මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
ආර්ථික මිල ස්ථායීතාව
ආර්ථික හා මිල ස්ථායීතාව යනු රටක රඳවා ගත හැකි සංවර්ධනයක් ළඟා කර ගැනීමට ඉවහල් වන සාමාන්යථ මිල මට්ටමේ පුළුල් උච්චාවචනයන්ගෙන් තොර තත්ත්වයකි. ආර්ථික මිල ගනන් පහළ අනුපාතයකින් උච්චාවචනය වන විටෙක එහි ආර්ථික තීරණ ගැනීමට සහභාගීවන්නන් එනම් කුටුම්භ හා ව්යාවපාරික ආයත ගන්නා ආර්ථික තීරණ කෙරෙහි සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති නොකරයි. එමනිසා ආර්ථිකයක කුමන නිෂ්පාදනයක් කෙසේ නිපදවිය යුතු ද යනාදී ආර්ථික තීරණ ගැනීම්වලදී ස්ථායී මිල ගණන් විකෘතිතාවක් ඇති නොකරන බැවින් ආර්ථික ස්ථායීතාවයට මඟපෑදෙන සේ සම්පත් කාර්යක්ෂමව යෙදවිය හැකිවේ.

මිල ස්ථායීතාව - පත්‍රිකා මාලාව අංක 01 >>

මූල්‍ය සමස්තයන්
මිල ස්ථායීතාව කෙරෙහි බලපාන මූලිකම සාධකය මුදල් සැපයුමේ ඇතිවන වෙනස්වීම් ය. සාමාන්යියෙන් ශ්රීය ලංකාවේ මූල්ය සංවර්ධනය විශ්ලේෂණය කිරිමේ දී මූල්යව සමස්තයන් 03 ක් නිර්වචනය කර ඇත. පළමුවන මූල්ය‍ සමස්තය ශ්රීෂ ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද ව්යනවහාර මුදල් සහ වාණිජ බැංකු විසින් ශ්රීස ලංකා මහ බැංකුවේ පවත්වාගෙන යනු ලබන තැන්පතු ඇතුලත් සංචිත මුදල් ය. මෙම සංචිත මුදල් පදනම් කරගනිමින් වාණිජ බැංකුවලට තැන්පතු නිර්මාණය කිරීමට හැකියාව ඇති බැනි සහ ඒවා මුදල් සැපයුමේ පුළුල් අර්ථ දැක්වීමේ සංරචක වන බැවින් මේවා පදනම් මුදල් ලෙස හෝ අධි බලැති මුදල් යනුවෙන් ද හඳුන්වයි. දෙවැනි මූල්යා සමස්තය මහජනතාවට වෙතැති ව්ය වහාර මුදල් සහ මහජනතාව සතු වාණිජ බැංකු වෙත ඇති ඉල්ලුම් තැන්පතු ඇතුලත් පටු මුදල් ලෙස නිර්වචනය කරයි. තෙවැන්න මහජනතාව වෙතැති ව්ය වහාර මුදල් සහ මහජනතාව සතු වාණිජ බැංකු වෙතැති සියලුම තැන්පතු වර්ග ඇතුලත් පුළුල් මුදල් ලෙස නිර්වචනය කරයි. මේ පිළිබඳව කෙරී ඇති අධ්යියනයන් පෙන්වා දෙන පරිදි මුදල් සැපයුම හා සාමාන්ය මිල මට්ටම අතර ඇති සම්බන්ධතාව විශ්ලේෂණය කිරිමේ දී වඩාත් යෝග්යම මූල්ය සංරචකය වනුයේ පුළුල් මුදල් සැපයුමයි.

