මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
බැංකුව පිළිබඳ තතු
 
සංවිධාන ව්‍යුහය

ප්‍රධාන නිලධාරින් ( 2018 පෙබරවාරි මස 12 වැනි දිනට)
      දු. ක. අංකය       ෆැක්ස්
ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි අධිපති (94  11) 2477477 (94 11) 2477677
ආචාර්ය පී එන් වීරසිංහ ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය අධිපති (94  11) 2477648

(94 11) 2477698

කේ ඩී රණසිංහ මහතා නියෝජ්‍ය අධිපති (94 11) 2477268 (94 11) 2477681
සී ජේ පී සිරිවර්ධන මහතා නියෝජ්‍ය අධිපති   (94 11) 2477644 (94 11) 2477761
එච් ඒ කරුණාරත්න මහතා සහකාර අධිපති  / ලේකම් මුදල් මණ්ඩලය (94 11) 2477671 (94 11) 2477778
ආර් ඒ ඒ ජයලත් මහතා සහකාර අධිපති   (94 11) 2477322 (94 11) 2477763
එස් ජේ ඒ හඳගම මහතා සහකාර අධිපති   (94 11) 2477156 (94 11) 2477776
කේ එම් ඒ එන් දවුලගල මිය සහකාර අධිපති   (94 11) 2477223 (94 11) 2477772
එස්. ගුණරත්න මිය සහකාර අධිපති   (94 11) 2477344 (94 11) 2477744

එන් ඩබ්ලිව් ජී ආර් ඩී නානායක්කාර මහතා

සහකාර අධිපති   (94 11) 2477035

(94 11) 2477691

ටී එම් ජේ වයි පී ප්‍රනාන්දු මිය

සහකාර අධිපති  

(94 11) 2477097

(94 11) 2477729

ජේ පී ආර් කරුණාරත්න මහතා

සහකාර අධිපති   (94 11) 2477422 (94 11) 2346771
කේ ගුණතිලක මිය සහකාර අධිපති   (94 11) 2477225 (94 11) 2477755
       

මුදල් මණ්ඩල ලේකම් කාර්යාලය

එච් ඒ කරුණාරත්න මහතා මුදල් මණ්ඩල ලේකම (94 11) 2477671 (94 11) 2477778

බැංකු අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ඒ.ඒ.එම් තාසීම් මහතා අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477100 (94 11) 2477711
එම් ආර් එම් අබේරත්න මහතා අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477118 (94 11) 2477711
ආචාර්ය ආර් ඒ පෙරේරා මිය අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477100 (94 11) 2477711

බැංකු කටයුතු අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය
එච් පී ටී විජේසුරිය මිය අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477811 (94 11) 2867384

ඩී එම් ඩී බී දිසානායක මහතා

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477801 (94 11) 2867384

සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව

එස් එච් ගුණවර්ධන මිය

අධ්‍යක්ෂ  (94 11) 2477424  (94 11) 2346304

ව්‍යවහාර මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

සී එම් ඩී එන් කේ සෙනෙවිරත්න මිය

අධිකාරී (94 11) 2477355

(94 11) 2477726

ඒ එම් ගුණතිලක මහතා අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477355 (94 11) 2477355

විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුව
යූ පී අලවත්තගේ මහතා අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477244 (94 11) 2477716
ආර් ආර් ජයරත්න මහතා

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

(94 11) 2477433

(94 11) 2477757


බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
ඩබ් රණවීර මහතා අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477500

(94 11) 2477738

ආර් ඩී ඩබ් පල්ලේගම මහතා අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477552

(94 11) 2477738


දේශීය මෙහෙයුම් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

පී ඩබ් ඩී එන් ආර් රොද්‍රිගෝ මහතා

අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477036 (94 11) 2346287

සී ඒ අබේසිංහ මහතා

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477461 (94 11) 2346287

ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
ආචාර්ය වයි එම් ඉන්ද්‍රරත්න මිය අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477177 (94 11) 2477709
ඩබ් ඒ දිල්රුක්ෂිණී මිය අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477205 (94 11) 2477712
ආචාර්ය සී අමරසේකර අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477188 (94 11) 2477712

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

කේ එන් එන් එම් බණ්ඩාර මිය අධිකාරී (94 11) 2477984 (94 11) 2477958
ඒ ජී යූ තිලකරත්න මහතා අතිරේක අධිකාරී (94 11) 2206605 (94 11) 2206615
ජේ ඩී එස් ජේ නානායක්කාර මහතා අතිරේක අධිකාරී (94 11) 2206605 (94 11) 2344373


පහසුකම් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

එච් බී ඩී කරුණාරත්න මහතා

අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477400 (94 11) 2477730
කේ ඩී ආර් පියතිලක මහතා අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477401 (94 11) 2477730

මූල්‍ය කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව
යූ එල් මුතුගල මිය ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී (94 11) 2477153 (94 11) 2346264

මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය

ඩී එම් රූපසිංහ මහතා අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477125

(94 11) 2477692


සාර්ව විචක්ෂණතා අධ්‍යයන දෙපාර්තමේන්තුව

කේ එච් ඒ එස් ආරියරත්න මහතා

අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477376 (94 11) 2346277

මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව
කේ එම් අබේකෝන් මහතා අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477230 (94 11) 2477715

