මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
නියෝජිත කටයුතු
ශ්රීක ලංකා රජය වෙනුවෙන් පහත සඳහන් නියෝජිත කටයුතු හතර ශ්රීද ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදුකරනු ලබයි.

විදේශ විනිමය කළමනාකරණය
1953 අංක 24 දරන විනිමය පාලන පනත යටතේ පිහිටුවන ලද විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ශ්රීබ ලංකා මහ බැංකුව, රජය වෙනුවෙන් ශ්රීට ලංකාවේ විදේශ විනිමය කළමනාකරණ කටයුතු සිදුකරනු ලබයි.

රාජ්‍ය ණය කළමනාකරණය
මුදල් නීති පනතේ 113 වන වගන්තියේ නියමයන්ට අනුව රාජ්යි ණය කළමනාකරණ කටයුතු සිදුකිරීම ශ්රීේ ලංකා මහ බැංකුවට පැවරී ඇත. එමනිසා වෙනත් විවිධ රාජ්යණ ආයතන කිහිපයක් විදේශීය ණය කළමනාකරණ කටයුතුවල යෙදෙද්දී ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විශේෂයෙන් ම දේශීය ණය කළමනාකරණ කටයුතුවල දී රජය වෙනුවෙන් නියෝජිතයෙකු ලෙස කටයුතු කරයි.

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය
විවිධ ආධාර ලැබෙන ග්රා්මීය සංවර්ධනය හා ක්ෂුද්ර් මූල්යය වැඩසටහන්වල දී රටේ අඩු හා මැදි ආදායම් කාණ්ඩවලට ණය බෙදාහැරීම සහතික කරනු වස් ක්ෂුද්රද, කුඩා හා මධ්යඩම පරිමාණයේ ව්ය්වසායකයන්ට ණය දෙනු ලබන බැංකු හා වෙනත් මූල්යු ආයතනවලට ප්රධතිමූල්යර පහසුකම් හා ණය සහතිකය සැපයීමෙහි ලා ශ්රීය ලංකා මහ බැංකුව ප්ර්ධාන නියෝජිත ආයතනය ලෙස කටයුතු කරයි.

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල කළමනාකරණය හා පරිපාලනය කිරීම
1958 අංක 15 දරන පනත යටතේ පිහිටුවන ලද සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ භාරකරු ලෙස සේවා දායකයින්ගෙන් දායක මුදල් ලබා ගැනීම, අතිරික්ත අරමුදල් ආයෝජනය කිරිම, විධිමත් ලෙස ගිණුම් පවත්වාගෙන යාම සහ සාමාජිකයන්ට ප්රේතිලාභ ගෙවීම මුදල් මණ්ඩලයට පැවරී ඇත.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services