මුදල් ප්‍රතිපත්ති රාමුව
වර්තමානයේ ශ්රීු ලංකාවේ මුදල් කළමනාකරණය මුදල් ඉලක්කගත රාමුවක් මත පදනම්ව ඇත. මෙම ‍රාමුව තුල සංචිත මුදල් වලට සංගුනකයක් මගින් සම්බන්ධ වී ඇති පුළුල් සැපයුමට බලපෑම් කිරීම මගින් අවසන් ඉලක්කය වු මිල ස්ථායීතාවය ළඟා කරගත යුතු වේ. මුදල් ප්ර්තිපත්තියේ මෙහෙයුම් ඉලක්කය සංචිත මුදල් ය. මුදල් ඉලක්කගත රාමුව මුදල් වැඩසටහන් මගින් ක්රි්යාත්මක කරනු ලබයි. අපේක්ෂිත රාජ්ය මුල්යඅ හා ගෙවුම් තුලන සංවර්ධනයන්, ආර්ථික වර්ධනය, අපේක්ෂිත ණය සහ උද්ධමන වර්ධන මට්ටම් වැනි ආර්ථික සාධක සැලකිල්ලට ගනිමින් ශ්රීි ලංකා මහ බැංකුව මුදල් වැඩසටහන් සකසනු ලබයි. මෙම සාධක මත පදනම් වෙමින් මුදල් වැඩසටහන්, මුදල් වර්ධනය සඳහා අපේක්ෂිත මාර්ගය ද මුදල් වර්ධනය ළඟාකර ගැනීමට අවශ්යහ කාර්තුමය සංචිත මුදල් ඉලක්ක ගත මාර්ග ද නිශ්චය කරයි. ඉක්බිති මහ බැංකුව විසින් මෙම සංචිත මුදල් ඉලක්කය සපුරාගැනීම සඳහා සිය ප්රිතිපත්ති පොලී අනුපාතිකය ප්රිතිමිලදී ගැනුම් හා ප්රාතිවිකුණුම් අනුපාතිකය වලින්සැකසුනු පොලී අනුපාතික කොරිඩෝව තුළ විවට වෙළෙ පොළ කටයුතු මෙහෙයවයි. ප්රලතිපත්ති පොලී අනුපාතික විධිමත්ව කලින් කල විමර්ශනය කර අවශ්යු නම් සංචිත මුදල් ඉලක්කගත මාර්ගයට ගැනීම සඳහා සුදුසු පරිදි ගලපනු ලබයි.

මුදල් ප්‍රතිපත්ති වැඩසටහන් - 2012 >>


මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති උපකරණයන් හා ඒවා ක්‍රියාවේ යෙදවීම
මුදල් ප්‍රතිපත්තිමය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහිලා පුළුල් පරාසයකින් යුත් උපකරණ මහ බැංකුව සතුව පවතී. වර්තමනායේ ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතයට ගනු ලබන උපකරණ වන්නේ, (අ) ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාිතක හා විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු සහ (ආ) වාණිජ බැංකු තැන්පතු වගකීම් මත වන ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවශ්‍යතායි.

(අ) ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික සහ විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සක්‍රීය විවට වෙළෙ ඳපොළ කටයුතු යටතේ සිය මුදල් ප්‍රතිපත්තිය මෙහෙයවනු ලබයි. එම ක්‍රමයේ ප්‍රධාන අංග වනුයේ, (අ) බැංකුවෙහි ප්‍රධාන අංග වනුයේ, (අ) බැංකුවෙහි ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික, එනම් ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් අනුපාතිකය හා ප්‍රතිවිකුණුම් අනුපාතිකය මඟින් සැකසුනු පොලී අනුපාතික කොරිඩෝව, (ආ) ද්‍රවශීලතාව අවශෝෂණය කර ගැනීම සඳහා හෝ වැඩිකිරීම සඳහා දෛනික වෙන්දේසි, (ඇ) කොරිඩෝවේ දී ඉහළ පහළ යන පොලී අනුපාතිකවලදී නිත්‍ය පහසුකම් (ඈ) ස්ථිර පදනමක් මත වු ගනුදෙනු.
 
