මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
බැංකුව පිළිබඳ තතු
සංවිධාන ව්‍යුහය

දෙපාර්තමේන්තු

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ කාර්යයන් සුමට ව කර ගෙන යෑම සඳහා බැංකුවේ දෙපාර්තමේන්තු ආර්ථික සහ මිල ස්ථායිතාව, මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායිතාව, ව්‍යවහාර මුදල් නිකුත් කිරීම සහ කළමනාකරණය හා රජයේ නියෝජිත සේවා වශයෙන් ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍ර හතරකට ද මානව සම්පත් සංවර්ධනය සහ කළමනාකරණය, ආයතනික සේවා හා ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචනය සහ නිරීක්ෂණය වශයෙන් සහාය සේවා ක්ෂේත්‍ර තුනකට ද වර්ග කර ඇත. දෙපාර්තමේන්තුවක ප්‍රධානියා වන අධ්‍යක්ෂවරයෙකු (හෝ ඒ හා සමාන අයෙකු ) විසින් දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු සහකාර අධිපතිවරයෙකු හරහා අධිපතිට හෝ නියෝජ්‍ය අධිපතිට වාර්තා කරනු ලබයි. එහෙත් කළමනාකාරිත්ව විගණන දෙපාර්තමේන්තුව අධිපතිට හා මුදල් මණ්ඩලයට සෘජු ව ම වාර්තා කරයි.

ආර්ථික සහ මිල ස්ථායිතා ක්ෂේත්‍රය භාර ව එක් නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයෙකු කටයුතු කරන අතර අනෙක් නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයා මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායිතා ක්ෂේත්‍රය භාර ව කටයුතු කරයි. ව්‍යවහාර මුදල් නිකුත් කිරීම සහ කළමනාකරණය හා නියෝජිත සේවා කාණ්ඩ යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු නියෝජ්‍ය අධිපතිවරු දෙදෙනාගෙන් එක් අයෙකුට වාර්තා කරන අතර සහායක සේවා කාණ්ඩ තුනට අයත් සියළු ම දෙපාර්තමේන්තු ඔවුන්ට අදාළ සහකාර අධිපතිවරු හරහා අධිපතිට වාර්තා කරයි.

සංවිධාන ව්‍යුහය >>

දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රධාන වගකීම්
ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති උපදේශක පර්ෂදය        
ආර්ථික පර්යේෂණ මුදල් සහ බැංකු කටයුතු හා අනෙකුත් ආර්ථිකයට සම්බන්ධ විෂයයන්වල දී ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රමවත් ව සැකසීමට, ක්‍රියාවට නැංවීමට සහ ක්‍රියාවෙහි යෙදවීමට හා මහජනතාවට තොරතුරු සැපයීමට මුදල් මණ්ඩලයේ සහ අධිපතිගේ මාර්ගෝපදේශකත්වය සඳහා දත්ත සම්පාදනය කිරීම සහ ආර්ථික පර්යේෂණ මෙහෙයවීම පිළිබඳ වගකීම. මුදල් නීති පනතේ නියම කර ඇති පරිදි රජයට ආර්ථික උපදෙස් සැපයීමේ දී ද මෙම දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රධාන භූමිකාවක් නිරූපණය කරයි.
සංඛ්‍යාන සමාජ ආර්ථික සංඛ්‍යාති සම්පාදනය කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම සහ පුරෝකථනය කිරීම හා සමීක්ෂණ මෙහෙයවීම පිළිබඳ වගකීම.
සාර්ව විචක්ෂණතා අධ්‍යන දෙපාර්තමේන්තුව අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතීන් වැඩිදියුණු කිරීම සහ කාර්යක්ෂම සේවා සැපයීම.
ජාත්‍යන්තර කටයුතු නිල ජාත්‍යන්තර සංචිත පාලනය කිරීම පිළිබඳ වගකීම.
දේශීය කටයුතු ප්‍රධාන වශයෙන් විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු මෙහෙයවීම සහ වාණිජ බැංකු සඳහා සංචිත අවශ්‍යතා බලාත්මක කිරීම මඟින් මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාවට නැංවීම පිළිබඳ වගකීම. රජය, වාණිජ බැංකු සහ ප්‍රාථමික වෙළෙඳුන් සඳහා ජංගම ගිණුම් පහසුකම් සැලසීම.
තොරතුරු තාක්ෂණ

අභිවර්ධනය, ස්ථායිතාව හා බැංකුවේ තොරතුරු තාක්ෂණ මෙහෙයුම් සහ පද්ධතිවල කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳ වගකීම.

