මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
නියෝජිත කටයුතු
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන ණය වැඩසටහන්
1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනතේ අංක 108 (1) ඡේදයට අනුව,විශේෂ සංවර්ධන වැඩසටහන් යටතේ ඇප අවාරණ ලැබීමට සුදුසු බැංකු ආයතන විසින් ප්‍රදානය කරන ලද ණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ශ්‍රී ලංකා රජයේ නියෝජිතයා ලෙස හෝ රජය වෙනුවෙන් කටයුතු කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන ණය දෙන ආයතන විසින් සුළු පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට දෙන ලද ණය, අත්තිකාරම් හා අනෙකුත් පහසුකම් සඳහා ද ඇප ආවරණ සැප්‍යීමට හැකිවනු පිණිස 1974 දී මුදල් නීති පනතේ 108 ඡේදයට 108 (අ) ලෙස සංශෝධනයක් ගෙන එන ලදී. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සුළු පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් හා කෘෂිකාර්මාන්ත කටයුතු සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන ඇප ආවරණ යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීමට මෙම සංශෝධනය පිටිවහලක්ව ඇත.

අරමුණ
සහභාගිත්ව මූල්‍ය ආයතනයන්ට සහ සහභාගිත්ව ණය සපයන ආයතනයන්ට සිය ණය අවදානමින් කොටසක් ආවරණය සඳහා ඇප ආවරණ සැපයීම ප්‍රධාන අරමුණ වේ. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කර ඇති එවැනි ණය ඇප ආවරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට පවරා ඇත. ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට ශ්‍රී ලංකා රජය හා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙනුවෙන්, ශ්‍රී ලංකා රජයේ අනුග්‍රහය යටතේ හා අරමුදල් ප්‍රදානයන් මත ක්‍රියාත්මක කරන ලද ණය යෝජනා ක්‍රමවලට ණය ඇප ආවරණ සැපයීම සඳහා ණය ඇප ආවරණ යෝජනා ක්‍රම 12 ක් ක්‍රියාත්මක කරයි.


අරමුදල් මූලාශ්‍ර :
(a) ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන්/ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ලැබුණු බීජ අරමුදල
(b) සහභාගිත්ව ණය ආයතන හා සහභාගිත්ව මූල්‍ය ආයතනවලින් ලැබුණු වාරික
(c)

ආයෝජන ආදායම්


ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අරමුදල් සැපයු ණය යෝජනා ක්‍රම
01 සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ණය යෝජනා ක්‍රමය (SMI)
02 සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත දිරිදීමේ ණය ‍යෝජනා ක්‍රමය

(SMAP)

03 බස් මිලදී ගැනීමේ ණය යෝජනා ක්‍රමය (BPL)
04 කෘෂිකර්ම පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘති ණය යෝජනා ක්‍රමය

(ARP)

05 සූසහණ ඇප ආවරණ යෝජනා ක්‍රමය (SUSAHANA)
06 බහු වාර්ෂික භෝග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ණය යෝජනා ක්‍රමය

(PCDP)

07 කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ සංවර්ධන ණය යෝජනා ක්‍රමය (SHTDP)
08 වැවිලි අංශයේ ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යපෘතිය (PSRP)

ශ්‍රී ලංකා රජය අරමුදල් සැපයු ණය ඇප ආවරණ යෝජනා ක්‍රම
01 නව සපිරි ග්‍රාමීය ණය යෝජනා ක්‍රමය (NCRCS)
02 තේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ණය යෝජනා ක්‍රමය

(TDP)

03 දෙවන බහු වාර්ෂික භෝග සංවර්ධන ණය යෝජනා ක්‍රමය (SPCDP)
04 ඇඟළුම් අංශයේ ඇප ආවරණ යෝජනා ක්‍රමය

(Apparel)


ණය ඇප ආවරණ යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම
ණය ඇප ආවරණ යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම ඕනෑම රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමකට අඩුවැඩි වශයෙන් සමානය. එක් එක් ණය ඇප ආවරණ යෝජනා ක්‍රමයන්හී නීති රීතිවලට අනුම මෙම යෝජනා ක්‍රම යටතේ අදාළ සහභාගිත්ව ණය දෙන ආයතනය යම් යම් කටයුතු ඉටුකිරීමට වගකීමක් දරයි. ඒවා අතර ප්‍රධාන වගකීම් වන්නේ,


(a) ව්‍යාපෘතිවල ආර්ථික හා මූල්‍ය ශක්‍යතාව තහවුරු කර ගැනීම උදෙසා නිවැරදිව ඇගයීම.
(b)

නිශ්චිත සීමාවකට වැඩි ණය සම්බන්ධයෙන් අරමුදල් ප්‍රදානය කරන ආයතනයෙන්/ශ්‍රී ලංකා

 

මහ බැංකුවෙන් පුර්ව අනුමැතිය ලබා ගැනීම.

(c)

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස් අනුව ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂණයක් ලබා ගැනීම.

(d) ණය ප්‍රදානයේ දී නිසි සැලකිල්ලෙන් හා විචක්ෂණභාවයෙන් කටයුතු කිරීම, පැහැර හරින
 

ලද ණය සම්බන්ධ සෑම මාස 6 කට වරක්ම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට වාර්තා සැපයීම හා ඉල්ලීමක් ගොනුකරන තුරු සහභාගිත්ව ණය දෙන ආයතනයේ අලාභය අවම කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම.

(e)

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඇප ආවරණයක් නිකුත් කිරීමෙන් පසු වාරික මුදල් නොකඩවා

  නියමිත වේලාවට ගෙවීම මඟින් ඇප ආවරණයෙහි විලංගුභාවය පවත්වා ගැනීම හා අවශ්‍යවන්නා වු ලේඛන ‍ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට ලැබිමට සැලැස්වීම.

නොගෙවා පැහැර අරින ණය සම්බන්ධයෙන් සහභාගිත්ව ණය දෙන ආයතනය ණය ඇප ආවරණ හිමිකම් ඉල්ලා සිටි විට මහ බැංකුව විසින් එම ඉල්ලීම සලකා බලන්නේ සහභාගිත්ව ණය දෙන ආයතනය, ණය ආපසු අයකරගන්නා අදහසින් ණය පැහැර හැරී අයට විරුද්ධව නීතිමය පියවර ආරම්භකොට ඇත්නම් පමණි. පියවීම් අවසාන වු පසුව සහභාගිත්ව ණය දෙන ආයතනයට ණය ආපසු අයකර ගැනීම් වශයෙන් ලැබුණු කවර හෝ මුදලක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සමඟ බෙදාගැනීම අවශ්‍ය වේ.

search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
නියෝජිත කටයුතු
විදේශ විනිමය කළමනාකරණය
රාජ්‍ය ණය කළමනාකරණය
 
සමස්ථ නිරීක්ෂණ
  වෙළෙඳපොළ තොරතුරු
  රජයේ ණය සුරැකුම්පත්වල ආයෝජනය කරන්නේ කෙසේ ද?
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය
 
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන ණය වැඩසටහන්
  ණය සහතික කිරීමේ යෝජනා ක්‍රම
  ඉදිරි වෙළෙඳ ගිවිසුම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම
  ප්‍රාදේශීය කාර්යාල
සේවක අර්ථසාධක අරමුදල කළමනාකරණය හා පරිපාලනය කිරීම
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services