   
සංචිත මුදල් ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීමේ ප්‍රධාන උපකරණය නම් ඒක්ෂණ මුදල් වෙළෙඳපොළේ ඉහළ පහළ යන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් ප්‍රති විකුණුම් අනුපාතිකයන්ය. මහ බැංකුව සිය මුදල් ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ සංඥා නිකුත් කරන යාන්ත්‍රණය වන මෙම අනුපාතිකයන් විධිමත් පදනමක් මත එනම් සාමාන්‍යයෙන් මසකට වරක් විමර්ශනයට ලක් කරන අතර අවශ්‍යවන්නේ නමන් ඒවා නැවත සංශෝධනය කරයි.
 
   
වෙළෙ ඳපොළේ අතිරික්ත ද්‍රවශීලතාවයක් ඇතිනම්, එම අතිරික්ත මුදල් අවශෝෂණය කර ගැනීම සඳහා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රතිමිලදී ගැනීම් වෙන්දේසියක් පවත්වනු ලැබේ. එමෙන්ම වෙළෙඳ පොළේ ද්‍රවශීලතා අඩුනම් වෙළෙ ඳපොළට මුදල් මුදා හැරීම සඳහා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රති විකුණුම් වෙන්දේසි පවත්වනු ලැබේ.එසේ කිරීම තුලින් ස්ථාවර පොලී අනුපාතයක් එනම් සංචිත මුදල් ඉලක්ක හා සමපාත වන ප්‍රශස්ත මට්ටමක ස්ථාවර පොලි අනුපාතය පවත්වා ගනී. මෙම වෙන්දේසි බහු ලංසු හා බහු මිල ක්‍රමයක් මත පවත්වයි. වෙන්දේසියට සහභාගීවන්නන්ට එකිනෙක වෙන්දේසියේ දී ලංසු තුන බැගින් තැබිය හැකි අතර සාර්ථක ලංසු තබන්නන්ට අදාල ලංසුවේ සඳහන් වු අනුපාතයන්ට අනුව ඔවුනගේ ඉල්ලීම ලැබෙනු ඇත.
 
   
දෛනික වෙන්දේසියේ දී සිය ද්‍රවශීල අවශ්‍යතා සපුරාගත නොහැකි වු ආයතන සඳහා නිත්‍ය පහසුකම් සපයා දෙනු ලැබේ. දිනපතා වෙන්දේසියට පසුවත් යම් සහභාගී වන්නෙකුට අතිරික්ත මුදලක් ඇත්නම් නිත්‍ය පහසුකම් යටතේ ඔහුට ප්‍රතිමිලදී ගැනීම් ගනුදෙනුවකට ඇතුලත් විය හැකිය. එමෙන්ම සහභාගී වන්නෙකුට හිඟයක් පියවා ගැනීමට ද්‍රවශීලතා අවශ්‍යවන්නේ නම්, ඔහුට නිත්‍ය පහසුකම් යටතේ ප්‍රතිවිකුණුම් තුලින් මුදල් ණයට ලබාගත හැකිය. ඒ අනුව මෙම පහසුකම් පොලී අනුපාතවලට පුළුල් උච්චාවචන වැළැක්වීමට උපකාරී වේ.
 
   
දිගු කාලීන ද්‍රවශීලතා ගැටළු නිරාකරණය සඳහා මහ බැංකුවේ අභිමතය පරිදි ස්ථිර පදනමක් මත වු ගනුදෙනු මෙහෙයවයි. සාපේක්ෂ වශයෙන් විශාල ද්‍රවශිලතා අතිරික්තයක් ඇත්නම් සහ එය දිගුකාලීනව පවතින ස්වභාවයක් පෙන්නුම් කරන්නේ නම්, මහ බැංකුව විසින් දරනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ස්ථිර පදනමක් මත විකිණීම මඟින් මෙම අතිරික්ත ද්‍රවශීලතාව අවශෝෂණය කිරීමට කටයුතු කරන අතර, ප්‍රමාණවත් තරම් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ප්‍රමාණයක් නොමැති නම් මහ බැංකුව මේ සඳහා තමන්ගේම සුරැකුම්පත් නිකුත් කරයි. එමෙන්ම දිගු කාලීන ද්‍රවශිලතා හිඟයක් පවතින්නේ නම් ද්වීතියික වෙළෙඳපොළෙහි භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මිලදී ගැනීම තුළින් ද්‍රවශීලතා හිඟය ඉවත් කරයි.
 
