මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
පුවත්පත් නිවේදන සහ දේශන
පුවත්පත් නිවේදන

පුවත්පත් නිවේදන

16.02.2018

2018 පෙබරවාරි මස 16 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

15.02.2018

මුල්‍ය කාර්ය සාධක බලකාය විසින් ශ්‍රී ලංකාව ලැයිස්තුගත කිරීම සහ ගෝලීය වශයෙන් පවතින මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීමේ සම්මුතීන් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විසින් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග

15.02.2018

ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය 2018 ජනවාරි

15.02.2018

2018 පෙබරවාරි මස 15 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

15.02.2018

ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවෙකු මත ගනු ලබන නියාමන ක්‍රියාමාර්ගය පෑන ඒෂියා බෑන්කින් කෝපරේෂන් පීඑල්සී

15.02.2018

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2018 අංක 01

14.02.2018

2018 පෙබරවාරි මස 14 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

14.02.2018

2018 පෙබරවාරි මස 14 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

12.02.2018

2018 පෙබරවාරි මස 12 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

09.02.2018

2018 පෙබරවාරි මස 09 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

08.02.2018

රාජ්‍ය ණය වාර්තා කිරීම සම්බන්ධයෙන් පළ වූ මාධ්‍ය වාර්තා පිළිබඳ ව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පැහැදිලි කරයි

08.02.2018

2018 පෙබරවාරි මස 08 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

07.02.2018

2018 පෙබරවාරි මස 07 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

07.02.2018

2018 පෙබරවාරි 07 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

06.02.2018

2018 පෙබරවාරි මස 06 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

02.02.2018

2018 පෙබරවාරි මස 02 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

01.02.2018

2018 පෙබරවාරි මස 01 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

30.01.2018

ශ්‍රී ලංකාවේ 70 වැනි නිදහස් සංවත්සරය සැමරීම නිමිත්තෙන් සංසරණ තත්ත්වයේ පවතින සමරු මුදල් නෝට්ටුවක් නිකුත් කිරීම

30.01.2018

2018 ජනවාරි මස 30 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

30.01.2018

2017 නොවැම්බර් මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

30.01.2018

2018 ජනවාරි 30 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

29.01.2018

2018 ජනවාරි මස 29 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

29.01.2018

2018 ජනවාරි 29 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව

26.01.2018

2018 ජනවාරි මස 26 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

25.01.2018

2018 ජනවාරි මස 25 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

24.01.2018

2018 ජනවාරි මස 24 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

24.01.2018

2018 ජනවාරි මස 24 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

23.01.2018

2018 ජනවාරි මස 23 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

22.01.2018

2017 දෙසැම්බර් මස උද්ධමනය

22.01.2018

2018 ජනවාරි මස 22 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

19.01.2018

2018 ජනවාරි මස 19 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

18.01.2018

2018 ජනවාරි මස 18 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

18.01.2018

2018 ජනවාරි මස 11 විවෘතව 2018 ජනවාරි මස 18 දින අවසන් වූ ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

17.01.2018

2018 ජනවාරි මස 17 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

17.01.2018

2018 ජනවාරි 17 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

16.01.2018

2018 ජනවාරි මස 16 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

16.01.2018

ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය 2017 දෙසැම්බර්

16.01.2018

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් කෙරෙන ප්‍රකාශයයි

12.01.2018

2018 ජනවාරි මස 12 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

11.01.2018

2018 ජනවාරි මස 11 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

11.01.2018

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු මුදල් මණ්ඩලය විසින් කෙරෙන ප්‍රකාශයයි

10.01.2018

2018 ජනවාරි මස 10 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

10.01.2018

2018 දෙසැම්බර් 10 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

09.01.2018

2018 ජනවාරි මස 09 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

08.01.2018

2018 ජනවාරි මස 08 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

05.01.2018

2018 ජනවාරි මස 05 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

05.01.2018

පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමෙහි ව්‍යාපාර කටයුතු අත්හිටුවීම දීර්ඝ කිරීම

04.01.2018

2018 ජනවාරි මස 04 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

03.01.2018

2018 ජනවාරි මස 03 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

03.01.2018

2018 දෙසැම්බර් 03 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

02.01.2018

2018 ජනවාරි මස 02 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

02.01.2018

ඊ. ටී. අයි. ෆිනෑන්ස් ලිමටඩ් හා ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ෂියල් සර්විසස් පී.එල්.සී. ආයතනය සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ගෙන ඇති නියාමන ක්‍රියාමාර්ග

31.12.2017

සිතා මතා විකෘති කරන ලද, හානි කරන ලද හා වෙනස් කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු

29.12.2017

2017 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

29.12.2017

2017 දෙසැම්බර් මස 29 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

28.12.2017

2017 දෙසැම්බර් මස 28 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

28.12.2017

2017 දෙසැම්බර් මස 28 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව

28.12.2017

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2017 අංක 8

27.12.2017

2017 දෙසැම්බර් මස 27 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

27.12.2017

2017 දෙසැම්බර් 27 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

26.12.2017

2017 දෙසැම්බර් මස 26 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

26.12.2017

සීමාසහිත චයිනා මර්චන්ට් පෝ(ර්)ට් හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම වෙත හම්බන්තොට වරාය මෙහෙයුම් කටයුතු පැවරීම වෙනුවෙන් වූ මූල්‍ය ලැබීම්

22.12.2017

2017 දෙසැම්බර් මස 22 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

21.12.2017

2017 නොවැම්බර් මස උද්ධමනය

21.12.2017

2017 දෙසැම්බර් මස 21 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

21.12.2017

2017 දෙසැම්බර් 27 වැනි දින රුපියල් දශ ලක්ෂ 12,500 ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීමේ වෙන්දේසිය

20.12.2017

2017 දෙසැම්බර් මස 20 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

20.12.2017

2017 දෙසැම්බර් 20 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

19.12.2017

2017 දෙසැම්බර් මස 19 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

18.12.2017

2017 දෙසැම්බර් මස 18 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

15.12.2017

2017 දෙසැම්බර් මස 15 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

15.12.2017

ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය 2017 නොවැම්බර්

15.12.2017

ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

15.12.2017

සිතා මතා විකෘති කරන ලද, හානි කරන ලද හා වෙනස් කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවහාර මුදල්

14.12.2017

2017 දෙසැම්බර් මස 14 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

14.12.2017

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දසවැනි ජාත්‍යන්තර පර්යේෂණ සමුළුව

13.12.2017

2017 දෙසැම්බර් මස 13 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

13.12.2017

2017 දෙසැම්බර් 13 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

12.12.2017

2017 දෙසැම්බර් මස 12 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

11.12.2017

2017 දෙසැම්බර් මස 11 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

08.12.2017

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් විස්තීර්ණ ණය පහසුකම යටතේ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 251.4ක සිව් වැනි වාරිකය මුදා හරියි

08.12.2017

2017 දෙසැම්බර් මස 08 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

07.12.2017

2017 දෙසැම්බර් මස 07 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

07.12.2017

ශ්‍රී ලංකා සෞභාග්‍ය දර්ශකය 2016

06.12.2017

2017 දෙසැම්බර් මස 06 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

06.12.2017

2017 දෙසැම්බර් 06 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

05.12.2017

2017 දෙසැම්බර් මස 05 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

05.12.2017

අර්බුදයන්ට පත්වී ඇති මුදල් සමාගම් සම්බන්ධව ගනු ලබන නියාමන ක්‍රියාමාර්ග

04.12.2017

2017 දෙසැම්බර් මස 04 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

30.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 30 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

29.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 29 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

29.11.2017

2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටුවයි

29.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 29 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව

28.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 28 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

27.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 27 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

27.11.2017

2017 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

24.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 24 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

23.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 23 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

22.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 22 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

22.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 22 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

21.11.2017

2017 ඔක්තෝබර් මස උද්ධමනය

21.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 21 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

20.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 20 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

17.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 17 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

16.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 16 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

15.11.2017

ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය 2017 ඔක්තෝබර්

15.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 15 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

15.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 15 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

14.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 14 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

13.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 13 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

10.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 10 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

10.11.2017

ඉඩම් මිල දර්ශකය 2017 වසර පළමු අර්ධය

09.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 09 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

08.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 8 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

08.11.2017

2017 නොවැම්බර් 08 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

07.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 07 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

07.11.2017

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය අංක 7 - 2017

06.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 06 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

04.11.2017

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වාර්ෂික වාර්තාවල සඳහන් සේවා නියුක්තිය සම්බන්ධ දත්ත පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම

02.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 02 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

02.11.2017

පළාත් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය - 2016

01.11.2017

2017 නොවැම්බර් මස 1 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

31.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් මස 31 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

31.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් මස 31 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

30.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් 30 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව

30.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් මස 30 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

27.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් මස 27 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

26.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් මස 26 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

26.10.2017

වසර 2020 අග භාගය වන විට බලපත්‍රලාභී බැංකු වල අවම ප්‍රාග්ධනය ඉහළ නැංවීම

25.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් මස 25 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

25.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් 25 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

24.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් මස 24 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

23.10.2017

2017 සැප්තැම්බර් මස උද්ධමනය

23.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් මස 23 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

20.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් මස 20 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

19.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් මස 19 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

17.10.2017

2017 අගෝස්තු මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

17.10.2017

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල, ශ්‍රී ලංකාවේ විස්තීර්ණ ණය පහසුකමෙහි තෙවන සමාලෝචනය පිළිබඳ නිලධාරී මට්ටමේ එකඟතාවයකට එළබෙයි

17.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් මස 17 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

17.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් 17 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

16.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් මස 16 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

16.10.2017

Global Capital Markets සඟරාව දකුණු ආසියානු කලාපයේ වසරේ මහා බැංකු අධිපතිවරයා ලෙස ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි නම් කරයි

16.10.2017

ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය 2017 සැප්තැම්බර්

13.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් මස 13 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

12.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් මස 12 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

11.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් මස 11 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

11.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් 11 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

10.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් මස 10 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

09.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් මස 09 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

06.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් මස 6 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

04.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් මස 4 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

03.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් මස 3 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

03.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් මස 3 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

02.10.2017

2017 ඔක්තෝබර් මස 2 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

29.09.2017

ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩ පිළිවෙළෙහි ප්‍රගතිය සාකච්ඡා කිරීම සඳහා පැමිණි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දූත මණ්ඩලයේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය නිමා වෙයි

29.09.2017

2017 සැප්තැම්බර් මස 29 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

28.09.2017

2017 ජූලි මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

28.09.2017

2017 සැප්තැම්බර් මස 28 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

28.09.2017

2017 සැප්තැම්බර් මස 28 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව

27.09.2017

මහ බැංකු අධිපති විසින් සිදු කරන ලද ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් පළ වූ සාවද්‍ය මාධ්‍ය වාර්තා පිලිබඳව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ පැහැදිලි කිරීම

27.09.2017

2017 සැප්තැම්බර් මස 27 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

27.09.2017

2017 සැප්තැම්බර් මස 27 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

26.09.2017

2017 සැප්තැම්බර් මස 26 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

26.09.2017

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2017 අංක 06

25.09.2017

2017 සැප්තැම්බර් මස 25 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

22.09.2017

2017 සැප්තැම්බර් මස 22 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

21.09.2017

2017 අගෝස්තු මස උද්ධමනය

21.09.2017

විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු 2017 සැප්තැම්බර් 21

20.09.2017

ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආර්ථික දත්ත 2017 ප්‍රකාශනය නිකුත් වෙයි

20.09.2017

2017 සැප්තැම්බර් මස 20 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

20.09.2017

2017 සැප්තැම්බර් මස 20 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

19.09.2017

විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු 2017 සැප්තැම්බර් 19

18.09.2017

2017 සැප්තැම්බර් මස 18 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

15.09.2017

ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය 2017 අගෝස්තු

15.09.2017

2017 සැප්තැම්බර් මස 15 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

15.09.2017

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජ සංබ්‍යාන ප්‍රකාශනය 2017

15.09.2017

නව සහකාර අධිපතිවරුන් පත්කිරීම

14.09.2017

2017 සැප්තැම්බර් මස 14 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

13.09.2017

විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු 2017 සැප්තැම්බර් 13

13.09.2017

2017 සැප්තැම්බර් 13 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

12.09.2017

විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු 2017 සැප්තැම්බර් 12

11.09.2017

විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු 2017 සැප්තැම්බර් 07

08.09.2017

2017 සැප්තැම්බර් 08 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

07.09.2017

විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු 2017 සැප්තැම්බර් 07

06.09.2017

විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු 2017 සැප්තැම්බර් 06

06.09.2017

2017 සැප්තැම්බර් 06 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

04.09.2017

විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු 2017 සැප්තැම්බර් 04

31.08.2017

විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු 2017 අගෝස්තු 31

30.08.2017

විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු 2017 අගෝස්තු 30

30.08.2017

2017 අගෝස්තු 30 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව

29.08.2017

විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු 2017 අගෝස්තු 29

29.08.2017

2017 අගෝස්තු 29 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

28.08.2017

විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු 2017 අගෝස්තු 28

25.08.2017

2017 ජුනි මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

25.08.2017

විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු 2017 අගෝස්තු 25

24.08.2017

විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු 2017 අගෝස්තු 24

23.08.2017

විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු 2017 අගෝස්තු 23

23.08.2017

2017 අගෝස්තු 23 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

22.08.2017

විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු 2017 අගෝස්තු 22

21.08.2017

නව නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයෙකු පත්කිරීම

21.08.2017

2017 ජූලි මස උද්ධමනය

21.08.2017

2017 අගෝස්තු 21 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

18.08.2017

විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු 2017 අගෝස්තු 18

17.08.2017

විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු 2017 අගෝස්තු 17

16.08.2017

විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු 2017 අගෝස්තු 16

16.08.2017

2017 අගෝස්තු 16 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

15.08.2017

ජාතික ගෙවීම් වේදිකාව පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

15.08.2017

ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය 2017 ජූලි

15.08.2017

විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු 2017 අගෝස්තු 15

15.08.2017

ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවෙකු මත ගනු ලබන නියාමන ක්‍රියාමාර්ගය - පෑන් ඒෂියා බෑන්කින් කෝපරේෂන් පීඑල්සී   

14.08.2017

විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු 2017 අගෝස්තු 14

11.08.2017

ගං වතුරින් හානියට පත්වූ ණය ගනුදෙනුකරුවන් වෙත ලබාදුන් ණය සඳහා සහන සැළසීම

09.08.2017

2017 අගෝස්තු 09 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

04.08.2017

ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය, භූතාන සහ චීන මූල්‍ය බුද්ධි ඒකක සමග අන්‍යොන්‍ය අවබෝධතා ගිවිසුම්වලට එළැඹෙයි

03.08.2017

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2017 අංක 5

02.08.2017

2017 අගෝස්තු 02 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

01.08.2017

මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ ආසියා ශාන්තිකර කලාපීය කණ්ඩායමේ විසිවන වාර්ෂික සමුළුව

01.08.2017

2017 මැයි මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

28.07.2017

2017 වර්ෂය සඳහා වන පස් වැනි මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය දැනුම් දෙනු ලබන දිනය

27.07.2017

2017 ජූලි 27 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

26.07.2017

2017 ජූලි 26 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

25.07.2017

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සඳහා නව ප්‍රාථමික නිකුතු ක්‍රමයක්

24.07.2017

හැටන් නැෂනල් බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ තොරතුරු නිකුත් වීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ප්‍රකාශයයි

21.07.2017

2017 ජුනි මස උද්ධමනය

19.07.2017

2017 ජූලි 19 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

18.07.2017

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් විස්තීර්ණ ණය පහසුකම යටතේ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 167.2ක තෙවන වාරිකය මුදා හැරීම