තොරතුරු තාක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

කේ වී කේ අල්විස් මහතා අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477317 (94 11) 2477723

අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව
ඒ එම් එන් ගුණවර්ධන මහතා  අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477266 (94 11) 2477717

ජාත්‍යන්තර මෙහෙයුම් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව
සී එන් විජේසේකර මහතා  අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477088 (94 11) 2346284
ජේ පී ගමලත් මහතා අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477038 (94 11) 2346284
ඩී එස් ඩබ් සමරතුංග මිය අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2398700 (94 11) 2346284

නීති හා අනුකූලතා කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව
පී.වී.එල්. නන්දසිරි මහතා අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477233 (94 11) 2477694
කේ ජී පී සිරිකුමාර මහතා අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477547 (94 11) 2477694

ගෙවීම් සහ පියවීම් දෙපාර්තමේන්තුව

ඩී කුමාරතුංග මහතා

අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477042 (94 11) 2387009

ආර් එම් ජයවර්ධන මහතා

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477041 (94 11) 2477768

ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචන හා නිරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
ටි ඩී එච් කරුණාරත්න මහතා අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (94  11) 2477561 (94 11) 2477693

රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව

ආචාර්ය එම් ඉසෙඩ් එම් ආසිම් මහතා

අධිකාරී (94 11) 2477277

(94 11) 2477718

සී පී එස් බණ්ඩාර මහතා අතිරේක අධිකාරී (94 11) 2398753 (94 11) 2477759
ආර් ඩී ටී ගුණසේකර මිය අතිරේක අධිකාරී (94 11) 2477212 (94 11) 2477759

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

ඩී වී එස් දයාවංශ මිය

අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477447

(94 11) 2477734

එම් එස් කේ ධර්මවර්ධන මහතා අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477333 (94 11) 2477733
යූ එල් තිලකරත්න මහතා අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477472 (94 11) 2477733

නිරාකරණ හා බලගැන්වීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

එස් කේ රණසිංහ මහතා

අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477262 (94 11) 2477748

අවදානම් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව
කේ දසනායක මිය අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477007 (94 11) 2477678

ලේකම් දෙපාර්තමේන්තුව

බී ඩබ් ජිනසේන මහතා

ලේකම (94 11) 2477323 (94 11) 2477720

ආචාර්ය එච් අමරතුංග මහතා

අධ්‍යක්ෂ (අධිපති ලේකම් කාර්යාලය) (94 11) 2477323 (94 11) 2477720

කාර්යමණ්ඩල සේවා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව
ටී එච් බී සරත්චන්ද්‍ර මහතා අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477522

(94 11) 2477740

කේ ජී ආර් කේ ධීරසිංහ විය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477533 (94 11) 2477740

ආරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
මේජර් ජනරාල් (විශ්‍රාමික)
ඒ ඩී ජී ඒ ජයවර්ධන මහතා
අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477222

(94 11) 2477735


සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව
ඒ ආර් කේ විජේසේකර මහතා අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477377

(94 11) 2477728


පුහුණු හා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

ඩී ඒ ජී කේ විජේතුංග මහතා

අධ්‍යක්ෂ (94 11 )2477534 (94 11) 0321068

ප්‍රාදේශීය කාර්යාල කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව
බී එල් ජේ එස් බාලසූරිය මහතා අධ්‍යක්ෂ (94 11) 2477091 (94 11) 2346284

මුදාහැර ඇති නිළධාරීන්
එස් ආර් ආටිගල මහතා

සහකාර අධිපති (නියෝජ්‍ය ලේකම් ලෙස මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යංශයට මුදාහැර ඇත.)

කේ.එම්.එම්. සිරිවර්ධන මහතා සහකාර අධිපති  
ආචාර්ය පී කේ ජී හරිස්චන්දු අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (මුදල් අමාත්‍යංශයට මුදාහැර ඇත.)
විශ්‍රාම පූර්ව නිවාඩු මත සිටින නිළධාරීන්
එම් අයි සුෆියාන් මහතා  
වී බාස්කරන් මහතා  


search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
බැංකුව පිළිබඳ තතු
සමස්ත නිරීක්ෂණය
ඉතිහාසය
 
ඉතිහාසය ලුහුඬින්
  හිටපු අධිපතිවරැන්
මතු දැක්ම, මෙහෙවර ප්‍රකාශනය සහ වටිනාකම
 
මතු දැක්ම
  මෙහෙවර ප්‍රකාශනය
  වටිනාකම
අරමුණු සහ කාර්යයන්
සංවිධාන ව්‍යුහය
 
මුදල් මණ්ඩලය
  මුදල් මණ්ඩල උපදේශන විගණන කමිටුව
  දෙපාර්තමේන්තු
  සංවිධාන සටහන
  ප්‍රධාන නිලධාරීන්
ප්‍රාදේශීය කාර්යාල
  පුස්තකාල සහ තොරතුරැ මධ්‍යස්ථානය
  ව්‍යවහාර මුදල් කෞතුකාගාරය
  නවතම වාර්ෂික වාර්තාව
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services