   
බැංකු අනුපාතිකය යනුවෙන් තවත් ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතිකයක් ඇත. එය මහ බැංකුව අවසාන ණය දෙන්නා වශයෙන් වාණිජ බැංකුවලට ණය ලබාදෙන අනුපාතිකයයි. මෙම ණය රජයේ සුරැකුම් පත් ඇපකර වශයෙන් තබාගෙන නිකුත් කරනු ලබයි. සාමාන්‍යයෙන් බැංකු අනුපාතිකයට වඩා අඩු අගයක් ගන්නා ප්‍රතිවිකුණුම් අනුපාතිකය යට‍තේ වාණිජ බැංකුවලට මහ බැංකුවෙන් ණය ලබා ගත හැකි නිසා වර්තමානයේ බැංකු අනුපාතිකය හුදෙක් භාවිතයට ගනු නොලබන අනුපාතිකයක් වී ඇත.
 

( ) ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවශ්‍යතා (SRR)

ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය, එනම් වාණිජ බැංකු විසින් තම තැන්පතු වගකීම්වලින්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙහි මුදල් තැන්පතුවක් ලෙස පවත්වාගෙන යා යුතු ප්‍රමාණය අතීතයේ දී මුදල් සැපයුම කෙරෙහි බලපෑම් කිරීමට ඉතා පුළුල් ලෙස යොදා ගන්නා ලදී. කෙසේ වෙතත් විවට වෙළෙ ඳපොළ ප්‍රතිපත්ති කෙරෙහි යොමුවීම වැඩිවීමත් සමඟ ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවශ්‍යතා කෙරෙහි යොමුවීම ක්‍රමානුකූලව අඩුවී ඇති අතර එමනිසා ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවශ්‍යතා වාණිජ බැංකු මත ඇතිකරන අනිවාර්ය පිරිවැය ද අඩුකරයි.
 
   
මුදල් නීති පනත අනුව, වාණිජ බැංකු විසින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිශ්චය කරනු ලබන ප්‍රමාණයක සංචිතයක් මහ බැංකුවෙහි පවත්වාගෙන යා යුතුයි. වර්තමානයේ වාණිජ බැංකුවල ශ්‍රී ලංකා රුපියල්වලින් වන ඉල්ලුම්, කාලීන හා ඉතුරුම් තැන්පතු ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවශ්‍යතාවලට යටත්වේ .
 මුදල් ප්‍රතිපත්ති කමිටුව
මුදල් නීති පනතේ සඳහන් වන ලෙස මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ රටේ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය නිර්ණය කිරීමත් පවත්වාගෙනයාමත් ය. වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ ආර්ථිකය සහ විශේෂයෙන්ම මූල්‍ය අංශය වඩාත් විචක්ෂණශීලී සහ සංවර්ධනය වී ඇත. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මුදල් ප්‍රතිපත්තිය නිශ්චය කිරීමෙහිලා සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහිලා බැංකුවෙහි කාර්යභාරය ද වඩාත් සංකීර්ණ වී ඇත. එමනිසා නව අභියෝගයන්ට මුහුණදීමේ දී, තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ විනිවිදභාවය වැඩිදියුණු කරනු වස් එක් පියවරක් ලෙස මුදල් ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කොට නිර්දේශ මුදල් මණ්ඩලයේ සලකා බැලීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට, 2001 වසරේ මුල විධිමත් මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති කමිටුවක් පිහිටුවන ලදී.