14.07.2017

ආසියානු නිෂ්කාශන සංගමයේ 46 වැනි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම 2017 ජූලි මස 12 - 13 දිනයන්හි දී කොළඹ දී පවත්වන ලදී

14.07.2017

ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය 2017 ජූනි

13.07.2017

දකුණු ආසියාතික සංගමයේ (සාර්ක්) මූල්‍ය ජාලයේ කණ්ඩායම් රැස්වීම සහ සාර්ක් මූල්‍ය ජාලයේ  අධිපතිවරුන්ගේ  සම්මන්ත්‍රණය 2017 ජුලි 12 වන දින කොළඹදී පවත්වන ලදී 

13.07.2017

මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ ආසියා ශාන්තිකර කලාපීය කණ්ඩායමේ විසි වැනි වාර්ෂික සමුළුව

12.07.2017

Ceylon Tea 150 වන සංවත්සරය සැමරීම වෙනුවෙන් සමරු කාසියක් නිකුත් කිරීම

12.07.2017

2017 ජූලි 12 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

11.07.2017

2017 ජූලි 11 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

07.07.2017

2017 අප්‍රේල් මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

06.07.2017

පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමෙහි ව්‍යාපාර කටයුතු අත්හිටුවීම

05.07.2017

2017 ජූලි 05 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

30.06.2017

ලියාපදිංචි බැංකු විසින් ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඉහළ නැංවීම සඳහා බාසල් III ප්‍රමිතීන් ක්‍රියාවට නැංවීම

28.06.2017

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ යාපනය ප්‍රාදේශීය උප කාර්යාලය කිලිනොච්චි ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය සමඟ ඒකාබද්ධ කෙරේ

28.06.2017

2017 ජූනි 24 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

27.06.2017

2017 ජූනි මස 20 දින විවෘතව 2017 ජූනි මස 27 දින අවසන් වූ ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

23.06.2017

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2017 අංක 4

21.06.2017

2017 මැයි මස උද්ධමනය

21.06.2017

2017 ජූනි 21 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

19.06.2017

සිතා මතා විකෘති කරන ලද, හානි කරන ලද හා වෙනස් කරන ලද මුදල් නෝට්ටු පිළිබඳ ව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

15.06.2017

ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය 2017 මැයි

14.06.2017

2017 ජූනි 14 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

13.06.2017

2017 ජූනි 13 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

07.06.2017

නව නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයෙකු පත් කිරීම

06.06.2017

2017 මාර්තු මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

06.06.2017

2017 ජූනි 06 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

06.06.2017

කටාර් රියාල් පිළිබඳ සාවද්‍ය මාධ්‍ය වාර්තා

31.05.2017

2017 මැයි 31 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

25.05.2017

2017 පෙබරවාරි මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

24.05.2017

2017 මැයි 24 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

22.05.2017

2017 අප්‍රේල් මස උද්ධමනය

19.05.2017

ඒ එස් ජයවර්ධන මහතාට උපහාරයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ මග පෙන්වීමක් යන නව මහ බැංකු ප්‍රකාශනය එළි දක්වයි

17.05.2017

2017 මැයි 17 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

16.05.2017

ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය 2017 අප්‍රේල්

12.05.2017

මහ බැංකු අධිපති විසින් කළ ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් පළ වූ සාවද්‍ය මාධ්‍ය වාර්තා පිළිබඳ ව  ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ පැහැදිලි කිරීම

09.05.2017

2017 මැයි 09 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

09.05.2017

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය : අංක 3 - 2017

08.05.2017

2017 මැයි 08 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

04.05.2017

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ශ්‍රී ලංකාවේ විස්තීර්ණ ණය පහසුකමෙහි දෙවන සමාලෝචනය පිළිබඳ නිලධාරි මට්ටමේ එකඟතාවකට එළඹෙයි

04.05.2017

2017 ජනවාරි මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

04.05.2017

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කඳුරට ජනතාව හමුවෙයි

03.05.2017

රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් වෙළෙඳපොළේ විනිවිදභාවය තවදුරටත් වර්ධනය වෙයි

03.05.2017

2017 මැයි 03 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

27.04.2017

2017 අප්‍රේල් 27 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

26.04.2017

ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ 2016 වසර සඳහා වන වාර්ෂික වාර්තාව

26.04.2017

2017 අප්‍රේල් 26 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

21.04.2017

2017 මාර්තු මස උද්ධමනය

19.04.2017

2017 අප්‍රේල් 19 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

12.04.2017

ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය 2017 මාර්තු

07.04.2017

2017 අප්‍රේල් 07 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

05.04.2017

2017 අප්‍රේල් 05 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

04.04.2017

2017 අප්‍රේල් මස 04 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

29.03.2017

2017 මාර්තු 29 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

27.03.2017

2016 දෙසැම්බර් මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

27.03.2017

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල විසින් රාජ්‍ය සුරැකුම්පත්වල සිදු කර ඇති ගණුදෙනු පිළිබඳ පරීක්ෂණ වාර්තාවට අදාළව පළ වූ මාධ්‍ය වාර්තා සම්බන්ධ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රකාශය

24.03.2017

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය අංක 02 - 2017

22.03.2017

2017 මාර්තු 22 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

21.03.2017

2017 පෙබරවාරි මස උද්ධමනය

15.03.2017

2017 මාර්තු මස 15 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

15.03.2017

ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය 2017 පෙබරවාරි

13.03.2017

2017 මාර්තු 13 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

13.03.2017

රුපියල සහ රුපියල් 5 කාසි වල අඩංගු ලෝහ / මිශ්‍ර ලෝහ වෙනස් කිරීම.

10.03.2017

2016 නොවැම්බර් මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක‍්‍ර‍්‍රියාකාරීත්වය

08.03.2017

2017 මාර්තු 08 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

07.03.2017

ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙළෙහි ප්‍රගතිය සාකච්ඡා කිරීම සඳහා පැමිණි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙහි දූත මණ්ඩලයේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය නිමා වේ

02.03.2017

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳ ගැසට් නිවේදනය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරනු ලබන පැහැදිලි කිරීම

01.03.2017

2017 මාර්තු 01 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

27.02.2017

තිරසාර මුල්‍ය පිලිබඳ වැඩමුළුව

23.02.2017

2017 පෙබරවාරි මස 23 දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

21.02.2017

2017 ජනවාරි මස උද්ධමනය

21.02.2017

2017 පෙබරවාරි 21 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

21.02.2017

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙහි දත්ත සංචිතය දියත් කිරීම

16.02.2017

2017 පෙබරවාරි16 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

15.02.2017

ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය 2017 ජනවාරි

15.02.2017

2017 පෙබරවාරි 15 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

07.02.2017

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය අංක 01 - 2017

03.02.2017

2016 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

27.01.2017

2017 ජනවාරි 27 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

25.01.2017

2017 ජනවාරි මස 25 දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

23.01.2017

කොළඹ 5, විශාඛා විද්‍යාලයීය 100 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් සමරු කාසියක් නිකුත් කිරීම

23.01.2017

2016 දෙසැම්බර් මස උද්ධමනය

23.01.2017

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල සම්බන්ධයෙන් ගනු ලැබූ ක්‍රියාමාර්ගයන් සම්බන්ධයෙන් මුදල් මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කරනු ලබන ප්‍රකාශය 

18.01.2017

2017 ජනවාරි 18 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

13.01.2017

ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය 2016 දෙසැම්බර්

11.01.2017

2016 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

11.01.2017

ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් කරයි

10.01.2017

2017 ජනවාරි 10 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

09.01.2017

2017 ජනවාරි මස 09 දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

04.01.2017

2017 ජනවාරි 04 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

03.01.2017

පෙර දැක්ම: 2017 සහ ඉදිරිය සඳහා මුදල් සහ මූල්‍ය අංශ ප්‍රතිපත්තිි

03.01.2017

ශ්‍රී ලංකා සෞභාග්‍ය දර්ශකය 2015

30.12.2016

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2016 දෙසැම්බර්

28.12.2016

2016 දෙසැම්බර් 28 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

27.12.2016

2016 දෙසැම්බර් 27 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

21.12.2016

2016 නොවැම්බර් මස උද්ධමනය

21.12.2016

2016 දෙසැම්බර් 21 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

15.12.2016

ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය 2016 නොවැම්බර්

14.12.2016

2016 දෙසැම්බර් 14 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

09.12.2016

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නව වැනි ජාත්‍යන්තර පර්යේෂණ සමුළුව

07.12.2016

2016 දෙසැම්බර් මස 07 දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

30.11.2016

2016 නොවැම්බර් 30 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

29.11.2016

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2016 නොවැම්බර්

29.11.2016

2016 අගෝස්තු මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

29.11.2016

ක්‍ෂුද්‍රමූල්‍ය ව්‍යාපාරවල නියුතු සමාගම් වෙත බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම, නියාමනය සහ අධීක්‍ෂණය

23.11.2016

2016 නොවැම්බර් 23 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

21.11.2016

2016 ඔක්තෝබර් මස උද්ධමනය

21.11.2016

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විස්තීර්ණ ණය පහසුකම යටතේ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 162.6 ක දෙවන ව‍ාරිකය මුදා හැරීම

16.11.2016

2016 නොවැම්බර් 16 වන දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

15.11.2016

 ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය - 2016 ඔක්තෝබර්

09.11.2016

2016 නොවැම්බර් 9 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

02.11.2016

2016 නොවැම්බර් 2 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

31.10.2016

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2016 ඔක්තෝබර්

26.10.2016

2016 ඔක්තෝබර් මස 26 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

24.10.2016

ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

21.10.2016

2016 සැප්තැම්බර් මස උද්ධමනය

21.10.2016

2016 ඔක්තෝබර් මස 26 වැනි දින රුපියල් දශ ලක්ෂ 25,000 ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීමේ වෙන්දේසිය

19.10.2016

2016 ඔක්තෝබර් මස 19 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

19.10.2016

2016 ජූලි මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

18.10.2016

මහ බැංකුව විසින් තැන්පත්කරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සහ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා බුන්වත් මූල්‍ය ආයතන හතරක් නිරාකරණය කෙරේ

14.10.2016

මුදල් මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කරන ලද ප්‍රකාශනයයි

14.10.2016

ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය 2016 සැප්තැම්බර්

12.10.2016

2016 ඔක්තෝබර් මස 12 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

10.10.2016

මෑතදී පළවූ මාධ්‍ය වාර්තා පිළිබඳ මුදල් මණ්ඩල ප්‍රකාශනයයි

06.10.2016

ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

05.10.2016

2016 ඔක්තෝබර් මස 5 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

29.09.2016

2016 සැප්තැම්බර් මස 29 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

28.09.2016

2016 සැප්තැම්බර් මස 28 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

28.09.2016

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2016 සැප්තැම්බර්

23.09.2016

ආර්ථික වැඩපිළිවෙළෙහි ප්‍රගතිය සාකච්ඡ කිරීම සදහා පැමිණි ජාතන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දූත මණ්ඩලයේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය 2016 සැප්තැම්බර් 23 දින නිමා වේ

22.09.2016

ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය, සිංගප්පූරුවේ සැක කටයුතු ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ කාර්යාලය සමඟ අන්‍යොන්‍ය අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹෙයි

21.09.2016

2016 අගෝස්තු මාසයේ දී උද්ධමනය

21.09.2016

ශ්‍රී ලංකා සමජ ආර්ථික දත්ත 2016 ප්‍රකාශනය නිකුත් කිරීම

15.09.2016

ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය 2016 අගෝස්තු

13.09.2016

2016 සැප්තැම්බර් මස 13 දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

07.09.2016

2016 සැප්තැම්බර් මස 7 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

06.09.2016

2016 ජූනි මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

31.08.2016

2016 අගෝස්තු මස 31 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

30.08.2016

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2016 අගෝස්තු

22.08.2016

2016 ජූලි මස උද්ධමනය

16.08.2016

2016 අගෝස්තු මස 16 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

15.08.2016

ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය 2016 ජූලි

11.08.2016

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්‍යාන ප්‍රකාශනය 2016

10.08.2016

2016 අගෝස්තු මස 10 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

09.08.2016

2016 මැයි මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

05.08.2016

පළාත් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය 2015

04.08.2016

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රථම වරට රජයේ සුරැකුම්පත් ද්වීතිීයික වෙළෙඳ ගනුදෙනු තොරතුරුවල සාරාංශගත සංඛ්‍යා ලේඛන නිකුත් කිරීම

03.08.2016

2016 අගගෝසතු් මස 03 දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

01.08.2016

2016 අප්‍රේල් මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

29.07.2016

2016 ජූලි මස 29 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

28.07.2016

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2016 ජූලි

27.07.2016

2016 ජූලි මස 27 දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

21.07.2016

2016 ජූනි මස උද්ධමනය

20.07.2016

2016 ජූලි මස 20 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

15.07.2016

ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය 2016 ජූනි

14.07.2016

2016 ජූලි මස 14 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

13.07.2016

2016 ජූලි මස 13 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

08.07.2016

2016 ජුලි මස 08 වන දින පවත්වන ලද භාණ්ඩගාර බැදුම්කර වෙන්දේසිය

05.07.2016

2016 ජූලි මස 5 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

04.07.2016

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නව අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි සිය රාජකාරි කටයුතු ඇරඹීම

01.07.2016

2016 මාර්තු මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

30.06.2016

2016 ජූනි මස 30 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

29.06.2016

2016 ජුනි මස 29 දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

24.06.2016

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2016 ජූනි

24.06.2016

ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය

24.06.2016

2016 ජූනි මස 29 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

24.06.2016

මහ බැංකු අධිපතිවරයා පිළිබඳ පුවත්පත් නිවේදනය

22.06.2016

2016 ජුනි මස 22 දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

21.06.2016

2016 මැයි මස උද්ධමනය

15.06.2016

2016 ජූනි මස 15 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

09.06.2016

2016 ජූනි මස 09 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

08.06.2016

2016 ජූනි මස 08 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

07.06.2016

2016 පෙබරවාරි මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

05.06.2016

ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකු අධිපතිවරයාගේ වියදම් සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යයන් හි පළ වන සාවද්‍ය තොරතුරු පිළිබද පැහැදිලි කිරීමක්

04.06.2016

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා එ.ජ. ඩොලර් බිලියන 1.5 ක විස්තීර්ණ ණය පහසුකම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අනුමත කරයි

02.06.2016

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසි සම්බන්ධයෙන් මුදල් මණ්ඩලයේ නිවේදනය

26.05.2016

2016 මැයි මස 26 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

26.05.2016

2016 අප්‍රේල් මස උද්ධමනය

25.05.2016

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආපදා සහන අරමුදල සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම

25.05.2016

2016 මැයි මස 25 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

20.05.2016

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2016 මැයි

19.05.2016

2016 මැයි මස 19 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

18.05.2016

2016 මැයි මස 18 වැනි දින පවත්වනු ලැබූ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

12.05.2016

2016 මැයි මස 12 වැනි දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

11.05.2016

2016 මැයි මස 11 වැනි දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

09.05.2016

2016 ජනවාරි මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

04.05.2016

2016 මැයි මස 04 වැනි දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

29.04.2016

එ. ජ. ඩොලර් බිලියන 1.5ක තුන් අවුරුදු විස්තීර්ණ ණය පහසුකම සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සහ ශ්‍රී ලංකාව නිලධාරී මට්ටමේ එකඟතාවයකට පැමිණෙයි

27.04.2016

2016 අප්‍රේල් මස 27 වැනි දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

26.04.2016

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2016 අප්‍රේල්

26.04.2016

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 2015 වසර සඳහා වන වාර්ෂික වාර්තාව

22.04.2016

2016 මාර්තු මස උද්ධමනය

22.04.2016

ශ්‍රී ලංකාවෙන් අපනයනය කරන ලද භාණ්ඩ සඳහා ලද ගෙවීම් නැවත මෙරටට ගෙන ඒම

19.04.2016

2016 අප්රේල් මස 19 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

18.04.2016

2016 අප්රේල් මස 18 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

11.04.2016

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දූත මණ්ඩලයේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය නිමා වේ

