මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනතට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් නෝට්ටු හා කාසි ඇතුළත් ව්‍යවහාර මුදල් නිකුත් කිරීමේ අධිකාරී බලය ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව සතු වේ. මෙම කර්තව්‍යය සිදුකරනු වස් ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු සහ කාසි සැලසුම් කිරීම, මුද්‍රණය කිරීම හා බෙදාහැරීම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට පැවරී ඇත. ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණයේ පරමාර්ථය වන්නේ ආර්ථිකයේ මනා ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන, ව්‍යවහාර මුදල්වල වටිනාකම හා එකීයභාවය පිළිබඳ මහජන විශ්වාසය ගොඩ නංවා පවත්වාගෙන යාම හා ව්‍යවහාර මුදල් සඳහාවන ඉල්ලුම සපුරාලීමට ප්‍රමාණවත්වන පරිදි ‍තොග පවත්වාගෙන යාමත්ය.

ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු සහ කාසි වල අගයයන්
ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු සහ කාසි පිළිබඳව 
ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටුවල ලක්ෂණ
නිර්මාණ සැලසුම්කිරීම හා නිෂ්පාදනය
බෙදාහැරීම
ව්‍යාජ නෝට්ටු
ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු ආරක්ෂා කිරීම
සමරු කාසි සහ නෝට්ටු
මුදල් කෞතුකාගාරය
නව මුදල් නෝට්ටු කාණ්ඩය
ව්‍යවහාර මුදල් පිළිබඳ දත්ත
රු. 2000 මුදල් නෝට්ටුවේ ආරක්ෂණ සලකුණු
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services