මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය අවස්ථා
නියෝජිත කටයුතු
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය

ප්‍රාදේශීය කාර්යාල

බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ සහාය ඇති ව ප්‍රාදේශීය ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අදහසින් මාතර, අනුරාධපුර සහ මාතලේ යන නගරවල ප්‍රාදේශීය කාර්යාල තුනක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ආරම්භයේ දී පිහිටුවන ලදී. පළමු වන ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය 1981 වසරේ දී මාතර විවෘත කරන ලද අතර පිළිවෙළින් 1982 සහ 1985 වසරවල දී අනුරාධපුර සහ මාතලේ දෙ වන සහ තුන් වන ප්‍රාදේශීය කාර්යාල විවෘත කරන ලදී. උතුරු පළාතේ සහ නැගෙනහිර පළාතේ සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් වැඩි දියුණු කිරීමේ අදහසින්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව එහි හතර වන ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය 2010 ජූලි මස 07 වන දින යාපනයේ දී ද පස් වන ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය 2010 නොවැම්බර් 12 වන දින ත්‍රිකුණාමලයේ දී ද සය වන ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය 2015 මැයි 15 දින කිලිනොච්චියේ දී විවෘත කළ අතර සිය සත් වන ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය ද 2016 ජනවාරි 17 දින නුවරඑළිය දී විවෘත කළේ ය. 2017 ජුනි 15 දින සිට යාපනය ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය තම මෙහෙයුම් කටයුතු කිලිනොච්චිය ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය සමග ඒකාබද්ධ කරන ලද අතර මෙම ඒකාබද්ධ කිරීමත් සමග ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතු ප්‍රාදේශීය කාර්යාල ගණන 6 ක් වේ.

මෙහෙයුම් බල ප්‍රදේශය

ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල මෙහෙයුම් බල ප්‍රදේශ

ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, ගාල්ල- ගාල්ල, මාතර සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්ක
ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, අනුරාධපුර - අනුරාධපුර, කුරුණෑගල සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක
ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, මාතලේ - මහනුවර සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්ක
  ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, ත්‍රිකුණාමලය - ත්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව සහ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්ක
ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කිලිනොච්චිය - කිලිනොච්චිය, යාපනය සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්ක
ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, නුවරඑළිය - නුවරඑළිය සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක

කෙසේ වුව ද, අවශ්‍යතාව මත, ඉහත සඳහන් ප්‍රාදේශීය කාර්යාල මඟින් ආවරණය නො වන අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවල ද සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් මෙම ප්‍රාදේශීය කාර්යාල මඟින් ම ක්‍රියාවේ යොදවනු ඇත.

අරමුණු

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්යයන් පළාත්වල ක්‍රියාවට නැංවීම සහ සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා සහාය දීම
ආර්ථික වර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍යමය සහාය, මඟ පෙන්වීම සහ වෙළෙඳ සම්බන්ධතා සුමට ව සහ කාලීන ව සපයා දීම මඟින් ග්‍රාමීය ආර්ථිකය ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා පළාත් හා සම්බන්ධ නියෝජිත සේවා සම්බන්ධීකරණය කිරීම

විවිධ සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් හරහා අදාළ පළාත්වල දිළිඳු බව පිටු දැකීම සහ ආර්ථික සහ සමාජ තත්ත්ව නඟාලීම සඳහා දායක වීම


ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල කාර්යයන්
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්යයන් පළාත්වල ක්‍රියාවේ යෙදවීම
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය සඳහා ණය ලබා දෙන වැඩසටහන් සහ අනෙකුත් ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාවට නැංවීමේ දී ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට සහාය ලබා දීම
ප්‍රාදේශීය තොරතුරු එකතු කිරීම සහ සකස් කිරීම, මහජනතාව දැනුම්වත් කිරීම සඳහා ආර්ථික සහ මූල්‍යමය දත්ත සහ තොරතුරු බෙදා හැරීම
සම්මන්ත්‍රණ/වැඩමුළු ආදිය පැවැත්වීම මඟින් ග්‍රාමීය ජනතාව අතර බැංකු කටයුතු සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ ව දැනුම්වත් කිරීම
පළාතේ සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම්වලට බලපාන පළාත් ආශ්‍රිත විශේෂ ගැටළු හඳුනා ගැනීම පිණිස අවශ්‍ය ප්‍රාදේශීය සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සහාය දීම සහ සමීක්ෂණය කිරීම

ලිපිනයන්
ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු
ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - දකුණු පළාත
35, අනගාරික ධර්මපාල මාවත
මාතර
දුරකතන: 041 2222269
ෆැක්ස්: 041 2222719
විද්‍යුත් තැපෑල: romatara@sltnet.lk
ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු
ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - උතුරු මැද පළාත
341, 1 පියවර
අනුරාධපුරය
දුරකතන: 025 2222024
ෆැක්ස්: 025 2225689
විද්‍යුත් තැපෑල: roapura@cbsl.lk
ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු
ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - මධ්‍යම පළාත
805, ත්‍රිකුණාමල වීදිය
මන්දන්ඩාවෙල
මාතලේ
දුරකතන: 066 2222167
ෆැක්ස්: 066 2222175
විද්‍යුත් තැපෑල: rm.matale@ymail.com
ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු
ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - නැගෙනහිර පළාත
103 , තැපැල් කාර්යාල පාර
ත්‍රිකුණාමලය
දුරකතන: 026 2226966
ෆැක්ස්: : 026 222696
විද්‍යුත් තැපෑල:cbsltrinco@gmail.com

ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු
ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය -උතුරු පළාත
අරිවියල් නගර්
කිලිනොච්චිය
දුරකතන: 021 2285912
ෆැක්ස්: : 021 2285911 විද්‍යුත් තැපෑල:rokn@gmail.com

ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු
ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - නුවර එළිය
84, බදුල්ල පාර
නුවර එළිය
දුරකතන: 052 3059002
ෆැක්ස්: 052 2224294
විද්‍යුත් තැපෑල: rone@cbsl.lk

 
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
නියෝජිත කටයුතු
විදේශ විනිමය කළමනාකරණය
රාජ්‍ය ණය කළමනාකරණය
 
සමස්ථ නිරීක්ෂණ
  වෙළෙඳපොළ තොරතුරු
  රජයේ ණය සුරැකුම්පත්වල ආයෝජනය කරන්නේ කෙසේ ද?
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය
 
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන ණය වැඩසටහන්
  ණය සහතික කිරීමේ යෝජනා ක්‍රම
  ඉදිරි වෙළෙඳ ගිවිසුම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම
  ප්‍රාදේශීය කාර්යාල
සේවක අර්ථසාධක අරමුදල කළමනාකරණය හා පරිපාලනය කිරීම
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services