11.04.2016

2016 ‍අප්‍රේල් මස 11 වැනි දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

06.04.2016

2016 අප්‍රේල් මස 06 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

31.03.2016

හොංකොං ඇන්ඩ් ෂැංහයි බෑන්කිං කෝපරේෂන් ලිමිටඩ් (HSBC) ආයතනය
ප්රාථමික අලෙවිකාරත්වයෙන් ඉවත් වීම

29.03.2016

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2016 මාර්තු

21.03.2016

2016 පෙබරවාරි මස උද්ධමනය

21.03.2016

2016 මාර්තු මස 21 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

17.03.2016

2016 මාර්තු මස 17 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

09.03.2016

2016 මාර්තු මස 09 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

04.03.2016

2015 දෙසැම්බර් මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

02.03.2016

2016 මාර්තු මස 2 වැනි දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

24.02.2016

2016 පෙබරවාරි මස 24 වැනි දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

23.02.2016

2016 ජනවාරි මස උද්ධමනය

19.02.2016

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - පෙබරවාරි, 2016

17.02.2016

2016 පෙබරවාරි මස 17 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

10.02.2016

2016 පෙබරවාරි මස 10 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

05.02.2016

2016 පෙබරවාරි මස 05 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

02.02.2016

2016 පෙබරවාරි මස 02 දිනපවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

01.02.2016

නව නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයකු පත් කිරීම

28.01.2016

2015 නොවැම්බර් මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

28.01.2016

2016 ජනවාරි මස 28 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

27.01.2016

2016 ජනවාරි මස 27 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

25.01.2016

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2016

21.01.2016

2015 දෙසැම්බර් මස උද්ධමනය

20.01.2016

2016 ජනවාරි මස 20 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

14.01.2016

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් නුවරඑළියට ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයක්

08.01.2016

2016 ජනවාරි මස 08 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

07.01.2016

2015 ඔක්තෝබර් මාසයේදී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

30.12.2015

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2015 දෙසැම්බර්

30.12.2015

2015 දෙසැම්බර් මස 30 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

29.12.2015

2015 දෙසැම්බර් මස 29 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

23.12.2015

2015 දෙසැම්බර් මස 23 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

21.12.2015

කොළඹ මහා නගර සභාවේ 150 වන සංවත්සරය සැමරීම වෙනුවෙන් සමරු කාසියක් නිකුත් කිරීම

21.12.2015

2015 නොවැම්බර් මස උද්ධමනය

21.12.2015

2015 දෙසැම්බර් මස 21 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

21.12.2015

2015 දෙසැම්බර් මස 18 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බැදුම්කර වෙන්දේසිය

16.12.2015

2015 දෙසැම්බර් මස 16 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

15.12.2015

2015 දෙසැම්බර් මස 15 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බැදුම්කර වෙන්දේසිය

14.12.2015

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අටවැනි ජාත්‍යන්තර පර්යේෂණ සමුළුව 2015

10.12.2015

2015 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

09.12.2015

2015 දෙසැම්බර් මස 09 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

24.11.2015

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2015 නොවැම්බර්

24.11.2015

2015 නොවැම්බර් මස 24 වැනි දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

18.11.2015

2015 නොවැම්බර් මස 18 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

11.11.2015

2015 නොවැම්බර් මස 11 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

04.11.2015

2015 නොවැම්බර් මස 04 වැනි දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

04.11.2015

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විශේෂිත දත්ත ප්‍රකාශන සම්මතය අත්කර ගනියි

03.11.2015

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ විශේෂිත දත්ත ප්‍රකාශන සම්මතය අත්කර ගනියි

30.10.2015

2015 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී උද්ධමනය

30.10.2015

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය - කො .පා .මි .ද ඔක්තෝබර් 2015

30.10.2015

2015 ඔක්තෝබර් මස 30 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බැදුම්කර වෙන්දේසිය

28.10.2015

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ එක්සත් ජනපද ෙඩාලර් මිලියන 1,500ක ජාත්‍යන්තර ස්ෛවරීත්ව බැඳුම්කර නිකුතුව

28.10.2015

පළාත් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය - 2014

28.10.2015

2015 ඔක්තෝබර් මස 28 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

26.10.2015

2015 ඔක්තෝබර් මස 26 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

26.10.2015

2015 අගෝස්තු මාසයේ දී විදේශීය අංශගේ ක්‍රියාකාරිත්වය

20.10.2015

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2015 ඔක්තෝබර්

09.10.2015

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සේවක ස්ථාන මාරු කිරීම්

07.10.2015

2015 ඔක්තෝබර් මස 07 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

05.10.2015

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 65 වැනි සාංවත්සරික දේශනය

30.09.2015

2015 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී උද්ධමනය

30.09.2015

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - සැප්තැම්බර් 2015

30.09.2015

2015 ජූලි මාසයේදී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

25.09.2015

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2015 සැප්තැම්බර්​

22.09.2015

2015 සැප්තැම්බර් මස 22 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

18.09.2015

ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ දූත මණ්ඩලයේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය නිමා වේ

16.09.2015

2015 සැප්තැම්බර් මස 16 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

15.09.2015

2015 සැප්තැම්බර් මස 15 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

09.09.2015

2015 සැප්තැම්බර් මස 09 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය

08.09.2015

2015 සැප්තැම්බර් මස 08 දින පවත්වනු ලබන භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ෙවන්ෙද්සිය

01.09.2015

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2015 අගෝස්තු

31.08.2015

2015 අගෝස්තු මාසයේ දී උද්ධමනය

31.08.2015

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - අගෝස්තු 2015

25.08.2015

2015 අගෝස්තු මස 25 දින පවත්වනු ලැබු භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය

21.08.2015

2015 ජුනි මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

30.07.2015

2015 ජූලි මාසයේ දී උද්ධමනය

30.07.2015

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - ජූලි 2015

24.07.2015

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2015 ජූලි

22.07.2015

2015 මැයි මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

15.07.2015

අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට පැමිණෙයි

07.07.2015

සී.පී.ආර්. පෙරේරා මහතා මුදල් මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු ලෙස පත් කෙරේ

30.06.2015

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - ජූනි 2015

30.06.2015

2015 ජුනි මාසයේ දී උද්ධමනය

29.06.2015

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2015 ජූනි

25.06.2015

2015 අප්‍රේල් මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

24.06.2015

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයාගේ පත්වීමේ සහ නව මුදල් නෝට්ටු නිකුතුවේ වලංගුභාවය

11.06.2015

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නීති හා අනුකූලතා කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටුවීම

02.06.2015

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 650.0 ක ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර නිකුතුව

02.06.2015

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 650.0 ක ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර නිකුතුව හා එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 338.0 ක ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර නිකුතුව

02.06.2015

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර වෙන්දේසිය - 2015 මැයි 28

01.06.2015

2015 මාර්තු මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

29.05.2015

2015 මැයි මස උද්ධමනය​

29.05.2015

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - මැයි 2015

22.05.2015

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2015 මැයි

08.05.2015

2015 පෙබරවාරි මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

05.05.2015

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයක් කිලිනොච්චි හිදී විවෘත කෙරේ

30.04.2015

2015 අප්‍රේල් මස උද්ධමනය​

30.04.2015

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - අප්‍රේල් 2015

29.04.2015

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 2014 වසර සඳහා වන වාර්ෂික වාර්තාව

15.04.2015

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2015 අප්‍රේල්

31.03.2015

2015 මාර්තු මාසයේ දී උද්ධමනය තවදුරටත් පහළ වැටිණි​

31.03.2015

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - මාර්තු 2015

24.03.2015

2015 ජනවාරි මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

18.03.2015

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2015 මාර්තු

18.03.2015

පරීක්ෂණයට සහාය වනු පිණිස මහ බැංකු අධිපතිවරයා නිවාඩු

13.03.2015

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට අදාළ විශේෂ පොලී යෝජනා ක්‍රමය සඳහා වන නව මෙහෙයුම් උපදෙස් මාලාව

03.03.2015

සියයට 5 විශේෂ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය ඉවත් කිරීම

27.02.2015

2015 පෙබරවාරි මාසයේදී උද්ධමනය සැලකිය යුතු ලෙස පහළ වැටේ​

27.02.2015

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය - පෙබරවාරි 2015

25.02.2015

2014 දෙසැම්බර් මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

25.02.2015

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා අදාළ විශේෂ පොලී යෝජනා ක්‍රමය සඳහා මෙහෙයුම් උපදෙස් නිකුත් කිරීම

24.02.2015

මුදල් ප‍්‍රතිපත්ති විවරණය - 2015 පෙබරවාරි

30.01.2015

2015 ජනවාරි මාසයේ උද්ධමනය

30.01.2015

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය - ජනවාරි 2015

27.01.2015

2014 නොවැම්බර් මාසයේ විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

27.01.2015

නව අධිපතිතුමා කාර්ය මණ්ඩලය අමතා කළ කථාව

27.01.2015

මුදල් ප‍්‍රතිපත්ති විවරණය - 2015 ජනවාරි

13.01.2015

ශුද්ධෝත්තම ෆැන්සිස් පාප් වහන්සේගේ ශ්‍රී ලංකාසම්ප්‍රාප්තිය සැමරිම වෙනුවෙන් සමරු කාසියක් නිකුත් කිරීම

09.01.2015

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා 2006 සිට 2015

01.01.2015

වයස අවුරුදු පනස් පහට වැඩි පුද්ගලයන්ගේ තැන්පතු සදහා බලපත්‍ර ලාභී මුදල් සමාගම්වලින් ගෙවිය හැකි උපරිම පොළී අනුපාත

31.12.2014

2014 වසර අවසානයේ දී උද්ධමනය පහළ තනි ඉලක්කමක මට්ටමට ළඟාවේ

31.12.2014

මුල්‍ය අංශය ඒකාබද්ධ කිරීම පිලිබඳ යාවත්කාලින කිරීම 2014 දෙසැම්බර්

31.12.2014

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය දෙසැම්බර් 2014

30.12.2014

වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා අදාළ විශේෂ පොලී යෝජනා ක‍්‍රමය

24.12.2014

ශ්‍රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ සහ ද්‍රවශ්‍රීලතා ආධාරක යෝජනා ක්‍රමය රක්ෂණ ආවරණය ඉහළ නංවයී​

16.12.2014

ද ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පී.එල්.සී ආයතනය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ දෙවන අදියර පවත්වාගෙන යාම

15.12.2014

2014 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

12.12.2014

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2014 දෙසැම්බර්

29.11.2014

මූල්‍ය අංශය ඒකාබද්ධ කිරීම පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම 2014 නොවැම්බර්

28.11.2014

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය නොවැම්බර් 2014

28.11.2014

2014 නොවැම්බර් මාසයේ දී උද්ධමනය පහළ වැටේ

25.11.2014

බැංකු අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සම්මන්ත්‍රණය 2014

18.11.2014

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ කොටස් ආයෝජන කළඹේ උපලබ්ධි නොවූ ලාභය රුපියල් කෝටි 1,400 ඉක්මවයි

18.11.2014

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2014 නොවැම්බර්

17.11.2014

ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක 25 පිළිඹිඹු කෙරෙන රු.10 නව කාණ්ඩයක් නිකුත් කිරීම

10.11.2014

2014 සැප්තැම්බර් මාසයේ විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

31.10.2014

මූල්‍ය අංශය ඒකාබද්ධ කීරීම පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම - 2014 ඔක්තෝබර්

31.10.2014

2014 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී උද්ධමනය සැලකිය යුතු ලෙස පහළ වැටේ

31.10.2014

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය ඔක්තෝබර් 2014

17.10.2014

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2014 ඔක්තෝබර්

10.10.2014

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මූල්‍ය පද්ධතිය ඒකාබද්ධ කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා බදු දිරිගැන්වීම් පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරයි

10.10.2014

බැංකුව මගින් ලබාදෙන උකස් ණය සඳහා පොලී අනුපාතය සියයට 12 ක් දක්වා අඩු කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දන්වයි

10.10.2014

2014 අගෝස්තු මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්ව

30.09.2014

2014 සැප්තැම්බර් මාසයේ උද්ධමනය

30.09.2014

මූල්‍ය අංශය ඒකාබද්ධ කිරීම පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම : 2014 සැප්තැම්බර්

30.09.2014

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය සැප්තැම්බර් 2014

27.09.2014

ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට එරෙහිව ග‍්‍රීක බැඳුම්කර පෙත්සම විභාගයට ගැනීම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප‍්‍රතික්ෂේප කරයි​

23.09.2014

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2014 සැප්තැම්බර්

18.09.2014

2014 ජූලි මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්ව

17.09.2014

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආර්ථික දත්ත - 2014 ප්‍රකාශනය සිංහල/දෙමළ හා ඉංග්‍රිසි පිටපත් අලෙවිය සඳහා නිකුත් කොට ඇත

16.09.2014

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සහ චීන මහ බැංකුව අන්‍යෝන්‍ය මූල්‍ය ඒකක  හුවමාරුව සඳහා ගිවිසුමකට එළඹේ​

15.09.2014

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ කොටස් ආයෝජන කළඹේ උපලබ්ධි නොවූ ලාභය රුපියල් බිලියන 10 සීමාව පසුකරයි

11.09.2014

මූල්‍ය ස්ථායිතාවය පිළිබඳ අග්නිදිග ආසියාතික රටවල මහ බැංකු නියෝජ්‍ය අධිපතිවරුන්ගේ පස්වන වාර්ෂික සමුළුව  සහ අග්නිදිග ආසියාතික මහ බැංකුවල නියෝජ්‍ය අධිපතිවරුන්ගේ ඉහළ මට්ටමේ සම්මන්ත්‍රණය

29.08.2014

2014 අගෝස්තු මාසයේ දී උද්ධමනය පහළ වැටේ

29.08.2014

මූල්‍ය අංශය ඒකාබද්ධ කිරීම පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම: 2014 අගෝස්තු

29.08.2014

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය අගෝස්තු  2014

25.08.2014

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, චීන මහ බැංකුව සමග ආයෝජන කටයුතු සම්බන්ධ ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුමකට එළඹෙයි

21.08.2014

2014 ජුනි මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

20.08.2014

ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය තුළ සිදු කරන තම සන්නිවේදන වැඩසටහන අඛණ්ඩව සිදුකරයි

15.08.2014

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2013 අගෝස්තු

07.08.2014

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ණය පිළිබඳ මධ්‍ය වාර්ෂික සංඛ්‍යා මගින් රාජ්‍ය ණය කළඹෙහි සීඝ්‍ර දියුණුවීමක් පෙන්නුම් කරයි

01.08.2014

මූල්‍ය අංශය ඒකාබද්ධ කිරීම පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම: 2014 ජූලි

31.07.2014

2014 ජූලි මාසයේ උද්ධමනය​

31.07.2014

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය ජුලි  2014

24.07.2014

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව සමඟ ආයෝජන ගිවිසුමකට එළඹෙයි

14.07.2014

2014 මැයි මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

14.07.2014

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2014 ජූලි

09.07.2014

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්‍යාන ප්‍රකාශනය - 2014 ඉංග්‍රීසි, සිංහල හා දෙමළ පිටපත් අලෙවිය සඳහා නිකුත් කොට ඇත

08.07.2014

රන් භාණ්ඩ උකස් ණය සඳහා වන ණය ඇප ආවරණ යෝජනා ක්‍රමයෙන් ණයලාභීන්ට වැඩි ප්‍රතිලාභ

30.06.2014

2014 ජුනි මාසයේ දී උද්ධමනය තවදුරටත් පහළ වැටේ

30.06.2014

මූල්‍ය අංශය ඒකාබද්ධ කිරීම පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම: 2014 ජූනි