මුදල් ප්‍රතිපත්ති කමිටුවේ (MPC) සභාපතීත්වය මිල ස්ථායීතාව භාර නියෝජ්‍ය අධිපති විසින් දරනු ලබන අතර සෙසු සාමාජිකයින් පහත සඳහන් පරිදි වේ:

සභාපති
මිල ස්ථායීතාව භාර නියෝජ්‍ය අධිපති

සාමාජිකයින්
මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායිතාව පිළිබ ඳ වගකීම දරන නියෝජ්‍ය අධිපති
මිල ස්ථායීතාව පිළිබඳ වගකීම දරන සහකාර අධිපති/අධිපතිවරුන්
අධ්‍යක්ෂ ආර්ථික පර්යේෂණ
මුදල් සහ බැංකු කටයුතු පිළිබඳ වගකීම දරන අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ආර්ථික පර්යේෂණ
 
අධ්‍යක්ෂ, දේශීය මෙහෙයුම් කටයුතු
අධ්‍යක්ෂ, ජාත්‍යන්තර කටයුතු
අධ්‍යක්ෂ, සංඛ්‍යාන

මුදල් ප්‍රතිපත්ති කමිටුවේ ලේකම්
මුදල් සහ බැංකු කටයුතු පිළිබඳ වගකීම දරන නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ආර්ථීක පර්යේෂණ (විකල්ප, අංශ ප්‍රධානී, මුදල් සහ බැංකු කටයුතු)
 

නව මූල්‍ය සහ සාර්ව ආර්ථික සංවර්දණයන් පිළිබඳ පුරෝකතනය කිරීම හා ඇගයීමත් මුදල් ප්‍රතිපත්තිය සඳහා සුදුසු අනාගත මෙහෙයුම් නිර්ණායක අධිපති හා මුදල් මණ්ඩලයේ සැලකිල්ලට යොමුකිරීම සඳහා නිර්දේශ නිකුත් කිරීමත් මුදල් ප්‍රතිපත්ති කමිටුවේ මුලිකම කාර්යය වේ.

මුදල් ප්‍රතිපත්තිය කමිටුව විධිමත් කාල පරතරයකින් යුතුව, අවම වශයෙන් මාසයකට වරක්වත් රුස්විය යුතුවේ. මෙම රුස්වීම්වලදී සාමාජිකයන් ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ මුදල් විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළ සහ මිල සංවර්ධනයන් පිලිබඳ වෙනත් දෙපාර්තමේනතු විසින් මූල්‍ය අංශය, විදේශ අංශය හා මුර්ත අංශයේ සංවර්ධනයන් පිළිබඳ අධිපති සහ මුදල් මණ්ඩලය වෙත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරිමට මුදල් ප්‍රතිපත්ති කමිටුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාර්තා සාමලෝචනයකර බලයි.


මුදල් ප්‍රතිපත්ති උපදේශක කමිටුව පත් කිරීම
2007 ජනවාරි 2 වනදා ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද “2007 සහ ඉන් ඉදිරියට මුදල් සහ මූල්‍ය අංශයේ ප්‍රතිපත්ති පෙර දැක්ම” ට අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් දස දෙනෙකුගෙන් සැදුම්ලත් මුදල් ප්‍රතිපත්ති උපදේශක කමිටුවක් පත් කරන ලදි. මෙම කමිටුව සියලුම අංශ නියෝජනය කරන පාර්ශ්චකරැවන්ගෙන් සහ අධ්‍යයනකරැවන්ගෙන් සමන්විත වන බැවින්, මුදල් ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියන්හි දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට ඔවුන්ගේ ප්‍රවීනත්වය හා අත්දැකීම් තුළින් වාසි ලැබිය හැකි වේ

කමිටුවේ කාර්යභාරය පහත පරිදි වේ

පසුගිය මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය කිරීමි
ආර්ථික සංවර්ධනයක් පිළිබඳව මුදල් ප්‍රතිපත්ති කමිටුවට පසු පෝෂණයක් සැපයීමි
මුදල් ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගැනීමේ දී ආර්ථික කහා සම්බන්ධිත පාර්ශ්වයන්ගේ දැක්ම සහ අදහස් පිළිබ ඳ වැටහීමක් ලබාදීමි
.