විදේශ විනිමය විදේශ විනිමය පනත යටතේ විදේශ විනිමය කළමනාකරණය පිළිබඳ වගකීම.
ව්‍යවහාර මුදල් ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු සහ කාසි හා ඒවා නිකුත් කිරීම සහ බෙදා හැරීම සම්බන්ධ ව ඒවායේ උපයෝජ්‍යතාව සහ ඒකාබද්ධතාව පිළිබඳ වගකීම.
සන්නිවේදන බැංකු ප්‍රතිපත්ති සහ ප්‍රතිදාන සන්නිවේදනය, මහජනතාව සහ මහ බැංකු කාර්ය මණ්ඩලය වෙත එම තොරතුරු බෙදා හැරීම හා පුස්තකාල පහසුකම් සැලසීම පිළිබඳ වගකීම.
මුල්‍ය අංශ නියාමන හා අධීක්ෂණ පර්ෂදය 
බැංකු අධීක්ෂණ බලපත්‍රලාභී බැංකු නියාමනය සහ අධීක්ෂණය පිළිබඳ වගකීම.
බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සහ කල්බදු මූල්‍යකරණ සමාගම් නියාමනය සහ අධීක්ෂණය පිළිබඳ වගකීම.
රාජ්‍ය ණය

රාජ්‍ය ණය අරමුදල් රැස් කිරීම, සේවාකරණය සහ කළමනාකරණය; නිර්ලේඛන සුරැකුම්පත් පියවීමේ ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරවීම; රජයේ සුරැකුම්පත් සඳහා මධ්‍යම තැන්පතු ක්‍රමය පවත්වා ගෙන යෑම සහ ප්‍රාථමික වෙළෙඳුන් අධීක්ෂණය පිළිබඳ වගකීම.

නිරාකරණ සහ බලගැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුව

මුල්‍ය අංශය සම්බන්ධයෙන් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි නිරාකරණය කිරීමේ හා බලගැන්වීමේ ක්‍රමයක් සහතික කිරීම.

ආරක්ෂක සේවා බැංකුවට අවශ්‍ය ආරක්ෂාව සැපයීම පිළිබඳ වගකීම.
මූල්‍ය අයවැය සකස් කිරීම, අයවැය පාලනය සහ බැංකුවේ මූල්‍ය කටයුතු වාර්තාකරණය පිළිබඳ වගකීම.
ගෙවීම් සහ පියවීම් දේශීය ගෙවීම් සහ පියවීම් පද්ධතියේ අභිවර්ධනය, ස්ථායිතාව සහ කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳ වගකීම.

ශක්‍යතා ගොඩනැගීමේ සහ සහයෝගීතා පර්ෂදය

මානව සම්පත් දැනට සිටිනා සේවකයින්ගේ නිපුණතා අභිප්‍රේරණය කිරීම සහ උසස් කිරීම; නව බඳවා ගැනීම්, ඇගයීම්, මාරු කිරීම්, උසස් කිරීම් සඳහා වෙනස් නො වන, ඉතා පැහැදිලි සහ අර්ථාන්විත ක්‍රමයක් සහතික කිරීම මගින් නිසි කුසලතා හඳුනා ගැනීම හා තිරසාර සැලසුම් කිරීමක් සහතික කරනු ලබන දක්ෂතා සහ නිපුණතා සංවර්ධනය සඳහා ඉඩප්‍රස්ථා සැලසීම.
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන රජයේ අරමුදල් සහ ප්‍රදාන ආධාරයෙන් කරනු ලබන ග්‍රාමීය ණය සම්පාදන වැඩසටහන් තුළින් ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ වගකීම.
පළාත් කාර්යාල අධීක්ෂණ

අදාළ ආයතනවලින් උපදෙස් ලබා ගැනීම සහ එම ආයතන සම්බන්ධ කර ගැනීම මඟින් ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන මූල්‍ය සැලසුම් ක්‍රමවත් ව සැකසීම සහ ක්‍රියාවට නැංවීම, පළාත් කාර්යාලවල කාර්යයන් සහ මෙහෙයුම් සඳහා ප්‍රතිපත්ති ක්‍රමවත් ව සැකසීම, පළාත් කාර්යාලවල කාර්ය සාධනය අධීක්ෂණය කිරීම, ජාතික තලයේ ආයතන සමඟ පළාත් කාර්යාල සම්බන්ධීකරණය, නව පළාත් කාර්යාල විවෘත කිරීම සහ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රමුඛතා අනුව ඒවායේ කාර්යයන් කිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසීමට පළාත් කාර්යාල අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව උචිත පරිදි පුළුල් කිරීම මෙම දෙපාර්තමේන්තුව සතු වගකීම වේ.