30.06.2014

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය ජුනි 2014

23.06.2014

මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා විමසුම - 2013

23.06.2014

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම

20.06.2014

2014 අප්‍රේල් මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

18.06.2014

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2014 ජූනි

30.05.2014

මුල්‍ය අංශය ඒකාබද්ධ කිරීම පිලිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම 2014 මැයි

30.05.2014

2014 මැයි මාසයේ දී උද්ධමනය සැලකියයුතු ලෙස පහත වැටේ

30.05.2014

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය මැයි 2014

28.05.2014

විනිමය පාලන රෙගුලාසි තවදුරටත් ලිහිල් කිරීම 2014

28.05.2014

ද ෆිනෑන්ස් කම්පනි පී.එල්.සී. ආයතනය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ දෙවන අදියර ක්‍රියාත්මක කිරීම

21.05.2014

රන් භාණ්ඩ උකස් ණය සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ණය ඇප ආවරණ යෝජනා ක්රනමයක් හඳුන්වා දෙයි

20.05.2014

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2014 මැයි

16.05.2014

2014 මැයි මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීම

13.05.2014

UN-ESCAP පරාමිතීන්ට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ණය දර්ශක තවදුරටත් යහපත් අතට

05.05.2014

2014 පෙබරවාරි මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

30.04.2014

මූල්‍ය අංශය ඒකාබද්ධ කිරීම පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම, 2014 අපේ‍්‍රල්

30.04.2014

2014 අප්‍රේල් මාසයේ දී උද්ධමනය

30.04.2014

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය අප්‍රේල් 2014

23.04.2014

2009 සිට 2013 දක්වා වූ කාලය තුළ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ලාභය රු.බිලියන 558 ඉක්මවයි

22.04.2014

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2014 අප්‍රේල්

08.04.2014

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 2013 වසර සඳහා වන වාර්ෂික වාර්තාවේ සාරාංශය

31.03.2014

මූල්‍ය අංශය ඒකාබද්ධ කිරීම පිලිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම : 2014 මාර්තු

31.03.2014

2014 මාර්තු මාසයේ දී උද්ධමනය

31.03.2014

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය මාර්තු 2014

26.03.2014

2014 ජනවාරි මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

21.03.2014

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2014 මාර්තු

28.02.2014

2014 පෙබරවාරි මාසයේ දී උද්ධමනය තවදුරටත් පහළට

28.02.2014

මූල්‍ය අංශය ඒකාබද්ධ කිරීම පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම 2014 පෙබරවාරි

28.02.2014

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය පෙබරවාරි 2014

19.02.2014

ශ්‍රී ලංකා සෞභාග්‍ය දර්ශකය - 2012

17.02.2014

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2014 පෙබරවාරි

10.02.2014

විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය - 2013 දෙසැම්බර්

31.01.2014

2014 ජනවාරි මාසයේ දී උද්ධමනය තවදුරටත් පහළට

31.01.2014

මුල්‍ය අංශය ඒකාබද්ධ කිරීමේ පරිශ්‍රමයෙහි සතුටුදායක ප්‍රගතියක්

31.01.2014

2014 ජනවාරි මාසයේ කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය

21.01.2014

ශ්‍රී ලංකාවේ දත්ත සහ සංඛ්‍යාලේඛන

13.01.2014

මුල්‍ය අංශය තුල ඒකාබද්ධවීම් සම්බන්ධ අයවැය යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහිලා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කටයුතු අරඹයි

09.01.2014

2013 නොවැම්බර් මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරිත්වය

02.01.2014

මුදල් ප‍්‍රතිපත්ති විවරණය - 2014 ජනවාරි

01.01.2014

උද්ධමනය 2013 දෙසැම්බර් මාසයේ දී මැදි තනි ඉලක්කමක මට්ටමෙහි ස්ථාවර වෙයි

31.12.2013

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය, 2013 දෙසැම්බර්

10.12.2013

බැංකු අධ්‍යක්‍ෂකවරුන්ගේ සම්මන්ත්‍රණය 2013 "ට්‍රිලියන 10ක බැංකු අංශයකින් ඔබ්බට"

09.12.2013

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2013 දෙසැම්බර්

03.12.2013

2013 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

03.12.2013

ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල 2009 වසරේ සමීපස්ථ ණය පහසුකම් යටතේ කරන ලද පසු වැඩසටහන් අධීක්ෂණ සාකච්ඡාව සාර්ථකව නිම කරයි

29.11.2013

2013 නොවැම්බර් මාසයේ දී උද්ධමනය සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටෙයි

29.11.2013

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය, 2013 නොවැම්බර්

22.11.2013

මුදල් සමාගම් සහ බැංකු ශක්තිමත් කිරීම

14.11.2013

2013 සැප්තැම්බර් මාසයේ විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

11.11.2013

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2013 නොවැම්බර්

08.11.2013

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල රාජ්‍ය නායක සමුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීම වෙනුවෙන් සමරු නෝට්ටුවක් නිකුත් කිරීම

01.11.2013

මූලික උද්ධමනය නොකඩවා පහළ යාමේ නැඹුරුවක

31.10.2013

2013 ඔක්තෝබර් මාසයේ උද්ධමනය

31.10.2013

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය, 2013 ඔක්තෝබර්

21.10.2013

2013 අගෝස්තු මාසයේ විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

15.10.2013

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2013 ඔක්තෝබර්

30.09.2013

ආහාර මිල ගණන් අඩු වීමෙන් 2013 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී උද්ධමනය පහළ වැටේ.

30.09.2013

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය, 2013 සැප්තැම්බර්

24.09.2013

2013 ජුලි මාසයේ විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

17.09.2013

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2013 සැප්තැම්බර්

12.09.2013

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආර්ථික දත්ත - 2013 ප්‍රකාශනය සිංහල/දෙමළ හා ඉංග්‍රිසි පිටපත් අලෙවිය සඳහා නිකුත් කොට ඇත

10.09.2013

පළාත් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය - 2012

09.09.2013

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින්ද්‍රවශීලතා ගැටළුවලට මුහුණ දෙන බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම් සඳහා මුල්‍ය ආධාර වැඩසටහනක් හඳුන්වා දීම

30.08.2013

2013 අගෝස්තු මාසයේ උද්ධමනය

30.08.2013

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය, 2013 අගෝස්තු

30.08.2013

වාහන ආනයනය සඳහා වාණිජ බැංකු සමඟ විවෘත කරනු ලබන ණයවර ලිපි මත ආන්තික තැන්පතු අවශ්‍යතාවය

22.08.2013

2013 ජූනි මාසයේ දී විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

16.08.2013

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2013 අගෝස්තු

06.08.2013

2013 අගෝස්තු මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීම

31.07.2013

2013 ජුලි මාසයේ දී උද්ධමනය තවදුරටත් පහළ යයි

31.07.2013

2013 ජුලි මාසයේ දී උද්ධමනය

26.07.2013

බැංකු, මූල්‍ය සමාගම් සහ කල්බදු සමාගම් සිය ණය සහ අත්තිකාරම්මත අය කරනු ලබන දඩ පොලී අනුපාතයට මහ බැංකුව සීමාවක් පනවයි

24.07.2013

2013 මැයි මාසයේ විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

24.07.2013

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2013 ජූලි

23.07.2013

ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර ආශ්‍රිත සේවා සඳහා වූ පොදු යාන්ත්‍රණය ආරම්භ කරයි

03.07.2013

මූඩීස් ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරීත්ව ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ දැක්ම ධනාත්මක සිට ස්ථාවර දක්වා වෙනස් කිරීම ඔවුන්ගේ ම අගැයීම හා ප්‍රතිවිරුද්ධ වීමකි.

28.06.2013

2013 ජුනි මාසයේ දී උද්ධමනය පහළ යයි

28.06.2013

2013 ජුනි මාසයේ දී උද්ධමනය

26.06.2013

මහ බැංකුව විසින් ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවශ්‍යතාව ප්‍රතිශතාංක  2 කින් පහළ දමන ලදී

26.06.2013

අප්‍රේල් මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

12.06.2013

විදේශ විනිමය රෙගුලාසි තවදුරටත් ලිහිල් කිරීම  - 2013

07.06.2013

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2013 ජූනි

04.06.2013

2013 ජුනි මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීම

31.05.2013

2013 මැයි මාසයේ දී උද්ධමනය ඉහළ යයි.  

31.05.2013

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය මැයි 2013

28.05.2013

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්‍යාන ප්‍රකාශනය 2013

10.05.2013

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2013 මැයි 

10.05.2013

2013 මාර්තු මාසයේ විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

06.05.2013

2013 පෙබරවාරි මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

30.04.2013

2013 අප්‍රේල් මාසයේ දී උද්ධමනය පහළ වැටෙයි.

30.04.2013

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය අප්‍රේල් 2013

16.04.2013

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2013 අප්‍රේල්

11.04.2013

2011 ජනවාරි මාසයේ විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

09.04.2013

2013.04.09 දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දී වාර්ෂික වාර්තාව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වෙත ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයේ දී අධිපතිතුමා විසින් කළ කථාව

09.04.2013

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 2012 වර්ෂය සඳහා වන වාර්ෂික වාර්තාවේ සාරාංශය

08.04.2013

මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා විමසුම 2012

28.03.2013

2013 මාරඣතු මාසයේ ඣී උද්ධමනය පහළ වැටෙයි

28.03.2013

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය මාර්තු 2013

19.03.2013

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ආර්ථික විද්‍යා මූලධර්ම සහ ප්‍රතිපත්ති නමින් නව ග්‍රන්ථයක් නිකුත් කරයි

14.03.2013

ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය ජපාන මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹේ

11.03.2013

2013 – 2015 කාලපරිච්ඡේදය සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙනුවෙන් සංසරණ කාසි ටංකනය කර සැපයීම සඳහා නව කොන්ත්‍රාත්තු

08.03.2013

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2013 මාර්තු

28.02.2013

2013 පෙබරවාරි මස උද්ධමනය

28.02.2013

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය පෙබරවාරි 2013

17.02.2013

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල විසින් ද ෆිනෑන්ස් සමාගමේ කොටස් අධි මිලකට මිලදී ගෙන නොමැත 

15.02.2013

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම

12.02.2013

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2013 පෙබරවාරි

11.02.2013

2012දෙසැම්බර් මාසයේ විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

07.02.2013

ගෝල්ඩන් කී ක්‍රෙඩිට් කාඩ් කම්පනි ලිමිටඩ් සම්බන්ධවයි

31.01.2013

2013 ජනවාරි මාසයේ දී උද්ධමනය ඉහළ නගී

31.01.2013

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය ජනවාරි 2013

17.01.2013

මුදල් ප‍්‍රතිපත්ති විවරණය - 2013 ජනවාරි

03.01.2013

2012 නොවැම්බර් මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරිත්වය

02.01.2013

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපතිතුමා 2013 මුදල් ප්‍රතිපත්ති පෙර දැක්ම ප්‍රකාශයට පත් කරයි 

01.01.2013

2012 වසරේ දී උද්ධමනය අඛණ්ඩව තනි ඉලක්කමක මට්ටමෙහි පැවතිණි

26.12.2012

ශ්‍රී ලංකා සෞභාග්‍ය දර්ශකය  

12.12.2012

මහ බැංකු අධිපති කබ්රාල් බැංකුකරුවන් සඳහා කරුණු 21 ක සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරයි

12.12.2012

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2012 දෙසැම්බර් 

11.12.2012

බැංකු අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සම්මන්ත්‍රණය - 2012, $4k පශ්චාත් යුගයට බැංකු අංශය ස්ථාපිත කිරීම

07.12.2012

2012 ඔක්තෝබර් මාසයේදී විදේශ වෙළඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

30.11.2012

2012 නොවැම්බර් මාසයේ දී උද්ධමනය ඉහළ නගී 

30.11.2012

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය 2012 නොවැම්බර්

16.11.2012

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2012 නොවැම්බර්

12.11.2012

ශ්‍රී ලංකා ජපාන රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබදතාවයට හැට වසරක් පිරීම සැමරීම නිමිත්තෙන් නිකුත් කරනු ලබන සමරු කාසිය

06.11.2012

2012 සැප්තැම්බර් මාසයේ විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

31.10.2012

2012 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී උද්ධමනය තවදුරටත් පහළ වැටෙයි

31.10.2012

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය ඔක්තෝබර් 2012

25.10.2012

2012 අගෝස්තු මාසයේ විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

25.10.2012

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාම වඩාත් පහසු වෙයි

23.10.2012

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2012 ඔක්තෝබර්

28.09.2012

2012 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී උද්ධමනය තවදුරටත් පහළ වැටෙයි

28.09.2012

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය සැප්තැම්බර් 2012

19.09.2012

මහ බැංකුව විදේශ විනිමය ගනුදෙනු සඳහා විධානයක් නිකුත් කරයි

18.09.2012

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2012 සැප්තැම්බර්

17.09.2012

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම

12.09.2012

2012 ජූලි මාසයේ විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

05.09.2012

2012 ජූලි මස 31 වැනි දිනට දළ නිල සංචිත එ.ජ.ඩොලර් මිලියන 7,099 ක් විය

04.09.2012

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු‍‍වේ ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආර්ථික දත්ත 2012 ප්‍රකාශනය අලෙවිය සදහා නිකුත් කොට ඇත

30.08.2012

2012 අගෝස්තු මාසයේ දී උද්ධමනය පහළ වැටෙයි

30.08.2012

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය අගෝස්තු 2012

23.08.2012

2012 ජුනි මාසයේ විදේශ වෙළඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

09.08.2012

අනේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් (NRFC) ගිණුම් වලින් අරමුදල් නිදහසේ මාරු කළ හැක

08.08.2012

පළාත් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය 2011

07.08.2012

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2012 අගෝස්තු

02.08.2012

ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය මොංගෝලියා, රුසියා, සෞදි අරාබියා හා ඇමරිකා එක්සත් ජනපද  මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයන් සමග අවබෝධතා ගිවිසුම් වලට අත්සන් තබයි

31.07.2012

2012 ජූලි මස උද්ධමනය

31.07.2012

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය ජූලි 2012

27.07.2012

2012 ජූනි මාසයේ විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

21.07.2012

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සමීපස්ථ ණය පහසුකම යටතේ නමවන සහ අවසාන වාරිකය වශයෙන් එ.ජ.ඩොලර් මිලියන 415 ක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට ලැබුණි

18.07.2012

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1.0 ක ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර නිකුතුව

11.07.2012

ඇතැම් විදේශ විනිමය ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් නව මෙහෙයුම් ක්‍රියාමාර්ග

11.07.2012

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2012 ජූලි

07.07.2012

විදේශ සංචිත කළමනාකරණයෙන් මහ බැංකුව සැලකියයුතු ලාභ උපයා තිබේ 

02.07.2012

2012 අප්‍රියෙල් මාසයේ විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

29.06.2012

2012 ජුනි මාසයේ දී උද්ධමනය  

29.06.2012

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය ජුනි 2012

26.06.2012

S&P ආයතනය විසින් බැංකු කර්මාන්තය පිළිබඳ රටේ අවදානම් තක්සේරුව සම්බන්ධයෙන් මෑතකදී සිදු කරන ලද පැහැදිලි කිරීම පිළිබඳව සේ.අ.අ සිය ප්‍රසාදය පළ කරයි

25.06.2012

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම

21.06.2012

ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු පද්ධතිය පිළිබඳව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් සහ පුවර්ස් හි තක්සේරුව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රතිචාරය

20.06.2012

2012 ජුනි මස 19 වන දින "Standard and Poors" ආයතනය විසින් කරන ලද ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් වන සේවක අර්ථසාධක අරමුදලෙහි ප්‍රතිචාරය

