මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
සංඛ්‍යාන
මූර්ත අංශය
ආර්ථිකයක සමස්ත සැපයුම හා සමස්ත ඉල්ලුම හා සම්බන්ධවන්නා වු සියලුම කටයුතු මූර්ත අංශය තුළ අඩංගු වේ. දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය හා ජාතික නිෂ්පාදිතය, පරිභෝජනය, ඉතිරිකිරීම් සහ ප්‍රාග්ධන සම්පාදනය පිළිබඳ දත්ත මේ අංශයෙන් ආවරණ්‍ය කෙරේ. ජනගහනයේ ප්‍රජා විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ හා ශ්‍රම බලකායේ විශේෂ ලක්ෂණ සමස්ත ඉල්ලුම හා සමස්ත සැපයුම සමඟ සම්බන්ධව පවතී. නිෂ්පාදනයේ සිට පරිභෝජනය දක්වා වන විවිධ පියවරවල වැටුප් හා මිල ගණන් හී ඇතිවන වෙනස්වීම් මඟින් ඉහත සඳන් අංශයන් හී සංවර්ධනය නිරෑපනය වේ. ඒ අනුව මේ සියලුම අංශ හා සම්බන්ධිත දත්ත මේ අංශයෙන් ආවරණය කෙරේ.

සංඛ්‍යා ලේඛන
බැංකුව මඟින් සම්පාදිත මුර්ත අංශයේ ප්‍රධාන සංඛ්‍යා ‍දත්ත මාලාවන්

1.01 කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - වාර්ෂික >>
1.02 කාර්මික නිෂ්පාදනයේ එකතු කළ අගය (2002 ස්ථාවර මිල අනුව) - වාර්ෂික >>
1.03 පවත්නා වෙළෙඳපොළ මිල ගණන් යටතේ කාර්මික අංශයේ එකතුකළ වටිනාකම - වාර්ෂික >>
1.04 කර්මාන්තශාලා අංශය - නිෂ්පාදන දර්ශකය (2009 සිට අද දක්වා )>>
1.05 පෞද්ගලික අංශයේ නිෂ්පාදන පරිමා දර්ශකය - වාර්ෂික (2001 -2010)>>
1.06 මහ කොළඹ අනුමත නිවාස දර්ශකය - කාර්තුමය >>
1.07 මහ කොළඹ අනුමත නිවාස දර්ශකය - කාර්තුමය >>
1.08 කර්මාන්ත මූලය අනුව දළ දේශීය ‍නිෂ්පාදිතය (පවත්නා/2002 ස්ථාවර මිල අනුව) - කාර්තුමය (2010 – 2012) >>
1.09 කර්මාන්ත මූලය අනුව දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (පවත්නා/2002 ස්ථාවර මිල අනුව) ප්‍රධාන අංශ වශයෙන් කාර්තුමය  >>
1.10 කර්මාන්ත මූලය අනුව දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (පවත්නා මිල අනුව) - වාර්ෂික >>
1.11 කර්මාන්ත මුලය අනුව දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (2002 ස්ථාවර මිල අනුව) වාර්ෂික >>
1.12 සමස්ත ඉල්ලුම - වාර්ෂික >>
1.13 පවත්නා වෙළෙඳ මිල අනුව ඒක පුද්ගල දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය - වාර්ෂික >>
1.14 පවත්නා වෙළෙඳ මිල අනුව දළ ‍ජාතික නිෂ්පාදිතය මත වියදම - වාර්ෂික >>
1.15 පවත්නා වෙළෙඳ මිල අනුව ප්‍රධාන ඓක්‍යයන්ගේ තුලනය - වාර්ෂික >>
1.16 පවත්නා වෙළෙඳ මිල අනුව ආයෝජන සහ ඉතිරිකිරීම් - වාර්ෂික >>
1.17 පවත්නා සාධක වියදම් මිල අනුව දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය ප්‍රධාන අංශ හා පලාත් වශයෙන් - වාර්ෂික >>
1.18 පවත්නා සාධක වියදම් මිල අනුව පළාත් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය - වාර්ෂික 2006 >>
1.19 කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - මාසික >>
1.20 අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - මාසික >>
1.21 මාතලේ දිස්ත්‍රික් පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - මාසික >>
1.22 තොග මිල දර්ශකය - මාසික >>
1.23 මාතර දිස්ත්‍රික් පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - මාසික ‍ >>
1.24 ප්‍රධාන පාරිභෝගික භාණ්ඩ වල සාමාන්‍ය නිෂ්පාදන මිල ගණන් - මාසික >>
1.25 ප්‍රධාන පාරිභෝගික භාණ්ඩ වල සාමාන්‍ය සිල්ලර මිල ගණන් - මාසික >>
1.26 රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්තීන්ගේ නාමික වැටුප් අනුපාත දර්ශක - මාසික >>
1.27 අවිධිමත් අංශයේ දෛනික වැටුප් අනුපාත - මාසික >>
1.28 ප්‍රධාන සමාජ ආර්ථික දර්ශක >>
1.29 පළාත් වශයෙන් ප්‍රධාන සමාජ ආර්ථික දර්ශක >>

සම්බන්ධිත ඈඳුන
මූර්ත අංශය හා සම්බන්ධ සංඛ්‍යා දත්ත සඳහා පහත සඳහන් ප්‍රකාශන pdf අනුරුවින් ලබාගත හැකිය.

සමාජ ආර්ථික දත්ත
සමාජ ආර්ථික තත්ත්වය
මානව සම්පත්
ජාතික ගිණුම්
කෘෂිකර්මය
කර්මාන්ත
මිල සහ වැටුප්
සමාජ සහ ආර්ථික සේවා
රටරටවල් අතර සංසන්දනය

ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්‍යාන
දේශගුණය
ජනගහනය සහ ශ්‍රම හමුදාව
ජාතික ගිණුම
කෘෂිකර්මය
කර්මාන්ත
මිල සහ වැටුප්
ප්‍රවාහන
සමාජ සහ ආර්ථික සේවා
ලෝක සංඛ්‍යා සටහන්

වාර්ෂික වාර්තාව
ජාතික නිෂ්පාදනය හා වියදම
ආර්ථික හා සමාජ අපරි ව්‍යුහය
මිල සහ වැටුප් හා රැකියා

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා
සංඛ්‍යා සටහන් 1-9

මාසික විවරණිකා
නිෂ්පාදනය, වර්ෂාපතනය, යෙදවුම් හා ආයෝජනය
නිෂ්පාදනය, වර්ෂාපතනය, යෙදවුම් හා ආයෝජනය
මිල සහ වැටුප්

ඇමතුම්
ඉහත සඳහන් සංඛ්‍යා ලේඛන පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු පහත සඳහන් ලිපිනයන්ගෙන් ලබාගත හැකිය.

සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, ජනාධිපති මාවත,
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
ොකළඹ 01
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකතන: 94-11-2477377, 2477383, 2477389
ෆැක්ස් : 94-11-2477728
‍ඊමේල් :
stat@cbsl.lk

ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, ජනාධිපති මාවත,
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව,
ොකළඹ 01,
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකතන: 94-11-2477177, 2477172, 2477174, 2477192, 2477187
ෆැක්ස්: 94-11-2477709
ඊමේල්: econ@cbsl.lk
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
ප්‍රමිතීන් පිළිපැදීම
මූර්ත අංශය
විදේශ අංශය
රාජ්‍ය මූල්‍ය අංශය
මුදල් අංශය
මූල්‍ය අංශය
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services