මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
නියෝජිත කටයුතු
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන ණය වැඩසටහන්
ආධාර සපයන ආයතනවලින් හා රජය විසින් සපයන අරමුදල්වලින් කරගෙන යනු ලබන ණය වැඩසටහන්, තෝරාගත් සහභාගිත්ව මූල්‍ය ආයතන හරහා එක් එක් ප්‍රදේශයන්හී ප්‍රධාන ආර්ථික අරමුණුකොට ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහිලා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව රජය වෙන් වෙන් ප්‍රධාන නියෝජිත ආයතනය ලෙස කටයුත් කරයි.

කෘෂිකාර්මික අංශය
1.01 දෙවන බහු වාර්ෂික බෝග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති චක්‍රීය අරමුදල් ණය යෝජනා ක්‍රමය -
  SPCDPRF
1.02 තේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති චක්‍රීය අරමුදල් ණය යෝජනා ක්‍රමය- TDPRF
නව සපිරි ණය යෝජනා ක්‍රමය - NCRCS >>

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත අංශය
2.01 මාතලේ ප්‍රාදේශීය ආර්ථික ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘති චක්‍රීය අරමුදල් ණය යෝජනා ක්‍රමය- MREAP
2.02 සබරගමු පළාත් ඒකාබද්ධ ග්‍රාමීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති චක්‍රීය අරමුදල් ණය යෝජනා ක්‍රමය- SPIRDP
2.03 කුඩා ව්‍යාපාර යළි නගා සිටුවීමේ වැඩසටහන- SBRP
2.04 සූසහන ණය යෝජනා ක්‍රමය
2.05 Skills Development Project - SDP
2.06 පශ්චාත් සුනාමි ණය - යුරෝපා ආයෝජන බැංකු (ගිවිසුම බී) ණය වැඩසටහන
2.07 ඉදිකිරීම් අංශ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය අංශය
2.01 වියලි කලාපීය ජීවනෝපායයන් සඳහා සහභාගීවීමේ සහ හවුල්වීමේ වැඩසටහන
2.02 කුඩා පරිමාණ බාහිර වැවිලිකරුවන් සංවර්ධන වැඩසටහන
2.03 සුළු ගොවීන් සහ ඉඩම් නොමැති අය සඳහා වන ණය ව්‍යාපෘතිය චක්‍රීය අරමුදල් ණය යෝජනා ක්‍රමය
2.04 දිළිඳුකම පිටුදැකීම සඳහා වන සුළු පරිමාණ ණය ව්‍යාපෘතිය චක්‍රීය අරමුදල් ණය යෝජනා ක්‍රමය

මෙම වැඩසටහන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ණය වැඩසටහන්වල ප්‍රධාන ලක්ෂණ >>>>
 
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ණය යෝජනා ක්‍රම වල විෂය පථය >>

search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
නියෝජිත කටයුතු
විදේශ විනිමය කළමනාකරණය
රාජ්‍ය ණය කළමනාකරණය
 
සමස්ථ නිරීක්ෂණ
  වෙළෙඳපොළ තොරතුරු
  රජයේ ණය සුරැකුම්පත්වල ආයෝජනය කරන්නේ කෙසේ ද?
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය
 
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන ණය වැඩසටහන්
  ණය සහතික කිරීමේ යෝජනා ක්‍රම
  ඉදිරි වෙළෙඳ ගිවිසුම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම
  ප්‍රාදේශීය කාර්යාල
සේවක අර්ථසාධක අරමුදල කළමනාකරණය හා පරිපාලනය කිරීම
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services