19.06.2012

2012 මාර්තු මාසයේ විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

13.06.2012

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2012 ජූනි

06.06.2012

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල ආයෝජන ප‍්‍රතිපත්ති මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කර ඇති බව යළිත් අවධාරණය කරයි

01.06.2012

නඩු පවරා අයකරගත් මුදල් සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ගිණුම්වලට බැර කිරීම

31.05.2012

2012 මැයි මාසයේ උද්ධමනය

31.05.2012

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය මැයි 2012

31.05.2012

විනිමය අනුපාතය සම්බන්ධයෙන් වූ නොමගයවන සුළු පුවත්පත් වාර්තාවට ප්‍රතිචාරය

30.05.2012

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්‍යාන ප්‍රකාශනය

30.05.2012

මහජනතාව දැනුවත් කිරීමයිනීති විරෝධී විදේශ මුදල් වෙළෙඳාම

27.05.2012

ද ෆිනෑන්ස් සමාගම පිළිබඳව කර ඇති වැරදි පුවත් සම්බන්ධව මහජනයා දැනුවත් කිරීමයි

21.05.2012

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ වංචා යනුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු කර ඇති චෝදනා  සේවක අර්ථසාධක අරමුදල තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරයි

18.05.2012

නේපාලයේ, පොකාරා නගරයේදී සාර්ක් කලාපයේ ආහාර උද්ධමනය පිළිබඳ සාර්ක් මුල්‍ය ජාලයේ (SAARC FINANCE) මහ බැංකු අධිපතිවරුන්ගේ සම්මන්ත්‍රණයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සඳහා ගෙන ඇති පියවර පැසසුමට ලක්විය

14.05.2012

2012 පෙබරවාරි මාසයේ විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

11.05.2012

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2012 මැයි

08.05.2012

ශ්‍රී ලංකාවේ බාහිර අංශයේ වර්ධනය යාවත්කාලීන කිරීම

30.04.2012

2012 අප්‍රේල් මාසයේ දී උද්ධමනය 

30.04.2012

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය  අප්‍රේල් 2012

19.04.2012

2011වසරේ කාර්ය සාධනය මතසත්ව සංවර්ධන උපදේශකවරුන් සහපුද්ගලික කෘති‍්‍රම සිංචන ශිල්පීන්ට ලක්ෂ 49 ක දිරි දීමනා

09.04.2012

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 2011 වර්ෂය සඳහා වන වාර්ෂික වාර්තාවේ සාරාංශය

05.04.2012

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2012 අප්‍රේල්

04.04.2012

අප්‍රේල් මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීමේ වේලාව වෙනස්වීම

03.04.2012

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමීපස්ථ ණය පහසුකම යටතේ අටවන ණය වාරිකය වශයෙන් එ.ජ.ඩොලර් මිලියන 427 ක් මුදා හරියි

30.03.2012

උද්ධමනය ඛනිජ තෙල් සහ බස් ගාස්තු ඉහළ නැංවීම හේතුවෙන් 2010 මාර්තු මාසයේදී ඉහළ නගියි

30.03.2012

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය මාර්තු  2012

30.03.2012

2012 මාර්තු මාසයේ විදේශ විනිමය ලැබීම්හි සැලකිය යුතු වර්ධනයක්

30.03.2012

ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ ශත සංවත්සරය සැමරීම වෙනුවෙන් සමරු කාසියක් නිකුත් කිරීම

27.03.2012

ජනවාරි මාසයේ විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

23.03.2012

ප්‍රතිපත්ති පෙර දැක්මට අනුකුලව විදේශ විනිමය ලැබීම්වල මෑතකාලයෙදි ඇති වූ ඉහළ යාම

19.03.2012

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම

14.03.2012

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2012 මාර්තු

29.02.2012

 ආහාර මිල ගණන් අඩු වීමෙන් 2012 පෙබරවාරි මාසයේ දී උද්ධමනය සියයට 2.7 දක්වා පහල වැටේ

29.02.2012

S&P ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ සංශෝදනයන් අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් ධනාත්මක මට්ටමේ සිට ස්ථායි මට්ටමකට ශ්‍රේණිගත කිරීම් සාධාරණ නොවේ

29.02.2012

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය පෙබරවාරි 2012

24.02.2012

2011දෙසැම්බර්  මාසයේ විදේශ අංශයේ   ක්‍රියාකාරීත්වය

17.02.2012

විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළෙහි ඇති වූ වත්මන් තාවකාලික තත්ත්වයන්

03.02.2012

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2012 පෙබරවාරි

31.01.2012

2012 ජනවාරි මස උද්ධමනය පහළ වැටේ

31.01.2012

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය ජනවාරි 2012

11.01.2012

මුදල් ප‍්‍රතිපත්ති විවරණය - 2012 ජනවාරි

06.01.2012

2012 ජනවාරි මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීමේ දින වෙනස්වීම

30.12.2011

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය කො.පා.මි.ද. දෙසැම්බර් 2011

28.12.2011

2011 ඔක්තෝබර් මාසයේ විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

22.12.2011

නව සහකාර අධිපතිවරුන් පත්කිරීම

16.12.2011

මුදල් ප‍්‍රතිපත්ති විවරණය - 2011 දෙසැම්බර්

15.12.2011

කෘෂි බෝග හා දියර කිරි නිෂ්පාදන ප‍්‍රවර්ධන ණය යෝඡනා ක‍්‍රමය යටතේ සත්ව සංවර්ධන උපදේශකවරුන්ගේ සේවාව ඇගයිම - 2010

13.12.2011

2011 සැප්තැම්බර් මාසයේ විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

13.12.2011

දේශීය සමාගම් වල සංස්ථාපිත ණයකරයන්හි කරනු ලබන විදේශීය ආයෝජනයන් සහ විදේශීය ණය ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් වන රෙගුලාසි ලිහිල් කිරීම

09.12.2011

2011 දෙසැම්බර් මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීමේ දින වෙනස්වීම

06.12.2011

රන් ජාවාරම

06.12.2011

රජයේ සුරැකුම්පත්හි විදේශීය ආයෝජන සඳහා වන සීමාව වැඩි කිරීම

01.12.2011

අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සමුළුව - 2011, බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අංශය "තිරසාර හා සංයුක්ත වර්ධනයක් සඳහා බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන ප‍්‍රතිස්ථාපනය කිරීම"

01.12.2011

උද්ධමනය 2011 නොවැම්බර් මාසයේ දී තවදුරටත් පහළ වැටෙයි

30.11.2011

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය 2011 නොවැම්බර්

28.11.2011

කොළඹ, ආනන්ද විද්‍යාලයේ 125 වන සංවත්සරය සැමරීම වෙනුවෙන් සමරු කාසියක් නිකුත් කිරීම

22.11.2011

“මූලික ආර්ථික විද්‍යා මූලධර්ම විග්‍රහය”නමින් නව කෘතියක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව එළි දක්වයි.

17.11.2011

ඌන කි‍්‍රයාකාරී  ව්‍යවසායයන් සහ ඌන උපයෝජිත වත්කම් පුනරුදය  කිරීමේ පනත

16.11.2011

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2011 නොවැම්බර්

09.11.2011

2011 වසරේ විශිෂ්ටතම නව මුදල් නෝට්ටු කාණ්ඩය සඳහා අනුශූරතාවය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් දිනා ගනී

02.11.2011

සේවක අර්ථසාධක අරමුද‍ලෙහි වටිනා දිගුකාලීන ආයෝජන

01.11.2011

උද්ධමනය 2011 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී තවදුරටත් පහළ වැටෙයි

01.11.2011

බැංකු අධ්යාක්ෂවරුන්ගේ සමුළුව - 2011,අභියෝගාත්මක පසුබිමක් තුළ වර්ධනය සහ ස්ථායිතාව පවත්වා ගැනීම

31.10.2011

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය 2011 ඔක්තෝබර්

27.10.2011

2011 අගෝස්තු මාසයේ විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

10.10.2011

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2011ඔක්තෝබර්

10.10.2011

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව බලපත්‍රලාභී බැංකු සඳහා ඒකාබද්ධ අවශ්‍යනම් කළමනාකරණ රාමුව පිළිබඳව විධානයක් නිකුත් කරයි

07.10.2011

මහ බැංකුව බලපත්‍රලාභී බැංකුවල ගනුදෙනුකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම පිලිබඳ විධානයන් නිකුත් කරයි

06.10.2011

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල රුපියල් ත්‍රිලියනයේ කඩඉම වෙත ළඟා වේ

04.10.2011

2011 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී උද්ධමනය තවදුරටත් අඩු වේ.

30.09.2011

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය - 2011 සැප්තැම්බර්

28.09.2011

2011 ජූලි මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ කි‍්‍රයාකාරීත්වය

28.09.2011

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු‍‍වේ ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආර්ථික දත්ත 2011 ප්‍රකාශනය අලෙවිය සදහා නිකුත් කොට ඇත

23.09.2011

2006 අංක 5 දරණ මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ සහ 2005 අංක 25 දරණ ත්‍රස්තවාදයට අරමුදල් සැපයීම වැළැක්වීමේ සම්මුති පනත සංශෝධනය කිරීම පිළිබඳව වූ පුවත්පත් නිවේදනය

21.09.2011

නව නියෝජ්‍ය අධිපතිවරුන් පත්කිරීම

16.09.2011

ලියාපදිංචි ස්කන්ධ හා සුරැකුම්පත් ආඥා පනත සහ දේශීය භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ආඥා පනත යටතේ වෙල්ත්ට්‍රස්ට් සෙකියුරිටීස්
ලිමිටඩ් සමාගම ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවෙකු ලෙස පත්කිරීම

16.09.2011

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2011 සැප්තැම්බර්

02.09.2011

2011 ජුනි මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ කි‍්‍රයාකාරීත්වය

01.09.2011

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය - 2011 අගෝස්තු

01.09.2011

2011 අගෝස්තු මස උද්ධමනය පහළ වැටෙයි

19.08.2011

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2011 අගෝස්තු

17.08.2011

විදේශ විනිමය රෙගුලාසි තවදුරටත් ලිහිල් කිරීම

12.08.2011

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර

01.08.2011

2011 ජූලි මස උද්ධමනය

29.07.2011

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය 2011 ජූලි

29.07.2011

මැයි මාසයේ විදේශ වෙළඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

21.07.2011

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1.0 ක බැඳුම්කර නිකුතුව

20.07.2011

ෆිච් සහ මූඩිස් ආයතන ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරීත්ව ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් ඉහළ නංවති

19.07.2011

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ණය යෝජනා ක්‍රම යටතේ උතුරු පලාතේ සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් කෝටි 461 ක් මුදා හැරේ

12.07.2011

2011 අප්‍රියෙල් මාසයේ විදේශ වෙළදාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

12.07.2011

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පළාත් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය

08.07.2011

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2011 ජූලි

01.07.2011

2011 ජූනි මස උද්ධමනය

01.07.2011

මහජන බැංකුවේ 50 වන සංවත්සරය සැමරීම වෙනුවෙන් සමරු කාසියක් නිකුත් කිරීම

30.06.2011

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් චීනයේ ව්‍යවහාර මුදල් ඒකකය වන "රෙන්මින්බි" ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිගත් විදේශ මුදල් ඒකකයක් ලෙස නම් කිරීම

30.06.2011

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය 2011 ජූනි

27.06.2011

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්‍යාන 2011 ප්‍රකාශනය අලෙවිය සඳහා නිකුත් කර ඇත

21.06.2011

වසර 3 සහ වසර 4 පරිණත කාලයකින් යුත් ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම

17.06.2011

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව රත්‍රන් විකිණීමේ ප්‍රවෘත්තිය අසත්‍යය යි

14.06.2011

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2011 ජූනි

06.06.2011

2011 ජූනි මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීමේ දින වෙනස්වීම

01.06.2011

2011 මාර්තු මාසයේ විදේශ වෙළඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

31.05.2011

2011 මැයි මස උද්ධමනය

31.05.2011

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය 2011 මැයි

30.05.2011

අභිනවයෙන් පිළිසකර කරන ලද ලොයිඩ් ගොඩනැගිල්ල විවෘතකිරීම

16.05.2011

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2011 මැයි

13.05.2011

2600 වැනි සම්බුද්ධත්ව ජයන්තිය වෙනුවෙන් නිකුත් කරනු ලබන සමරු කාසිය

12.05.2011

2011 මැයි මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීමේ දින වෙනස්වීම

03.05.2011

2011 අප්‍රේල් මස උද්ධමනය

29.04.2011

2011 පෙබරවාරි මාසයේ විදේශ වෙළඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

29.04.2011

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය 2011 අප්‍රේල්

25.04.2011

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාම සඳහා පියවරෙන් පියවරට අවශ්‍ය වන මාර්ගෝපදේශනය

12.04.2011

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2011අප්‍රේල්

11.04.2011

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 2010 වර්ෂය සඳහා වන වාර්ෂික වාර්තාවේ සාරාංශය

08.04.2011

2011 අප්‍රේල් මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීමේ දින වෙනස්වීම

08.04.2011

ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල - සමීපස්ථ ණය පහසුකම, අභිප්‍රාය පළ කිරීමේ ලිපිය මාර්තු 2011

05.04.2011

ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල විසින් සමීපස්ථ ණය පහසුකම යටතේ හත්වන ණය වාරිකය වශයෙන් එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 218.3 ක් නිකුත් කෙරේ.

01.04.2011

2011 මාර්තු මාසයේදී කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය පහල වැටුණු අතර, ලක්ෂ්‍යමය පදනමෙන් ඉහළ අගයක් වාර්තා කෙරිණී

01.04.2011

2011 ජනවාරි මාසයේ විදේශ වෙළඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

31.03.2011

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය 2011මාර්තු

28.03.2011

2011 අප්‍රේල් මාසයෙන් පසු උද්ධමනය මධ්‍යස්ථ වේ යැයි අපේක්ෂා කෙරේ

14.03.2011

2010 වසරේදී සේවක අර්ථසාධක අරමුදල රුපියල් බිලියන 900 ට ලඟා වේ

08.03.2011

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2011 මාර්තු

08.03.2011

2010 දෙසැම්බර් මාසයේ විදේශ වෙළඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

08.03.2011

වසර 3 හා වසර 4 පරිණත කාලයකින් සමන්විත ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම

07.03.2011

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ 60 වැනි සංවත්සරය වෙනුවෙන් නිකුත් කරනු ලබන සමරු කාසිය

07.03.2011

කොටස් සහ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළෙහි විදේශීය ආයෝජනය

01.03.2011

ගංවතුර හානි හේතුවෙන් 2011 පෙබරවාරි මස උද්ධමනය ඉහළ නගියි

28.02.2011

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය 2011පෙබරවාරි

24.02.2011

අග්නිදිග ආසියානු මහ බැංකු අධිපතිවරුන්ගේ 46 වෙනි සමුළුව, උසස් මට්ටමේ සම්මන්ත්‍රණය සහ අග්නිදිග ආසියානු මහ බැංකු අධිපති මණ්ඩලයේ 30 වෙනි සමුළුව

08.02.2011

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2011 පෙබරවාරි

03.02.2011

ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල - සමීපස්ථ ණය පහසුකම, අභිප්‍රාය පළ කිරීමේ ලිපිය

03.02.2011

ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල විසින් සමීපස්ථ ණය පහසුකම යටතේ සයවන ණය වාරිකය වශයෙන් එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 216.6 ක් නිකුත් කෙරේ.