බැංකු කටයුතු අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය බැංකුවේ කාර්ය මණ්ඩලය සහ මූල්‍ය අංශය සඳහා අභ්‍යන්තර පුහුණු වැඩසටහන් මෙහෙයවීම පිළිබඳ වගකීම.
පුහුණු හා සංවර්ධන මහ බැංකුවේ අරමුණු ළඟා කර ගැනීමට සමත් මනා ලෙස පුහුණුව ලැබූ, සංවර්ධිත සහ තරඟකාරී වෘතිකයන් පිරිසක් බිහි කිරීම.
කාර්යමණ්ඩල සේවා කළමනාකරණ කාර්ය මණ්ඩලයට අවශ්‍ය සුබසාධන පහසුකම් සැලසීම පිළිබඳ වගකීම.
සේවක අර්ථසාධක අරමුදල සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජික දායක මුදල් රැස් කිරීම, සාමාජික ගිණුම් පවත්වා ගෙන යෑම, අතිරික්ත මුදල් ආයෝජනය කිරීම සහ සාමාජිකයින්ට ප්‍රතිලාභ ගෙවීම පිළිබඳ වගකීම.
ලේකම් පරිපාලනය සහ බැංකුවට අවශ්‍ය සේවා මිල දී ගැනීම පිළිබඳ වගකීම.
පහසුකම් කළමනාකරණ බැංකු පරිශ්‍රය සහ භෞතික වත්කම් නඩත්තු කිරීම පිළිබඳ වගකීම.
අවදානම් කළමනාකරණ හා අනුකුලතා පර්ෂදය

කළමනාකාරිත්ව විගණන

ස්වාධීන ව විගණන කටයුතු කිරීම, බැංකුවට උපදෙස් දීම සහ බැංකුවේ අවදානම් කළමනාකරණය පිළිබඳ වගකීම.

ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචන සහ නිරීක්ෂණ

බැංකුවේ ප්‍රතිපත්තිවල බලපෑම සහ උපාය මාර්ගික ඉලක්ක සමඟ අන්‍යොන්‍ය ව බැංකුවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම සහ ඇගයීම පිළිබඳ වගකීම.

නීති සහ අනුකුලතා

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නෛතික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ නීති හා නියාමන පද්ධතියේ යාවත්කාලීන භාවය සහතික කිරීම.

අවධානම් කළමනාකරණ

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තුළ ආයතනගත අවධානම් කළමනාකරණ රාමුවක් ඇති බවට සහතික කිරීම.

මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය 2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතෙහි අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි මුදල් විශෝධිකරණය, ත්‍රස්තවාදයට අරමුදල් සැපයීම සහ අනෙකුත් නීතිමය නො වන ක්‍රියාකාරකම් මගින් සිදු වන අපරාධ වළක්වා ලීම, අනාවරණය කිරීම, විමර්ශනය කිරීම සහ නීතිමය පියවර ගැනීම සඳහා පහසුකම් සැලසීමට පනතෙහි ඇති නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ පරිපාලනය පිළිබඳ වගකීම.

search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
බැංකුව පිළිබඳ තතු
සමස්ත නිරීක්ෂණය
ඉතිහාසය
 
ඉතිහාසය ලුහුඬින්
  හිටපු අධිපතිවරැන්
මතු දැක්ම, මෙහෙවර ප්‍රකාශනය සහ වටිනාකම
 
මතු දැක්ම
  මෙහෙවර ප්‍රකාශනය
  වටිනාකම
අරමුණු සහ කාර්යයන්
සංවිධාන ව්‍යුහය
 
මුදල් මණ්ඩලය
  මුදල් මණ්ඩල උපදේශන විගණන කමිටුව
  දෙපාර්තමේන්තු
  සංවිධාන සටහන
  ප්‍රධාන නිලධාරීන්
ප්‍රාදේශීය කාර්යාල
  පුස්තකාල සහ තොරතුරැ මධ්‍යස්ථානය
  ව්‍යවහාර මුදල් කෞතුකාගාරය
  නවතම වාර්ෂික වාර්තාව
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services