මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායිතාව
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායිතාව
මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා කමිටුව

මූල්‍ය ස්ථායීතාවය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන අරමුණුවලින් එකක් ලෙස හඳුනාගත් පසු, මූල්‍ය ක්‍රමයේ ඇතිවිය හැකි කම්පනයන් හඳුනාගැනීමට හා අඩු කිරීමටත්, සමස්ත මුල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායීතාව ශක්තිමත් කිරීම සහතික කරනු සඳහාත් 2002 වසරෙහි මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා කමිටුව පිහිටුවන ලදී
මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා කමිටුවේ ප්‍රධාන කර්ත්‍යවයන් වන්නේ :
 • මූල්‍ය පද්ධතියේ අස්ථායීතාවයට හෝ අසමතුලිතතාවයට හේතුවිය හැකි අවදානම් හා අනතුරු, තක්සේරු කිරීම සහ ඒවා ඉවත් කිරීම සඳහා ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග හා අනුගමනය කලයුතු ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව,අධිපති සහ මුදල් මණ්ඩලය වෙත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම.
 • මූල්‍ය පද්ධතිය නිරීක්ෂණය කර, මූල්‍ය ස්ථායීතාවය වැඩිදියුණුකරනු සඳහා ප්‍රතිපත්ති නිර්දේශකරමින් අධිපති සහ මුදල් මණ්ඩලය වෙත කාලීන වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම
 • මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා විමසුම පිළියෙල කිරීම.

මුල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා කමිටුව , පහත සඳහන් බැංකු නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත වේ.

සභාපති
 • මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාව භාර නියෝජ්‍ය අධිපති

සමාජිකයෝ
 • මිල ස්ථායීතාව පිළිබඳ වගකීම දරන නියෝජ්‍ය අධිපති
 • මුල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාව පිළිබඳ වගකීම දරන සහකාර අධිපති (මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා කමිටුවේ උප සභාපති)
 • මිල ස්ථායීතාව පිළිබඳ වගකීම දරන සහකාර අධිපති
 • ගෙවීම් සහ පියවීම් පද්ධතිය පිළිබඳ වගකීම දරන සහකාර අධිපති
 • අධ්‍යක්ෂ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායිතා
 • අධ්‍යක්ෂ බැංකු අධීක්ෂණ
 • අධ්‍යක්ෂ බැංකු නොවන මුල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ
 • අධ්‍යක්ෂ ගෙවීම් සහ පියවීම්
 • අධ්‍යක්ෂ ආර්ථික පර්යේෂණ
 • අධ්‍යක්ෂ සංඛ්‍යාන
 • විනිමය පාලක
 • අධ්‍යක්ෂ තොරතුරු තාක්ෂණ 
 • අධ්‍යක්ෂ දේශීය කටයුතු 
 • අධ්‍යක්ෂ ජාත්‍යන්තර කටයුතු 
 • අධ්‍යක්ෂ මුල්‍ය බුද්ධි ඒකකය 

නිරීක්ෂණ
 • අධ්‍යක්ෂ ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචන සහ නිරීක්ෂණ

මූල්‍ය ස්ථායීතා කමිටුවේ ලේකම්
 • නියෝජ්‍ය  අධ්‍යක්ෂ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායිතා

මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා කමිටුව මසකට වරක් රැස්වන අතර, මෙම රැස්වීම්වලදී අදාළ දෙපාර්තමේන්තු විසින් මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායිතාවය හා සම්බන්ධ ගැටළු පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාර්තා සාමාජිකයින් විසින් විශ්ලේෂණය කර බලනු ලැබේ. මූල්‍ය අංශයේ ස්ථායීතාව මනිනු ලබන සාර්ව හා භූක්ෂම විචක්ෂණ දර්ශක නිරීක්ෂණය කිරීම ඇතුළු මූල්‍ය අංශ අධීක්ෂණය මගින් මූල්‍ය පද්ධතියේ අවධානම් අනාවරණයකර කරගැනීම සහ මැනීම සිදුකරනු ලබයි. මූල්‍ය ස්ථායීතා කමිටුව මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාව කෙරෙහි බලපෑ හැකි අවදානම් හා එකී අවදානම් අඩුකිරීම සඳහා සහ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාව පවත්වාගෙන යාම සඳහා ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග සහ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ නිර්දේශ කාලීන වාර්තා මගින් අධිපති සහ මුදල් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරයි.
මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා විමසුම පිළියෙල කිරීම සම්බන්ධයෙන් ද මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායිතා කමිටුව වගකීම දරයි. මෙම වාර්තාවෙහි අරමුණ වන්නේ මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායීතාවය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙහි සමස්ත ඇගයීම මහජනතාව ඇතුලු සම්බන්ධිත පාර්ශවයන් වෙත දැනුම්දීමත්, ඇතිවිය හැකි අවදානම් හා අවදානම් අඩුකිරීමේ මාර්ග හා ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය අංශයේ ස්ථායීතා ගැටළු පිළිබඳව කතිකාවතක් ගොඩනැගීමත්ය.

ඊට අමතරව මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා කමිටුව විසින්, මූල්‍ය ස්ථායීතාවය හා සම්බන්ධ ගැටළු පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා “ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අරමුණු, කාර්යයන් සහ සංවිධානය” හා විදේශ විනිමය ගනුදෙනු පිළිබඳ හැඳින්වීමක්, යන ප්‍රකාශන ද ‍මිල ස්ථායීතාවය, මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය, විනිමය අනුපාතිකය, පිරමීඩ යෝජනා ක්‍රම සහ ජාල අලෙවිකරණ යෝජනා ක්‍රමවල අන්තරායකර බලපෑම්, තැන්පතු භාර ගැනීමට බලය ලත් ආයතන, මුදල් විශුද්ධීකරණය වැළැක්වීම සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීමට එරෙහිවීම සහ ලංකා සෙක්‍යු ක්‍රමය යන පත්‍රිකා මාලාව ද නිකුත් කර ඇත.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායිතාව
මූල්‍ය ස්ථායිතාව පිළිබඳ
 
මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායිතාව
  මූල්‍ය පද්ධතියේ ව්‍යුහය
  මූල්‍ය පද්ධතියේ සංරචක
නියාමනය සහ අධීක්ෂණය
 
බැංකු නියාමනය සහ අධීක්ෂණය
  මූල්‍ය සමාගම් නියාමනය සහ අධීක්ෂණය
  කල්බදු මූල්‍ය ආයතන නියාමනය සහ නිරීක්ෂණය
  ප්‍රාථමික වෙළෙන්ඳන් නියාමනය සහ අධීක්ෂණය
අධීක්ෂණය සහ නිරීක්ෂණය
 
මුදල් හා විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළවල ස්ථායීතාව පවත්වාගෙන යාම
  ගෙවීම් සහ පියවීම් පද්ධති අධීක්ෂණය
  ඒකරාශී වු මූල්‍යායතන අධීක්ෂණය
  අවසාන ණය දෙන්නා
මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා කමිටුව
   
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services