මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද සමරු කාසි

අංකය විස්තර මුහුණත වටිනාකම (රුපියල්) කාසියේ සඳහන් වර්ෂය ලෝහය විෂ්කම්භය/ ප්‍රමාණය
මි.මි.
බර(ග්‍රෑම්) කාසි වර්ගය ටංකනය කල කාසි ගණන රූප
සටහන
සඳහා
මෙම
ස්ථාන ක්ලික් කරන්න
1 වර්ෂ 2500
බුද්ධ
ජයන්තිය
5 1957 රිදී
38.61 28.28 සාමාන්‍ය සංසරණය 500,000
2 වර්ෂ 2500
බුද්ධ
ජයන්තිය
1 1957 තඹ/නිකල් 28.50 11.31 සාමාන්‍ය සංසරණය 2,000,000
3 දෙවැනි ලෝක ආහාර සම්මේලනය 2 1968 තඹ/නිකල් 31.50 12.35 සාමාන්‍ය සංසරණය 500,000
4 නොබැඳි ජාතීන්ගේ පස්වන සමුළුව
කොළඹ
5 1976 නිකල් 32.84 13.60 සාමාන්‍ය සංසරණය 1,000,000
5 නොබැඳි ජාතීන්ගේ පස්වන සමුළුව
කොළඹ
2 1976 තඹ/නිකල් 30.00 13.50 සාමාන්‍ය සංසරණය 2,000,000
6 පළමුවන විධායක ජනාධිපති පදවි ප්‍රාප්තිය
(ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන)
1 1978 තඹ/නිකල් 25.40 7.13 සාමාන්‍ය සංසරණය 2,000,000
7 පළමුවන විධායක ජනාධිපති පදවි ප්‍රාප්තිය
(ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන)
1 1978 රන්(කැරට් 12) 25.40 12.00 හිමාකාර 39
8 සර්ව ජන ඡන්ද බලය ලැබී වසර
50 සැමරීම
5 1981 තඹ/නිකල් 29.00 / 30.28 9.60 සාමාන්‍ය සංසරණය
2,000,000
9 මහවැලි සංවර්ධන යෝජනා
ක්‍රමය
2 1981 තඹ/නිකල් 28.50 8.25 සාමාන්‍ය සංසරණය
45,000,000
10 ජගත් නිවාස වසර 10 1987 තඹ/නිකල් 25.00 - 30.00 11.70 සාමාන්‍ය සංසරණය
2,000,000
11 ජගත් නිවාස වසර 10 1987 තඹ/නිකල් 25.00 - 30.10 11.70 හිමාකාර 200
12 ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 40 වන
සංවත්සරය
500 1990 රිදී 38.61 28.28 Proof 9,800
13 ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 40 වන
සංවත්සරය
500 1990 රිදී 38.61 28.28 හිමාකාර 200
14 පස්වන දකුණු ආසියානු සම්මේලනය ක්‍රීඩා- කොළඹ 500 1991 රන්(කැරට් 12) 14.00 1.60 හිමාකාර 8,000
15 පස්වන දකුණු ආසියානු සම්මේලනය ක්‍රීඩා- කොළඹ 100 1991 රිදී 22.00 - 29.40 10.20 හිමාකාර 20,000
16 විධායක ජනාධිපතිතුමාගේ (ආර්.ප්‍රේමදාස)
පදවි ප්‍රාප්තිය තෙවන සංවත්සරය
1 1992 තඹ/නිකල් 25.40 7.13 සාමාන්‍ය සංසරණය 25,000,000
17 විධායක ජනාධිපතිතුමාගේ (ආර්.ප්‍රේමදාස)
පදවි ප්‍රාප්තිය තෙවන සංවත්සරය
1 1992 තඹ/නිකල් 25.40 7.13 හිමාකාර 2,500
18 විධායක ජනාධිපතිතුමාගේ (ආර්.ප්‍රේමදාස)
පදවි ප්‍රාප්තිය තෙවන සංවත්සරය
1 1992 රිදී 25.40 7.13 හිමාකාර 2,000
19 විධායක ජනාධිපතිතුමාගේ (ආර්.ප්‍රේමදාස)
පදවි ප්‍රාප්තිය තෙවන සංවත්සරය
1 1992 රන්(කැරට් 12) 25.40 12.00 හිමාකාර 100
20 2300 අනු බුදු මිහිඳු ජයන්තිය 500 1993 රිදී 38.61 28.28 හිමාකාර 30,000
21 ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ
50 වන සංවත්සරය සැමරීම
2 1995 තඹ/නිකල් 28.50 8.25 සාමාන්‍ය සංසරණය
40,000,000
22 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ 50
වන සංවත්සරය සැමරීම
5 1995 නිකල්/පිත්තල 23.50 9.50 සාමාන්‍ය සංසරණය 50,000,000
