
2.06 වෙළෙඳ දර්ශක - මාසික (2006 - අද දක්වා) >>
2.07 ගෙවුම් තුලනය (BPM5 සංස්කරණයට අනුව)-වාර්ෂිකව (1995 සිට 2011) >>
2.08 ගෙවුම් තුලනය (BPM5 සංස්කරණයට අනුව)-කාර්තුමය (2001 සිට 2011)>>
2.09 ගෙවුම් තුලනය (BPM6 සංස්කරණයට අනුව)-වාර්ෂිකව (2012 සිට නවතම)>>
2.10 ගෙවුම් තුලනය (BPM6 සංස්කරණයට අනුව)-කාර්තුමය (2012 පළමු කාර්තුවේ සිට නවතම)>>
2.11 අන්තර්ජාතික ආයෝජන තත්ත්වය කාර්තුව අවසානයේදී (2014 තෙවැනි කාර්තුවේ සිට නවතම) >>
2.12 කාර්තුමය විදේශීය ණය සංඛ්‍යාන කාර්තුව අවසානයේදී (2012 සිවුවන කාර්තුවේ සිට නවතම)>>
2.13 ඒකාබද්ධ සෘජු ආ‍යෝජන සමීක්ෂණය වර්ෂය අවසානයේදී (2013 සිට නවතම)>>
විදේශීය සංඛ්‍යාන (මාසිකව)
2.14.1 සංචාරක ඉපැයීම් (2009 ජනවාරි සිට නවතම) >>
2.14.2 විදේශ නියුක්තිකයින්ගේ ප්‍රේෂණ (2009 ජනවාරි සිට නවතම)>>
2.14.3 කොළඹ කොටස් හුවමාරුව වෙත ලද ලැබීම් ද්විතියික වෙළෙඳපොළ (2009 ජනවාරි සිට නවතම) >>
2.14.4 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ලැබීම් (2009 ජනවාරි සිට නවතම)>>
2.14.5 ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර (2009 සිට නවතම)>>
2.14.6 රජයේ දිගු කාලීන ණය ලැබීම් (2009 ජනවාරි සිට නවතම)>>
2.14.7 රජය වෙත ලද ප්‍රදාන (2009 ජනවාරි සිට නවතම) >>
දළ නිල සංචිත ආශ්‍රිත සංඛ්‍යාන (මාසිකව)
2.15.1 සංචිත දත්ත සටහන නවතම >>
2.15.2 සංචිත දත්ත සටහන පැරණි දත්ත>>

සම්බන්ධිත ඈඳුන
විදේශ අංශ්‍ය හා සම්බන්ධ සංඛ්‍යා දත්ත සඳහා පහත සඳහන් ප්‍රකාශන Pdf අනුරුවින් ලබාගත හැකිය.

සමාජ ආර්ථික දත්ත
විදේශ වෙළෙඳාම හා සංචාරක ව්‍යාපාරය
විදේශ මූල්‍ය
රට රටවල් සංසන්දනය

ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්‍යාන
විදේශ වෙළෙඳාම හා මූල්‍ය
ලෝක සංඛ්‍යාන

වාර්ෂික වාර්තාව
විදේශ අංශයේ ප්‍රවණතා සහ ප්‍රතිපත්ති

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණාතා
සංඛ්‍යා සටහන් 10-12

මාසික විවරණිකා
වෙළෙඳාම, ගෙවුම් තුලනය හා සංචාරක ව්‍යාපාරය

ඇමතුම්
ඉහත සඳහන් සංඛ්‍යා ලේඛන පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු පහත සඳහන් ලිපිනයන්ගෙන් ලබාගත හැකිය.

ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, ජනාධිපති මාවත,
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
ොකළඹ 01
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකතන: 94-11-2477177, 2477174, 2477554, 2477609, 2477186
ෆැක්ස්: 94-11-2477709
‍ඊමේල්: econ@cbsl.lk
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
ප්‍රමිතීන් පිළිපැදීම
මූර්ත අංශය
විදේශ අංශය
රාජ්‍ය මූල්‍ය අංශය
මුදල් අංශය
මූල්‍ය අංශය
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services