03.02.2011

නව මුදල් නෝට්ටු කාණ්ඩය

01.02.2011

2011 ජනවාරි මස උද්ධමනය

31.01.2011

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය 2011 ජනවාරි

26.01.2011

2010 නොවැම්බර් මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරිත්වය

20.01.2011

ප්‍රථම නවීනතම සහල් පිටි කර්මාන්ත ශාලාව ශ්‍රී ලංකාවේ විවෘත කිරීම

12.01.2011

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2011 ජනවාරි

31.12.2010

2010 වසරේ උද්ධමනය තනි මැදි අංකයක පවතී

31.12.2010

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය 2010 දෙසැම්බර්

27.12.2010

2010 ඔක්තෝබර් මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරිත්වය

24.12.2010

දෙමළ භාෂා ප්‍රවීනතාව ඉහළ නැංවීම

17.12.2010

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 60 වන සංවත්සර සමරු කාසිය

14.12.2010

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දූත මණ්ඩලයේ ප්‍රකාශය

14.12.2010

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2010 දෙසැම්බර්

14.12.2010

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 60 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් නිකුත් කරනු ලබන සමරු කාසිය

03.12.2010

2010 සැප්තැම්බර් මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

01.12.2010

උද්ධමනය 2010 නොවැම්බර් මාසයේ දී ඉහළ යයි

30.11.2010

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය 2010 නොවැම්බර්

26.11.2010

උතුරු පළාතේ නිශ්චිත ප්‍රදේශවලට ලබා දෙන වගා ණය සඳහා වන ඇප ආවරණ යෝජනා ක්‍රමය

25.11.2010

බංගලිදේශ මහ බැංකුවේ මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම පිළිබඳ වූ දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

23.11.2010

විදේශ විනිමය රෙගුලාසි තවදුරටත් ලිහිල් කිරීම

16.11.2010

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2010 නොවැම්බර්

08.11.2010

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකයන්ට ඒකීය සාමාජික හැඳුනුම් අංකයක් ලබාදීම මගින් කාර්යක්ෂම සේවයක් ලබාදීම සඳහා සාමාජිකයින් තත්කාලීනව ලියාපදිංචි කිරීම ඇරඹේ

03.11.2010

2010 අගෝස්තු මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය  

29.10.2010

උද්ධමනය 2010 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී ඉහළ යයි

29.10.2010

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය 2010 ඹක්තෝබර්

19.10.2010

මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචනය - 2010 ඔක්තෝබර්

18.10.2010

හැටවන සංවත්සරය නිමිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ කළමනාකාරිත්වය සහ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් කිරිගවයන් සියයකට අධික සංඛ්‍යාවක් නිදහස් කෙරේ

14.10.2010

2010 ඔක්තෝබර් මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීමේ දින වෙනස්වීම

12.10.2010

2010 ජුලි මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

07.10.2010

ශ්‍රී ලංකා දළ නිල විදේශ සංචිත ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 7 ඉක්මවයි

06.10.2010

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සමීපස්ථ ණය පහසුකම් වැඩසටහනෙහි සැප්තැම්බර් මස අවසානයට නියමිත ඉලක්කයන් සපුරාගනී

30.09.2010

ශ්‍රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ ක්‍රමය ස්ථාපිත කිරීම

30.09.2010

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිළ දර්ශකය 2010 සැප්තැම්බර්

30.09.2010

ණය පහසුකම් සඳහා වන සාමාන්‍ය වෙන් කිරීම් අවශ්‍යතාව පහත හෙළීම

30.09.2010

උද්ධමනය 2010 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී ඉහළ යයි

30.09.2010

ද ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පීඑල්සී ප්‍රතිප්‍රාග්ධනගත කිරීම

29.09.2010

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ අභිප්‍රාය පළ කිරීමේ ලිපිය සහ තාක්‍ෂණික අවබෝධතා ගිවිසුම

29.09.2010

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් සමීපස්ථ ණය පහසුකම යටතේ ‍පස්වන ණය වාරිකය වශයෙන් එ.ජ.ඩොලර් මිලියන 212.5 ක් නිකුත් කෙරේ

28.09.2010

එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1 ක වටිනාකමින් යුතු  ශ්‍රී ලංකා ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර නිකුතුව සඳහා පැය 14 ක් තුළ දී ගෝලීය ආයෝජකයින්ගේ ඉල්ලුම එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 6 ඉක්මවයි

24.09.2010

මැදි කාලීන ස්වෛරීත්ව ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ උපායමාර්ග ධනාත්මක ප්‍රතිඵල අත්කර දේ

23.09.2010

බැංකු විසින් ණය මුදල් සදහා වන පොලී අනුපාතික අඩු කිරිම

21.09.2010

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2010 සැප්තැම්බර්

17.09.2010

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු‍‍වේ ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආර්ථික දත්ත 2010 ප්‍රකාශනය සිංහල දෙමළ හා ඉංග්‍රිසි පිටපත්
අලෙවිය සදහා නිකුත් කොට ඇත

17.09.2010

2010 සැප්තැම්බර් මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීමේ දින වෙනස්වීම

14.09.2010

2010 සැප්තැම්බර් මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීමේ දින වෙනස්වීම

07.09.2010

බැංකුවල ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා පුළුල් කිරීම

06.09.2010

2010 ජුනි මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

01.09.2010

උද්ධමනය 2010 අගෝස්තු මාසයේ දී ඉහළ යයි

01.09.2010

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නවතම අධ්‍යාපනික ප්‍රකාශනය මුදල් ගනුදෙනු, බැංකු සහ ආර්ථිකය නිකුත් කෙරේ

31.08.2010

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිළ දර්ශකය 2010 අගෝස්තු

24.08.2010

මහ බැංකුව තම දියමන්ති වසර සමරයි

23.08.2010

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දූත මණ්ඩල මෙහෙය නිමාවීම පිළිබඳ ප්‍රකාශය

20.08.2010

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2010 අගෝස්තු

18.08.2010

බැංකු හා මූල්‍ය අංශය ඇතුළු ‍කොටස් වෙළෙඳපොළෙහි ආයෝජනය කිරීම සඳහා සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට බලය තිබේ

13.08.2010

එක්සත් ජනපද ඩොලර් දශ ලක්ෂ 1,000 ක වටිනාකමින් යුතු ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර නිකුතුව

09.08.2010

2010 මැයි මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

02.08.2010

උද්ධමනය ජූලි මාසයේ දී නොකඩවා පස්වන මාසයටත් පහළ බසී

30.07.2010

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිළ දර්ශකය 2010 ජූලි

26.07.2010

ද ගෝල්ඩන් කී ක්‍රෙඩිට් කාඩ් කම්පැනි ලිමිටඩ් හි ආරක්ෂිත තැන්පතුහිමියන්ගේ ආරක්ෂිත තැන්පතු ආපසු ගෙවීම සම්බන්ධ ප්‍රගතිය

20.07.2010

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පළාත් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය - 2009

19.07.2010

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරීත්ව ශ්‍රේණිගත කිරීම් පිළිබඳව මැදි කාලීන ක්‍රමෝපායය ශ්‍රී ලංකා රජය සඳහා ශ්‍රේණිගත කිරීමේ උපදේශකයින් පත් කිරීම

14.07.2010

මහ බැංකුවේ කිරි ගව සම්පත් මධ්‍යස්ථාන ව්‍යපෘතිය හොරණ මීවනපලානෙන් ඇරඹේ

12.07.2010

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2010 ජූලි

12.07.2010

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු ඇප අවරණ ක්‍රමය ක්‍රියා‍‍‍වේ යෙදවේ

09.07.2010

වෙළෙඳ වරණයන් පිළිබඳ පොදු ක්‍රමය (GSP +) ඉවත්කර ගැනීමේ අභියෝගයට ශ්‍රී ලංකාව සුදානම්

08.07.2010

2010 අප්‍රේල් මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

08.07.2010

2010 ජූලි මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීමේ දින වෙනස්වීම

01.07.2010

උද්ධමනය පිළිවෙලින් සිව්වන මාසයටත් පහළ වැටෙයි

01.07.2010

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ උතුරු පළාත් කාර්යාලය විවෘත කිරීම

30.06.2010

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිළ දර්ශකය 2010 ජූනි

29.06.2010

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ තාක්‍ෂණික අවබෝධතා ගිවිසුම

29.06.2010

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් සමීපස්ථ ණය පහසුකම යටතේ ණය වාරික දෙකක් එකවිට නිකුත් කෙරේ

29.06.2010

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ අභිප්‍රාය පළ කිරීමේ ලිපිය

29.06.2010

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය කළමනාකරණය 2009 ප්‍රකාශනය නිකුත් කෙරේ

23.06.2010

නව සහකාර අධිපතිවරුන් පත්කිරීම

21.06.2010

වර්තමාන මහ බැංකු අධිපති නැවත පත්කිරීම

16.06.2010

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2010 ජූනි

10.06.2010

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා මධ්‍යකාලීන ස්වෛරී ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ක්‍රමෝපායය

04.06.2010

ශ්‍රී ලංකාවේ මහ බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්‍යාන 2010 ප්‍රකාශනය අලෙවිය සඳහා නිකුත් කර ඇත

01.06.2010

උද්ධමනය පිලිවෙලින් තු න්වන  මාසයටත් පහළ වැටෙයි

31.05.2010

2010 මාර්තු මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්රි යාකාරීත්වය

31.05.2010

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිළ දර්ශකය 2010 මැයි

25.05.2010

උතුරු පළාත තුළ නව බැංකු ශාඛා හයක් 2010.06.07 දින විවෘත කෙරේ

21.05.2010

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දූත මණ්ඩල මෙහෙය නිමාවීම පිළිබඳ ප්‍රකාශය

20.05.2010

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2010 මැයි

18.05.2010

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව සමග අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

14.05.2010

2010 පෙබරවාරි මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය  

07.05.2010

ජාත්‍යන්තර සේවා සපයන්නන් සහ ඔවුන්ගේ සේවා නියුක්තිකයින් සඳහා විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම්

05.05.2010

දකුණු පළාතේ මුදල් කෞතුකාගාරයක් විවෘත කිරීම

03.05.2010

උද්ධමනය 2010 අප්‍රේල් මාසයේ දී තවදුරටත් පහළ වැටෙයි

30.04.2010

කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිළ දර්ශකය 2010 අප්‍රේල්

22.04.2010

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2010 අප්‍රේල්

20.04.2010

2010 ජනවාරි මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

16.04.2010

බලපත්‍රලාභී බැංකු විසින් උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල බැංකු ශාඛාවන් විවෘත කිරීමට පියවර ගැනීම

05.04.2010

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 2009 සදහා වන වාර්ෂික වාර්තාවේ සාරාංශය

01.04.2010

උද්ධමනය 2010 මාර්තු මාසයේ දී පහළ වැටෙයි

31.03.2010

කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය 2010 මාර්තු

24.03.2010

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල සිය සාමාජික ගිණුම් ශේෂ සඳහා මෙතෙක් ගෙවන ලද ඉහළම පොලි ප්‍රතිශතය 2009 වසර වෙනුවෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරයි

18.03.2010

වසර 2 සහ වසර 3 පරිණත කාලයකින් සමන්විත ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම

18.03.2010

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2010 මාර්තු

15.03.2010

බලපත්‍රලාභී බැංකුවල ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන රුපියල් තැන්පතු පොලිය මත සියයට 20 ක ප්‍රසාද පොලියක් ගෙවීම ආරම්භ කිරීම

13.03.2010

රත්රන් ආනයනය මත පනවා තිබු බදු ඉවත් කිරීම

08.03.2010

ව්දේශ විනිමය ගනුදෙනු තවදුරටත් ලිහිල් කිරීම

04.03.2010

අග්නිදිග ආසියානු මහ බැංකුවල අධිපතිවරුන්ගේ මීළඟ සම්මේලනය 2011 පෙබරවාරි මස දී ශ්‍රී ලංකාවේ දී පැවැත්වේ

01.03.2010

2010 පෙබරවාරි මස උද්ධමනය

26.02.2010

කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය 2010 පෙබරවාරි

25.02.2010

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දූත මණ්ඩල මෙහෙය නිමාවීම පිළිබඳ ප්‍රකාශය

18.02.2010

2009 දෙසැම්බර් මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරිත්වය

18.02.2010

රත්‍රන් විකිණීම පිළිබඳ වංචාවෙන් ප්‍රවේශම් වන්න

17.02.2010

මහ බැංකුවේ නිලධාරීන්ගේ රාජ්‍ය භාෂා කුසලතාව ඉහළ නැංවීම ස ඳහා වැඩසටහනක්

16.02.2010

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2010 පෙබරවාරි

15.02.2010

නව නියෝජ්‍ය අධිපතිගේ පත්වීම

01.02.2010

2010 ජනවාරි මස උද්ධමනය

28.01.2010

කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය 2010 ජනවාරි

25.01.2010

මහ බැංකුවේ හිටපු අධිපතිවරයෙක්ව සිටි ආචාර්ය එච් එන් එස් කරුණාතිලක අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

22.01.2010

සෙලින්කෝ සමූහයේ ගෝල්ඩන් කී ක්‍රෙඩිට් කාඩ් කම්පනි ලිමිටඩ් සහ අනිකුත් ආයතන තුනෙහි සුරැකුම් තැම්පතු ලෙස යෙදවු මුදල් ගෙවීම සඳහා ගෙන ඇති පියවර

22.01.2010

2009 නොවැම්බර් මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරිත්වය

22.01.2010

පිබිදෙන උතුර සහ නැගෙනහිර සංවර්ධනය ණය යෝජනා ක්‍රම සඳහා ණය පොලී අනුපාත සියයට 9 දක්වා පහත හෙලයි

21.01.2010

ශ්‍රී ලංකාව මැදි ආදායම්ලාභී නැගීඑන වෙළෙඳපොළ ආර්ථිකයක තත්ත්වය කරා ළඟා වේ

19.01.2010

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2010 ජනවාරි

18.01.2010

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් විසින් බලපත්‍රලාභී බැංකුවල පවත්වාගෙන යනු ලබන රුපියල් තැන්පතු සඳහා සියයට 20 ක ප්‍රසාද පොලියක් ගෙවීම

15.01.2010

රුපියල් 1000 සමරු මුදල් නෝට්ටුවේ ආරක්ෂිත සළකුණු

04.01.2010

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ තැන්පතු සඳහා අමතර පොලී අනුපාතිකයක් ගෙවීමට හැකිවන අයුරින් මුදල් සමාගම් විසින් තැන්පතු සඳහා ගෙවිය හැකි පොලී අනුපාතයන් සංශෝධනය කරන ලදී.