23 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ 50
වන සංවත්සරය සැමරීම
5 1995 නිකල්/පිත්තල 23.50 9.50 හිමාකාර 5,000
24 එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල්
50 වන සංවත්සරය සැමරීම
1 1996 තඹ/නිකල් 25.40 7.13 සාමාන්‍ය සංසරණය 5,000,000
25 ශ්‍රී ලංකාවේ 50 වන නිදහස් සංවත්සරය 5,000 1998 රන්(කැරට් 22) 22.05 7.98 හිමාකාර 5,000
26 ශ්‍රී ලංකාවේ 50 වන නිදහස් සංවත්සරය 1,000 1998 රිදී 38.61 28.28 හිමාකාර 25,000
27 ශ්‍රී ලංකාවේ 50 වන නිදහස් සංවත්සරය 10 1998 ද්වී ලෝහ (පිටත වටය- තඹ සහ නිකල් ඇතුළත නිකල් සහ පිත්තල) පිටත වටය
27.00
ඇතුලත
18.00
9.00 සාමාන්‍ය සංසරණය 500,000,000
28 ශ්‍රී ලංකාවේ 50 වන නිදහස් සංවත්සරය
200 1998 පොලිමර් (නෝට්ටු ඇසුරුම) 146.50 x 73.00 අදාල නොවේ අදාල නොවේ 20,000,000
29 1996 ලෝක ක්‍රිකට් කුසලානය දිනා ගැනීම 1,000 1999 රිදී 38.61 28.28 හිමාකාර 25,000
30 1996 ලෝක ක්‍රිකට් කුසලානය දිනා ගැනීම 5 1999 නිකල්/පිත්තල 23.50 9.50 සාමාන්‍ය සංසරණය 50,000,000
31 ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවේ 50 වන
සංවත්සරය
(හිමිකාර)
1 1999 නිකල් ආලේපිත 25.40 7.13 හිමාකාර 8,000
32 ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවේ 50 වන
සංවත්සරය(සංසරණය සඳහා
නොයෙදු දිලිසෙන)
1 1999 නිකල් ආලේපිත වානේ 25.40 7.13 සංසරණය සඳහා නොයෙදු දිලිසෙන 127,000
33 ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 50 වන
සංවත්සරය
1,000 2000 රිදී 38.61 28.28 හිමාකාර 10,000
34 ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 50 වන
සංවත්සරය
1 2000 තඹ/නිකල් 25.40 7.13 හිමාකාර 2,000
35 ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 50 වන
සංවත්සරය
1 2000 නිකල් ආලේපිත
වානේ
25.40 7.13 සංසරණය සඳහා නොයෙදු දිලිසෙන
20,000
36 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ 50 වන
සංවත්සරය
1 2001 තඹ/නිකල් 25.40 7.13 හිමාකාර 2,000
37 කොළඹ ක්‍රමය 50 වන
සංවත්සරය
2 2001 තඹ/නිකල් 28.50 8.25 සාමාන්‍ය සංසරණය
10,000,000
38 ශ්‍යාමෝපසම්පදාවේ 250 වෙනි
සංවත්සරය(ප්‍රවර උපාලි නාහිමි)
5 2003 නිකල්/පිත්තල 23.50 9.50 සාමාන්‍ය සංසරණය
4,000,000
39 ශ්‍යාමෝපසම්පදාවේ 250 වෙනි
සංවත්සරය (ශ්‍රී වැලිවිට ශ්‍රී සරණංකර සඟරාජ මාහිමි)
5 2003 නිකල්/පිත්තල 23.50 9.50 සාමාන්‍ය සංසරණය
4,000,000
40 බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් 2550 වන
වසර සැමරීම
2,000 2006 රිදී (කොටසක් රන් ආලේපිත) 38.61 28.28 හිමාකාර 10,000
41 බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් 2550 වන
වසර සැමරීම
1,500 2006 රිදී 38.61 28.28 හිමාකාර 20,000
42 බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් 2550 වන
වසර සැමරීම
5 2006 පිත්තල ආලේපිත වානේ 23.50 9.50 සාමාන්‍ය සංසරණය 20,000,000
43 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් - 2007 1,000 2007 නිකල් ආලේපිත
වානේ

