මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායිතාව
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායිතාව
මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාව පවත්වා ගෙන යාම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන පරමාර්ථ අතුරින් එකකි.අවශ්‍ය නීතිමය රාමුව පිහිටුවීම, මුල්‍ය පද්ධතියට අයත් ප්‍රධාන මූල්‍ය ආයතන නියාමනය කිරීම හා අධීක්ෂණය කිරීම, ප්‍රධාන මූල්‍ය වෙළෙ ඳපොළවල ස්ථායීභාවය පවත්වාගෙන යාම, ගෙවීම් සහ පියවීම් පද්ධති අධීක්ෂණය, අවසාන ණය දෙන්නා ලෙස ක්‍රියාකිරීම සහ රක්ෂණ සහ කොටස් වෙළෙ ඳපොළ කටයුතු ඇතුලුව සමස්ත මූල්‍ය පද්ධතිය නිරතුරුව පරීක්ෂාකාරිවීම ආදිය මගින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මෙම කාර්යය ඉටුකරයි.

මූල්‍ය ස්ථායිතාව පිළිබඳ
මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායිතාව
මූල්‍ය පද්ධතියේ ව්‍යුහය
මූල්‍ය පද්ධතියේ සංරචක
නියාමනය සහ අධීක්ෂණය
බැංකු නියාමනය සහ අධීක්ෂණය
මූල්‍ය සමාගම් නියාමනය සහ අධීක්ෂණය
කල්බදු මූල්‍ය ආයතන නියාමනය සහ නිරීක්ෂණය
ප්‍රාථමික වෙළෙන්ඳන් නියාමනය සහ අධීක්ෂණය
අධීක්ෂණය සහ නිරීක්ෂණය
මුදල් හා විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළවල ස්ථායීතාව පවත්වාගෙන යාම
ගෙවීම් සහ පියවීම් පද්ධති අධීක්ෂණය
ඒකරාශී වු මූල්‍යායතන අධීක්ෂණය
අවසාන ණය දෙන්නා
මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා කමිටුව
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services