මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු සහ කාසි වර්ග

වර්තමානයේ සංසරණය වන නෝට්ටු වර්ග
රු.5000   රු.2000   රු.1000   රු.500
             
     
රු.200   රු.100   රු.50   රු.20
             
           
රු.10            

නව මුදල් නෝට්ටු කාණ්ඩය >>

වර්තමානයේ සංසරණය වන කාසි වර්ග
රු.10   රු.5   රු.2   රු.1   සත 50
                 
       
සත 25   සත 10   සත 5   සත 2   සත 1


දෙසැම්බර් 31 දිනට සංසරණයේ පැවති කාසි සහ ෙනාට්ටුවල වටිනාකම
රැ. මිලියන
 කාසි සහ ෙනා්ට්ටු වර්ගය 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 නෝට්ටු

                      5,000           31,536 53,360 90,585 158,725
                      2,000 15,054 40,162 54,189 72,652 99,271 105,717 109,370 87,799 67,439
                      1,000 104,599 95,290 93,189 101,922 109,382 105,363 101,046 105,386 127,258
                         500 16,531 14,988 15,693 18,171 19,683 21,391 23,318 23,668 28,206
                         200 280 221 175 176 210 166 145 138 133
                         100 10,370 11,269 11,416 12,255 13,333 14,317 14,979 15,332 17,030
                           50 2,654 3,015 2,773 3,052 3,568 3,688 3,779 4,041 4,273
                           20 1,713 1,892 1,899 2,068 2,603 3,013 3,350 3,726 4,121
                           10 1,648 1,875 1,904 1,807 1,857 1,821 1,735 1,639 1,520
  නෝට්ටු එකතුව (අ)  152,919 168,782 181,307 212,173 249,977 287,080 311,152 332,382 408,773
කාසි                            10 448 424 405 447 646 849 1,276 1,673 2,253
                             5 2,040 2,225 2,372 2,501 2,625 2,776 2,982 3,035 3,131
                             2 635 703 762 811 863 920 998 1,014 1,049
                             1 493 522 540 574 614 661 703 714 735
                        0.50 181 182 183 184 186 186 185 186 186
                        0.25 119 120 120 121 121 121 121 121 121
                        0.10 39 39 39 39 39 39 39 39 39
                        0.05 23 23 23 23 23 23 23 23 23
                        0.02 6 6 6 6 6 6 6 6 6
                        0.01 4 4 4 4 4 4 4 4 4
කාසි එකතුව (ආ) 4,320 4,582 4,792 5,257 5,675 6,153 6,908 7,389 8,122
සම්පූර්ණ එකතුව 157,240 173,364 186,099 217,430 255,652 293,233 318,060 339,771 416,895

(අ) රැ. 1, රැ. 2 සහ රැ. 5 ෙනා්ට්ටු ද ඇතුළත් ය. ෙමම ෙනා්ට්ටුවල වටිනාකම් පිළිෙවළින් රැ. මිලියන 37.2, රැ. මිලියන 26.7 සහ රැ. මිලියන 5.0 වශයෙන් 2014 ෙදසැම්බර් අවසානය වන විට ද ෙනා වෙනස් ව පැවතිණි.

(ආ) 2014 ෙදසැම්බර් 31 වන දින දක්වා නිකුත් කරන ලද සමරැ කාසි ෙමහි ඇතුළත් ය. 2014 දෙසැම්බර් අවසානය වන විට රැ. 100, රැ. 500, රැ. 1000 සහ රැ. 5000 කාසිවල වටිනාකම් පිළිෙවලින් රැ. මිලියන 4.8, රැ. මිලියන 23.3, රැ. මිලියන 251.8 සහ රැ. මිලියන 41.8 වශයෙන් පැවතිණි. අනිකුත් සමරැකාසිවල සම්පූර්ණ වටිනාකම 2014 ෙදසැම්බර් අග වන විට රැ. මිලියන 255.8 ක් විය.

search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු සහ කාසි වල වටිනාකම
ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු සහ කාසි ගැන
ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටුවල ලක්ෂණ
නිර්මාණ සැලසුම්කිරීම හා නිෂ්පාදනය
බෙදාහැරීම
ව්‍යාජ නෝට්ටු
ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු ආරක්ෂා කිරීම
සමරු කාසි
මුදල් කෞතුකාගාරය
නව මුදල් නෝට්ටු කාණ්ඩය
ව්‍යවහාර මුදල් ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ විස්තර
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services