32.00

12.00 සංසරණය සඳහා නොයෙදු දිලිසෙන
10,000
44 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් - 2007 5 2007 පිත්තල ආලේපිත වානේ 23.50 7.70 සාමාන්‍ය සංසරණය 7,860,000
45 අර්ථ සාධක අරමුදලේ 50 වන සංවත්සරය 1,000 2008 නිකල් ආලේපිත
වානේ(සංසරණය සඳහා
නොයෙදු දිලිසෙන)

28.50

7.00 සංසරණය සඳහා නොයෙදු දිලිසෙන 1200
46 අර්ථ සාධක අරමුදලේ 50 වන සංවත්සරය 1,000 2008 නිකල් ආලේපිත
වානේ(සංසරණය සඳහා
නොයෙදු දිලිසෙන)

28.50

7.00 හිමාකාර 100
47 අර්ථ සාධක අරමුදලේ 50 වන සංවත්සරය 2 2008 නිකල් ආලේපිත
වානේ
28.50 7.00 සාමාන්‍ය සංසරණය 2,000,000
48 ශ්‍රී ලංකා රේගු අධිකාරියේ ද්විශතවාර්ෂික සැමරුම 200 2009 රිදී 28.50 11.90 හිමාකාර 3,000
49 ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවේ 60 වන සංවත්සරය 1000 2009 රිදී 28.50 11.90 සංසරණය සඳහා නොයෙදු දිලිසෙන 10,000
50 ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවේ 60 වන සංවත්සරය 1000 2009 තඹ/නිකල් 28.50 8.25 සංසරණය සඳහා නොයෙදු දිලිසෙන 200,000
51 සාමය සහ සෞභාග්‍යය සංකේතවත් කෙරෙන රු.1000 සමරු නෝට්ටුව
1,000 2009 මුදල් නෝට්ටුවකි 157.00 X 78.50 අදාල නොවේ අදාල නොවේ 25,000,000
52 ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 60 වන
සංවත්සරය
5,000 2010 රිදී 38.61 28.28 හිමාකාර 5,000
53 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ 60 වන
සංවත්සරය
2 2011 නිකල් ආලේපිත
වානේ
28.50 7.00 සාමාන්‍ය සංසරණය 3,000,000
54 2600 සම්බුද්ධත්ව ජන්තිය
1,000 2011 රිදී 38.61 28.28 හිමාකාර 2,000
55 2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්තිය
10 2011 නිකල් ආලේපිත
වානේ
26.4 8.35 සාමාන්‍ය සංසරණය 1,500,000
56 මහජන බැංකුවේ 50 වන සංවත්සරය
1,000 2011 රන්  ආලේපිත
රිදී
38.61 28.28 හිමාකාර 2,300
57 කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ 125 වන සංවත්සරය
2,000 2011 රිදී
38.61 28.28 හිමාකාර 1,500
58 ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ ශත සංවත්සරය
2 2012 නිකල් ආලේපිත
වානේ
28.5 7.0 සාමාන්‍ය සංසරණය 2,000,000
59 ශ්‍රී ලංකා ජපාන රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතාවයට හැට වසරක් පිරීම
1000 2012 රිදී
35.0 20 හිමාකාර (පැත්තක් වර්ණ මුද්‍රිත සහිත) 20,000
60 පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල රාජ්‍ය නායක සමුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ පැවත්වීම නිමිත්තෙන් නිකුත් කරන ලද සමරු නෝට්ටුව
500 2013 මුදල් නෝට්ටුවකි 143 x 67 අදාල නොවේ අදාල නොවේ 5,000,000
61 ශුද්ධෝත්තම ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේගේ ශ්‍රී ලංකා සම්ප්‍රාප්තිය
500 2015 රිදී 38.61 28.28

හිමාකාර

1,500
62 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාලතුමාගේ 150 වන ජන්ම සංවත්සරය
500 2014 රිදී 38.61 28.28

හිමාකාර

1,500
64 ලංකා බැංකුවේ 75 වැනි සංවත්සරය
5 2014 පිත්තල ආලේපිත වානේ 23.5 7.7

සාමාන්‍ය සංසරණය

2,000,000


ඉහතින් සඳහන් කරන ලද රන් සහ රිදී සමරු කාසි සීමිත ප්‍රමාණයක් කොළඹ කොටුව චැතම් වීදියේ අංක 54 දරන සෙන්ට්‍රල් පොයින්ට් ගොඩනැගිල්ලේ පිහිටි මුදල් කෞතුකාගාරයෙහි විකිණීමට ඇත.(දුරකථන- 011 4387405)


* දෛනික වෙළෙඳපොළ මිල ගණන් පදනම් කරගනිමින් මාසිකව ගණනය කරනු ලබන මෙම කාසිවල විකුණුම් මිල බැංකු ප්‍රධාන කාර්යාලයේ කවුන්ටර අංශයෙහි හා මුදල් කෞතුකාගාරයේ ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබේ.


search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු සහ කාසි වල වටිනාකම
ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු සහ කාසි ගැන
ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටුවල ලක්ෂණ
නිර්මාණ සැලසුම්කිරීම හා නිෂ්පාදනය
බෙදාහැරීම
ව්‍යාජ නෝට්ටු
ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු ආරක්ෂා කිරීම
සමරු කාසි
මුදල් කෞතුකාගාරය
නව මුදල් නෝට්ටු කාණ්ඩය
ව්‍යවහාර මුදල් ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ විස්තර
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services