තොරතුරු බෙදාහැරීම

මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ වෙනස්වීම් හා එම වෙනස්වීම් කෙරෙහි බලපෑ හේතුකාරක පිළිබඳ පුවත්පත් නිවේදන, මහ බැංකුවේ ජේෂ්ඨ නිලධාරීන් විස්න ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්‍රකාශන සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වෙබ් අඩවිය මඟින් සියලුම වෙළෙඳපොළ සහභාගිවන්නන් ඇතුලුව මහජනයා වෙත දැනුම් දෙනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වෙබ් අඩවිය අවශ්‍ය වන අවස්ථාවල ඉතා ඉක්මනින් යාවත්කාලීන කරනු ලැබේ. සැලකිය යුතු වෙනස්වීම් සිදුවන්නේ නම් එවැනි අවස්ථාවන්හිදී සාමාන‍්‍යයෙන් මහ බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් විසින් මාධ්‍ය සාකච්ඡා පවත්වනු ලබයි. ඊට අමතරව මාධ්‍ය ආයතන නිරතුරුවම බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡා පවත්වයි.
මහජනතාව වෙත තොරතුරු බෙදාහැරීම සම්බන්දයෙන් වගකීම දරන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පුවත්පත නිවේදන හා මාධ්‍ය රැස්වීම් මෙහෙයවනු ලබයි. මාසික විවරණික, නිව්ස් සර්වේ, පුවත්පත් නිවේදන, වාර්ෂික වාර්තාව හා වෙනත් ප්‍රකාශන මාර්ගයෙන් තොරතුරු බෙදාහරිනු ලැබේ.
ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු වෙනස්කම් යෝජනා කරනු ලබන විට, එම වෙනස්වීම් බලාපන ැබංකුකරවන්ගේ ආයතනය, ප්‍රාථමික අලෙවිකරැවන්ගේ ආයතනය වැනි ආයතන සමඟ උපදෙස් හුවමාරු කර ගනී. මහ බැංකු අධිපති සහ වාණිජ බැංකු සහ බලපත්‍ර ලාභී විශේෂිත බැංකුවල විධායක නිලධාරීන් එක්ව මුදල් තත්ත්වය හා ඉදිරියේ දී ගැනීමට ඉඩ ඇති මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව මසකට වරක් රැස්වී සාකච්ඡා කරනු ලබයි. ප්‍රාථමික අලෙවිකරැවන් සමඟ මහ බැංකු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ රැස්වීම් සතියකට වරක් පවත්වයි.
මාසික මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදන පිළිබඳ දින දර්ශනය සෑම වසරකම මුල මහ බැංකු වෙබ් අඩවියෙහි පළකරනු ලබන අතර මාසික මුදල් ප්‍රතිපත්ති පෙරදැක්ම මෙම දිනවල සිදුකරයි.

මුදල් ප්‍රතිපත්තිය නිවේදනය කිරීමේ පුර්ව දින දර්ශනය>>

search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
ආර්ථික මිල ස්ථායීතාව
  මූල්‍ය සමස්තයන්
  මුදල් ප්‍රතිපත්ති රාමුව
  මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති උපකරණයන් හා ඒවා ක්‍රියාවේ යෙදවීම
  මුදල් ප්‍රතිපත්ති කමිටුව
  තොරතුරු බෙදාහැරීම
  මුදල් ප්‍රතිපත්තිය දැනුම් දීමේ ඉදිරි දින දර්ශනය
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services