01.01.2010

වාර්ෂික සාමාන්‍ය උද්ධමනය 1985 න් පසු පහළම මට්ටම කරා ළඟා වෙයි

30.12.2009

කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය දෙසැම්බර් 2009

30.12.2009

ශ්‍රී ලංකාව තුළ සාමය හා සෞභාග්‍ය ස්ථාපනය කිරීම සැමරීම සඳහා රුපියල් 1000 ක සමරු මුදල් නෝට්ටුවක් නිකුත් කිරීම

30.12.2009

කෘෂිකාර්මික ණය සඳහා පොළී පහත දැමීම

23.12.2009

2009 ඔක්තෝම්බර් මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

16.12.2009

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් ආයතනයේ කළමනාකරණ නියෝජිතයා ලෙස පීපල්ස් ලීසිං කම්පැනි ලිමිටඩ් ආයතනය පත්කිරීම

16.12.2009

ලියාපදිංචි මුදල් සමාගම් සහ විශේෂිත කල්බදු සමාගම්වලට පවත්නා විශේෂ හේතු මත දෙනු ලබන බැංකු ණය පහසුකම් සඳහා ඇප ආවරණ ක්‍රමයක් හඳුන්වාදීම l

14.12.2009

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2009 දෙසැම්බර්

11.12.2009

ණයපත් මත අය කෙරෙන පොලී අනුපාතයන් පහත හෙළීමේ අවශ්‍යතාව

09.12.2009

2009 දෙසැම්බර් මත මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීමේ දින වෙනස්වීම

09.12.2009

ජී.එස්.පී ප්ලස් සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුවේ ස්ථාවරත්වය පිළිබඳව ඇති වැරදි මති මතාන්තර

07.12.2009

ද ෆිනෑන්ස් ඇන්ඩ් ගැරන්ට් කම්පැණි ලිමිටඩ්, ෆිනෑන්ස් ඇන්ඩ් ගැරන්ට් ප්‍රොපර්ටි ඩිවලපර්ස් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් හා එෆ් ඇන්ඩ් ජ රියල් එස්ටේට් කම්පැණි ලිමිටඩ් හි වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ මහජනතාව වෙත කෙරෙන දැනුම් දීමයි

07.12.2009

2009 සැප්තැම්බර් මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

02.12.2009

2009 නොවැම්බර් මාසයේ උද්ධමනය

30.11.2009

කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය නොවැම්බර් 2009

26.11.2009

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් රත්‍රන් මිලට ගනී

20.11.2009

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දූත මණ්ඩල මෙහෙය නිමාවීම පිළිබඳ ප්‍රකාශය

18.11.2009

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2009 නොවැම්බර්

17.11.2009

ශ්‍රී ලංකාව තුළ සාමය හා සෞභාග්‍ය ස්ථාපනය කිරීම සැමරීම සඳහා සමරු නෝට්ටුවක් නිකුත් කිරීම

12.11.2009

රජයේ සුරැකුම්පත් වෙළෙ ඳපොළෙහි පොලී අනුපාතිකයන් තවදුරටත් පහත වැටේ

11.11.2009

පිබිදෙන උතුර - උතුරු පළාත තුළ ආර්ථික කටයුතු යළි නගාසිටුවීම සඳහා වන විශේෂ ණය

07.11.2009

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් සමීපස්ත ණය පහසුකම යටතේ දෙවන ණය මුදල අනුමත කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ දළ නිල සංචිත ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 5 ඉක්වමයි

07.11.2009

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමීපස්ත ණය පහසුකම දෙවන වාරිකය

06.11.2009

2009 අගෝස්තු මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

06.11.2009

රජයේ සුරැකුම්පත් වෙළෙඳපොළෙහි පොලී අනුපාතිකයන් තවදුරටත් පහත වැටේ

05.11.2009

මුදල් සමාගම් සහ කල්බදු මූල්‍යකරණ සමාගම් ණය පොලී අනුපාතයන් තවදුරටත් අඩුකරනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අපේක්ෂා කරයි     

30.10.2009

2009 ඔක්තෝබර මාසයේ උද්ධමනය

30.10.2009

අවදානම් කළමනාකරන දෘෂ්ටි කෝණයට අනුව ජී සි ජී සහනය සහ එමගින් ශ්‍රී ලංකාවට ඇති බලපෑම

30.10.2009

කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය ඔක්තෝබර් 2009

23.10.2009

නියෝජ්‍ය අධිපති ආචාර්ය උතුම් හේරත්  අභාවප්‍රාප්ත වූ බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සංවේගයෙන් දැනුම් දෙයි

19.10.2009

රාජ රත්නම් මහතා පිළිබඳ විමර්ශන අවසන් නෑ

16.10.2009

ශ්‍රී ලංකා එ.ජ.ඩො මිලියන 500 ක ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර නිකුතුව සාර්ථක  ලෙස මිල කරයි

14.10.2009

රත්රන් විකිණීම පිළිබඳ වංචාවෙන්ප්‍රවේශම් වන්න

13.10.2009

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2009 ඔක්තෝබර්

09.10.2009

ෆිච් රේටින්ස් (Fitch Rating)  ආයතනය,  ශ්‍රී ලංකාවේ  ස්වෛරීත්ව  ශ්‍රේණිගත  කිරීම  සඳහා  වනදැක්ම  "ඍණාත්මක"  මට්ටමේ සිට "ස්ථාවර" මට්ටම දක්වා සංශෝධනය කරයි

08.10.2009

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ලබාගත් සමීපස්ථ ණය පහසුකම: සැප්තැම්බර් ඉලක්ක මුදුන්පත්කර ගනී

07.10.2009

2009 ඔක්තෝබර්  මස  මුදල්  ප්‍රතිපත්ති  නිවේදනය නිකුත් කිරීමේ දින වෙනස් වීම

01.10.2009

2009 ජූලි  මාසයේ  විදේශ  වෙළඳාමේ  ක්‍රියාකාරීත්වය

01.10.2009

උද්ධමනය තවදුරටත් පහළ වැටෙමින් පස් වසරක් තුළ අවම අගය වන සියයට 0.7ට  ළඟා වෙයි

30.09.2009

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය  සැප්තැම්බර් 2009

24.09.2009

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙළඳපොලේ පොලී  අනුපාතය තනි අංකයක් දක්වා පහත වැටේ

22.09.2009

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ලබාගත්  සමීපස්ථ ණය පහසුකම යටතේ වන පළමු  විමර්ශනය

15.09.2009

රත්‍රන් විකිණීමේ චෝදනාව අසත්‍යයි

15.09.2009

වසර 2 පරිණත  කාලයකින්  සමන්විත  ශ්‍රී ලංකා  සංවර්ධන  බැඳුම්කර  වසර 3 පරිණත  කාලයකින්  යුතු 6 මාසික ලන්ඩන් අන්තර් බැංකු  අර්පන  අනුපාතිකයක් සහ පාදකාංක 425 ක  පොලී ආන්තිකයක් සහිතව නැවත නිකුත් කරයි

14.09.2009

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2009 සැප්තැම්බර්

07.09.2009

2009 සැප්තැම්බර් මස 7 වන  සඳුඳා  ලංකාදීප  පුවත්පතේ  ප්‍රධාන ශීර්ෂය  යටතේ පලවූ ප්‍රවෘත්තිය

07.09.2009

එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 500 ක වටිනාකමින් යුතු ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර නිකුතුව - 2009

03.09.2009

බලපත්‍රලාභී බැංකුවල ඇති ගනුදෙනුකරුවන්ගේ හිමිකම් නොපෑ වත්කම් ආරක්ෂා කිරීම උදෙසා මහ බැංකුව විධිවිධාන පනවයි

03.09.2009

ඒෂියන් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්හි සහ සෙලින්කෝ ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ඇන්ඩ් රියල්ටි ලිමිටඩ් හි ප්‍රගතිය

01.09.2009

උද්ධමනය 2009 අගොස්තු මාසයේ දී 0.9 දක්වා පහත වැටේ.

31.08.2009

කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය අගෝස්තු 2009

28.08.2009

කෘෂි බෝග හා දියර කිරි නිෂ්පාදනය ප්‍රවර්ධන ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ සත්ව සංවර්ධන උපදේශකවරුන්ගේ ඇගයීම

18.08.2009

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2009 අගෝස්තු

18.08.2009

රජය විසින් එ.ජ.ඩොලර් මිලියන 190ක ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර හය මාසයක ලන්ඩන් අන්තර් බැංකු අර්පණ අනුපාතිකය සහ පාදකාංක 450 ක් වු පොලී අනුපාතිකයකට නිකුත් කරයි.

14.08.2009

නව සහකාර අධිපතිවරුන් පත්කිරීම

13.08.2009

2009 ජුනි මාසයේ විදේශ වෙළෙදාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

13.08.2009

2009 අගෝස්තු මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීමේ දින වෙනස්වීම

12.08.2009

ගෙවීම් කාඩ්පත් සේවා සැපයුම්කරුවන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නියාමනය කිරීම

10.08.2009

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආර්ථික දත්ත - 2009 ප්‍රකාශනය සිංහල/දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි පිටපත් අලෙවිය සඳහා දැන් නිකුත් කොට ඇත

04.08.2009

උද්ධමනය 2009 ජුලි මාසයේදීත් පහළ මට්ටමක

04.08.2009

මාස හතරක් තුළ දළ නිල සංචිත කැපී පෙනෙන ලෙස වර්ධනය වෙයි

31.07.2009

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය ජුලි 2009

27.07.2009

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 2.6ක සමීපස්ථ ණය පහසුකම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අනුමත කරයි

24.07.2009

වෙළෙඳපොළ පොලී අනුපාතික තවදුරටත් පහත වැටේ

17.07.2009

ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය, පිලිපීන හා නේපාල මූල්‍ය බුද්ධි ඒකක සමග අවබෝධතා ගිවිසුම්වලට අත්සන් තබයි

16.07.2009

2009 මැයි මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

14.07.2009

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පළාත් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය - 2008

14.07.2009

අවතැන් වූ ජනතාවට සහන සැලසීමේ හා නැවත පදිංචි කිරීමේ වැඩසටහන් සඳහා පරිත්‍යාග

13.07.2009

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණ 2009 ජුලි

13.07.2009

පිබිදෙන උතුර උතුරු පළාතේ ආර්ථික කටයුතු යලි නගාසිටුවීම සඳහා වන විශේෂ ණය යෝජනා ක්‍රමය

02.07.2009

වසර පහකට අධික කාලයකට පසු උද්ධමනය එහි අවම අගය කරා පහත වැටෙයි

30.06.2009

2009  ජුනි මස නව කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය

29.06.2009

සෙලාන් බැංකුව ප්‍රතිප්‍රාග්ධනිත කිරීම

25.06.2009

ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය එග්මොන්ටි කණ්ඩායමේ සාමාජිකත්වය ලබාගනී

25.06.2009

2009 අප්‍රේල් මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

23.06.2009

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර (ශ්‍රී ල සං බැ) සියයට 135 කට වඩා අධිදායකත්වයක් ලබයි

22.06.2009

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල, පරිපාලනය ආයෝජනය සහ සාමාජික ප්‍රතිලාභ ගෙවීම

17.06.2009

සෙලාන් බැංකුවේ උපාය මාර්ගික හවුල්කරු

16.06.2009

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2009 ජුනි

12.06.2009

2009 ජුනි මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීමේ දින වෙනස්වීම

11.06.2009

කොළඹ දී පැවැත්වීමට නියමිත ආසියානු නිශ්කාෂන සංගමයේ 38 වන අධ්‍යක්ෂ මංඩල රැස්වීම 2009 ජුනි 16 දා

10.06.2009

උතුරු පළාත තුළ බැංකු සේවා ව්‍යාප්ත කිරීම

08.06.2009

සෙලාන් බැංකුවේ උපාය මාර්ගික හවුල්කරු

04.06.2009

“ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්‍යාන 2009” ප්‍රකාශනය නිකුත් කෙරේ

02.06.2009

2009 මැයි මාසයේ දී උද්ධමනය මද වශයෙන් ඉහල යයි

29.05.2009

2009 මැයි මස කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය

22.05.2009

ද ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පීඑල්සී හි ප්‍රගතිය

21.05.2009

2009 මාර්තු මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

21.05.2009

සෙලාන් බැංකුවේ උපාය මාර්ගික හවුල්කරු

21.05.2009

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2009 මැයි

19.05.2009

2009 මැයි මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීමේ දින වෙනස්වීම

13.05.2009

ශ්‍රී ලංකාව විසින් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂිත ණය මුදල සම්බන්ධයෙන් බ්‍රිතාන්‍ය විදේශ ලේකම් ගරු ඩේවිඩ් මිලිබෑන්ඩ් මහතා විසින් හුවා දැක් වු කරුණු සම්බන්ධයෙන්

11.05.2009

සෙලාන් බැංකුවේ උපාය මාර්ගික හවුල්කරු

06.05.2009

පොලී අනුපාත අඩු කිරිම

05.05.2009

උද්ධමනය වසර පහක් තුල එහි අඩුතම අගය කරා ළඟාවෙයි

05.05.2009

සී/ස ගෝල්ඩන් කී ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සමාගම සම්බන්ධයෙන් මෑතකදී පල වූ මාධ්‍ය වාර්තාවන්

30.04.2009

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලින් සමීපස්ථ ණය පහසුකමක් ලබාගැනීම

30.04.2009

2009 අප්‍රේල් මස කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය

27.04.2009

සෙලාන් බැංකුවේ උපාය මාර්ගික හවුල්කරු

23.04.2009

රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් වෙළෙඳපොළෙහි පොලී අනුපාතිකයන් අඩුවීම

23.04.2009

2009 පෙබරවාරි මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

22.04.2009

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2009 අප්‍රේල්

22.04.2009

ණය ලබාගැනීමේ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ අලුත්ම තත්වය

16.04.2009

ථවාහන ආනයනය සඳහා විවෘත කරනු ලබන ණයවර ලිපි මත පනවන ලද ආන්තික තැන්පතු අවශ්‍යතාවය ඉවත් කිරීම

06.04.2009

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වාර්ෂික වාර්තාව - 2008

02.04.2009

නව නියෝජ්‍ය අධිපතිවරුන් පත්කිරීම

01.04.2009

උද්ධමනය වසර පහක් තුල එහි අඩුතම අගය කරා ළඟාවෙයි

31.03.2009

2009 මාර්තු මස කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය

30.03.2009

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නව නියෝජ්‍ය අධිපතිනිය

24.03.2009

2009 ජනවාරි මාසයේ විදේශීය වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

23.03.2009

මහ බැංකුව, වාණිජ බැංකුවල ණය දීම් වර්ධනය කිරීමට දිරිගන්වයි

18.03.2009

සෙලින්කෝ සමුහ ව්‍යාපාරයට අයත් මුදල් සමාගම් හා කල්බදු සමාගම්වල ස්ථායිතාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා ගනු ලැබු ක්‍රියාමාර්ග

18.03.2009

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2009 මාර්තු

17.03.2009

ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර

17.03.2009

2009 මාර්තු මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීමේ දින වෙනස්වීම

06.03.2009

දිරිගැන්වීමේ යෝජනාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ සෙලින්කෝ සමූහ ව්‍යාපාරයට අයත් ලියාපදිංචි මුදල් සමාගම්වල ස්ථායිතාවය පවත්වාගෙන යාම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කටයුතු ආරම්භ කිරීම

06.03.2009

රාජගිරියේ පිහිටි මුදල් කෞතුකාගාරය තාවකාලිකව වසා තැබීම    

04.03.2009

ීපස්ථ ණය පහසුකම යටතේ එ.ජ.ඩොලර් දශ ලක්ෂ 1,900 ක මූල්‍යාධාර ලබා ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සාකච්ඡාවන් අරඹයි

04.03.2009

මාස 30 කට පසු 2009 පෙබරවාරි මාසයේ දී උද්ධමනය තනි අංකයක් දක්වා පහත වැටෙයි

02.03.2009

2008 දෙසැම්බර් මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

27.02.2009

2009 පෙබරවාරි මස කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය

25.02.2009

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය තවදුරටත් අඩුකරයි

20.02.2009

ලියාපදිංචි මුදල් සමාගම් සහ කල්බදු මූල්‍යකරණ සමාගම් සඳහා කරුණු අටකින් සමන්විත දිරිගැන්වීමේ යෝජනාවලිය

06.02.2009

2009 ජනවාරි මාසයේ දී උද්ධමනයේ කැපී පෙනෙන අඩුවීමක්

03.02.2009

ලියාපදිංචි මුදල් සමාගම් හා විශේෂිත කල්බදු සමාගම් සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය ආධාරක වැඩ සටහනක්

30.01.2009

2009 ජනවාරි මස කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය

27.01.2009

ේවාසික හා අනේවාසික විදේශ මුදල් තැන්පතු සඳහා පොලිය මත රුපියල්වලින් ප්‍රසාද දීමනාවක් ගෙවීම

27.01.2009

2008 වසරේ නොවැම්බර් මස අවසානයේ දී පැවැති විදේශ සංචිත තත්වය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම

27.01.2009

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව හා වාණිජ බැංකු කීපයක් සමඟ ඇති කරගන්නා ලද ඉදිරි ගිවිසුම් පිළිබඳව නිකුත් කරනු ලැබු විධානය

19.01.2009

රුපියල අවප්‍රමාණය වීම හෝ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් අරමුදල් යටතේ 2009 ජනවාරි මස 18 වන දින මාධ්‍යවල පළවී ලිපි පිළිබඳව කරනු ලබන පැහැදිලි කිරීම

19.01.2009

සුනාමියෙන් හානියට පත් සංචාරක අංශයේ ව්‍යාපෘති සඳහා සහන සැලසීම

13.01.2009

2008 නොවැම්බර් මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරිත්වය

13.01.2009

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2009 ජනවාරි

08.01.2009

මාස 18 ක් තුල උද්ධමනයෙහි පහලම අගය 2008 දෙසැම්බර් මාසයේ දී

07.01.2009

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙළෙඳපොළ විදේශයන්හි වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් සහ විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් සඳහා විවෘත කිරීම

31.12.2008

2008 දෙසැම්බර් මස කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය

29.12.2008

සෙලාන් බැංකුවේ සහ මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායිතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා ගනු ලැබු ක්‍රියාමාර්ග

27.12.2008

ගෝල්ඩන් කී ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ගැටලුව සම්බන්ධව

19.12.2008

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2008 දෙසැම්බර්

16.12.2008

වර්තමාන ප්‍රවනතාවයන් හා අනාගත පෙර දැක්ම පිළිබඳව නිසි තක්සේරුවකින් තොරව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ඇන්ඩ් පුවර්ස් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරීත්ව ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම සං‍ශෝධනය කරයි

16.12.2008

2008 ඔක්තෝම්බර් මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

05.12.2008

හෙජින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මැදිහත්වීම පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම

04.12.2008

2008 නොවැම්බර් මාසයේ දී උද්ධමනය සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටෙයි

28.11.2008

2008 නොවැම්බර් මස කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය (කො.පා.මි.ද)

26.11.2008

2008 සැප්තැම්බර් මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

25.11.2008

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය තවදුරටත් අඩු කරයි

19.11.2008

දෙමළ පුනරුත්ථාපන සංවිධානයට අයත් අරමුදල් රාජසන්තක කෙරේ

14.11.2008

මුදල් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය - 2008 නොවැම්බර්

13.11.2008

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ 50 වැනි සංවත්සරය සමැරීම වෙනුවෙන් නිකුත් කරනු ලබන සමරු කාසි

07.11.2008

2008 මැයි මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීමේ දින වෙනස්වීම

06.11.2008

2008 ඔක්තෝම්බර් මාසයේ දී උද්ධමනය තවදුරටත් අඩුවේ

04.11.2008

අනවසර මුදල් ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන ගිය ආයතන/පුද්ගලයන් හය දෙනෙකුට එරෙහිව ගනු ලැබු නියාමන ක්‍රියාමාර්ග

03.11.2008

අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ මෑතකාලීන ආර්ථික ක්‍රියාකාරිත්වය ප්‍රශංසාවට ලක්කිරීම සහ ගෝලීය මූල්‍ය අර්බුදය හේතුවෙන් ඇතිවෙන අවධානම් තත්වයන් පෙන්වා දීම

31.10.2008

2008 ඔක්තෝම්බර් මස කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය

30.10.2008

තරඟකාරීත්වය වැඩි කිරිම සඳහා මහ බැංකුව විනිමය අනුපාතිකයේ වඩාත් නම්‍යශීලිභාවයකට ඉඩ සලසයි.

24.10.2008

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ගෝලීය මූල්‍ය අර්බුදය හමුවේ මූල්‍ය වෙළෙඳපොළ ස්ථායීතාවය තහවුරු කරයි

20.10.2008

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2008 ඔක්තෝම්බර්

13.10.2008

මහ බැංකුව ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවශ්‍යතාවය අඩු කරයි

08.10.2008

උද්ධමන අනුපාතය අඩුවන මගක අඛණ්ඩව ගමන් කරයි

07.10.2008

එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 300 ක සම්මුචිත ණයක් සඳහා රජය යෝජනා කැඳවයි

02.10.2008

මහ බැංකුව 2008 තෙවන කාර්තුව සඳහා වු සංශෝධිත ණයක් සඳහා රජය යෝජනා කැඳවයි

30.09.2008

2008 සැප්තැම්බර් මස කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය (කො.පා.මි.ද.)

24.09.2008

2008 ජුලි මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

16.09.2008

නව ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර නිකුතුව සඳහා අධිදායකත්වයකුත් පරිණත වන ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර වලින් කොටසක් විශ්‍රාම ගැන්වේ |

15.09.2008

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2008 සැප්තැම්බර්

09.09.2008

2008  අගෝස්තු මස උද්ධමන අනුපාතය තවදුරටත් පහළ වැටේ

02.09.2008

මුදල් කෞතුකාගාරය - අනුරාධපුරය

29.08.2008

2008 අගෝස්තු මස කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය (කො.පා.මි.ද.)

20.08.2008

2008 ජුනි මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

20.08.2008

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2008 අගෝස්තු

15.08.2008

ලෝක ක්‍රිකට් කුසලාන සමරු කාසිය - 2007

12.08.2008

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව “ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආර්ථික දත්ත - 2008” ප්‍රකාශන නිකුත් කරයි

08.08.2008

රජයේ සුරැකුම්පත් වෙළෙඳපොළ පොලී අනුපාතයන් අඩුවීම

08.08.2008

කාසි හා ප්‍රකාශන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මංගත අලෙවි කවුළුවක් විවෘත කරයි.

05.08.2008

2008 ජුලි මස උද්ධමන අනුපාතය පහල වැටේ

31.07.2008

2008 ජුලි මස කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය (කො.පා.මි.ද.)

22.07.2008

2008 මැයි මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

15.07.2008

බැංකු සඳහා වන ආයතනික යහපාලනය පිළිබඳ මුදල් මණ්ඩලයේ විධානය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අනුමත කරයි

11.07.2008

පළාත් අනුව දළ දේශිය නිෂ්පාදිතය (ප.ද.දේ.නි) 2007

03.07.2008

සංචිත මුදල් 2008 දෙවන කාර්තුව සඳහා වු ඉලක්කගත මට්ටම තුල පවතී

02.07.2008

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් විදේශයන්හි පදිංචියට යන ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා බලපැවැත්වෙන විනිමය පාලනයන් තවදුරටත් ලිහිල් කෙරේ

30.06.2008

2008  ජුනි මස නව කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය

24.06.2008

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර නිකුතුව සඳහා සියයට 150 කට වැඩි අධිදායකත්වයක්

20.06.2008

මුදල් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය 2008 ජුනි

16.06.2008

ලියාපදිංචි මුදල් සමාගම් සඳහා ආයතනික යහපාලන ආචාරධර්ම පද්ධති අනාවරණ කෙටුම්පත

16.06.2008

2008 a@pY\l\ m`s@y\ b`h]r @vLq`@m| kY]y`k`r]w\vy

13.06.2008

2008 වර්ෂයේ රජයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා වන ව්‍යාපෘති මූල්‍යනය කිරීම සඳහා වූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් දශ ලක්ෂ 150 ක සම්මුචිත ණය මුදල

06.06.2008

මූලික උද්ධමන දර්ශකයේ විචලනය 2008 මැයි

02.06.2008

විදේශිකයන්ගේ තැන්පතු ලබාගැනීමට වාණිජ බැංකු වලට අවසර ලැබේ

02.06.2008

මූල්‍ය සේවා ලබාගැනීමට ඇති ඉඩ ප්‍රස්ථා පුළුල් කිරීම  බලපත්‍රලාභී බැංකු ශාඛා සහ ලියාපදිංචි මූල්‍ය සමාගම් ශාඛා පිහිටුවීමට අදාල නිර්ණායක

30.05.2008

2008 මැයි මස නව කොළඹ පාරි‍භෝගික මිළ දර්ශකය

26.05.2008

2008 මාර්තු මාසයේ බාහිර වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

26.05.2008

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය මැයි 2008

16.05.2008

මුලික උද්ධමන දර්ශකයේ විචලනය 2008 අප්‍රේල්

12.05.2008

2008 මැයි මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීමේ දින වෙනස්වීම

06.05.2008

රජයේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල විදේශ ආයෝජනය

02.05.2008

මුදල් හා රාජ්‍ය මූල්‍ය අංශයේ ප්‍රසාරණයෙන් උද්ධමනය සඳහා දායකත්වය උද්ධමනයෙන් සියයට 75 ක් නොව සියයට 16 කටත් අඩු අගයක් බව අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල් පිළිගනී

30.04.2008

මුදල් ප්‍රතිපත්තිය තවදුරටත් දැඩිකෙරේ

30.04.2008

2008 අප්‍රේල් මස නව කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය

25.04.2008

බලපත්‍රලාභී බැංකු සඳහා වූ යහපාලන විධාන සංශෝධනය කිරීම

23.04.2008

2008 පෙබරවාරි මාසයේ බාහිර වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය

23.04.2008

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2008 අප්‍රේල්

23.04.2008

කෘෂි බෝග සහ දියර කිරි නිෂ්පාදනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ණය යෝජනා ක්‍රමය

21.04.2008

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්‍යාන 2008 ප්‍රකාශනය අලෙවිය සඳහා නිකුත් කර ඇත

16.04.2008

2008 අප්‍රේල් මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීමේ දින වෙනස්වීම

09.04.2008

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය මත භාහිර කම්පන වල බලපෑම පිළිබඳ ජ.මූ.අ. විසින් කර ඇති අධ්‍යයනය

08.04.2008

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වාර්ෂික වාර්තාව 2007

03.04.2008

ෆිච් රේට්ස් ආයතනය විසින් ස්වෛරීත්ව ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම සංශෝධනය කිරීම පිළිබඳ ප්‍රතිචාරය

03.04.2008

2008 පළමු කාර්තුව සඳහා වූ සංචිත මුදල ඉලක්කය සාර්ථකව ලඟා කර ගනී

01.04.2008

ශ්‍රී ලංකාවේ යටිදැරි උද්ධමනය

31.03.2008

මුදල් සමාගම් විසින් ගෙවිය හැකි පොලී  අනුපාතිකයන් සම්බන්ධ නව සීමාවන්

31.03.2008

2008 මාර්තු මස නව කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය (කො.පා.මි.ද. (නව)) නිකුත් කරයි

31.03.2008

2008 මාර්තු මස කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය (කො.පා.මි.ද.) නිකුත් කරයි

28.03.2008

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පොලී අනුපාතිකයන් සම්බන්ධව මුදල් සමාගම් වෙත නව විධානයන් නිකුත් කරයි

27.03.2008

2008 ජනවාරි මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමෙහි ක්‍රියාකාරිත්වය

27.03.2008

සාක් කලාපීය ගෙවීම් සංවර්ධන ප්‍රවේශයෙහි මංගල රැස්වීම

19.03.2008

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2008 මාර්තු

13.03.2008

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙහි විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු යටතේ මහ බැංකු සුරැකුම්පත් නිකුත් කිරීම

12.03.2008

මීලග මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය 2008 මාර්තු මස 19 වැනි දින පෙ.ව. 7.30 ට නිකුත් කෙරේ.

10.03.2008

2008 වසරේ දී දළ නිල සංචිත සැළකිය යුතු ලෙස වර්ධනය වෙමින් පවතී

07.03.2008

ඇ.එ.ජ. ඩොලර් දශ ලක්ෂ 300 සම්මුචිත ණය මුදල

04.03.2008

2008 පෙබරවාරි මස උද්ධමනය

29.02.2008

නව කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය (කො.පා.මි.ද.(නව) ) – 2008 පෙබරවාරි

29.02.2008

තහනම් මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රමවලින් ප්‍රවේශම් වන ලෙස මහජනතාවට කෙරෙන අනතුරු ඇඟවීමයි

29.02.2008

කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය (කො.පා.මි.ද.(නව) ) – 2008 පෙබරවාරි

27.02.2008

ශ්‍රී ලංකාවේ උරුමය කාණ්ඩය යටතේ නිකුත් කරනු ලබන දහවැනි මුදල් නෝට්ටු නිකුතුව

21.02.2008

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2008 පෙබරවාරි

19.02.2008

මූල්‍යමය බුද්ධි එකකයේ කටයුතු අඛණ්ඩව ශක්තිමත් කිරීම

19.02.2008

ස්ටැන්ඩර්ඩ් ඇන්ඩ් පුවර්ස් ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරීත්ව ශ්‍රේණිගත කිරීම පිළිබඳ දැක්ම සංශෝධනය කිරිම සාධාරණ නොවේ

18.02.2008

2007 දෙසැම්බර් මාසයේ විදේශ වෙළෙඳාමෙහි ක්‍රියාකාරිත්වය

01.02.2008

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය හා මැලේසියානු මහ බැංකුව වන නෙහාරා බැංකුවෙහි මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය අතර වූ අවබෝධතා ගිවිසුම

01.02.2008

2008 ජනවාරි මස උද්ධමනය

31.01.2008

නව කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය (කො.පා.මි.ද. (නව))

31.01.2008

කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය (කො.පා.මි.ද.) – 2008 ජනවාරි

25.01.2008

2007 වසරේ සංචිත මුදල් වර්ධනය සියයට 10.3 ක් පමණකි. “අධික මුදල් ප්‍රමාණය” පිළිබඳ චෝදනා පදනම් විරහිත හා අසත්‍ය වේ

18.01.2008

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් රත්‍රං තොග විශාල වශයෙන් විකුණු බවට චෝදනාව

17.01.2008

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2008 ජනවාරි

14.01.2008

නව කොළඹ පාරිභෝගියන්ගේ මිල දර්ශකයේ (කො.පා.මි.ද. (නව)) හැසිරීම් රටාව

10.01.2008

දේශීය වෙළෙඳපොළෙහි පොලී අනුපාතිකයන් පහත වැටීමේ ප්‍රවණතාවක්

08.01.2008

බලපත්‍රලාභී බැංකු සඳහා වන ආයතනික යහපාලන රීතීන් සම්බන්ධ සංක්‍රාමී ප්‍රතිපාදන

01.01.2008

ශ්‍රී ලංකා රුපියල් - ඩොලර් විදේශ විනිමය අනුපාතිකය වෙළෙඳපොළේ අහිතකර අපේක්ෂාවන් අභිබවයි. 2007 ගෙවුම් තුලන ලේඛනයේ අතිරික්තය ඇමෙරිකානු එක්සත් ජනපද ඩොලර් 550 ක

31.12.2007

කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය - 2007 දෙසැම්බර්

31.12.2007

නව කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය - 2007 දෙසැම්බර්

28.12.2007

බාසල් 11 අනුව බැංකු විසින් තබාගත යුතු ප්‍රමානවත් ප්‍රාග්ධනය පිළිබඳ නව විධානයන්

28.12.2007

ලංකාවේ බලපත්‍රලාභී බැංකු සඳහා ආයතනික යහපාලනය පිළිබඳ විධානයන් නිකුත් කිරීම

26.12.2007

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2007 දෙසැම්බර්

20.12.2007

2007 දෙසැම්බර් මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරිම

19.12.2007

මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායිතා විමසුම 2007

18.12.2007

වැඩිදියුණු කළ ආරක්ෂන සලකුණු සහිත රුපියල් 1000 නව නෝට්ටුව නිකුත් කිරීම

17.12.2007

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ණය කලමනාකරණය ප්‍රකාශය ප්‍රථම වරට නිකුත් කිරිම

13.12.2007

ශ්‍රී ලංකාවේ බලපත්‍රලාභී බැංකු සඳහා අනිවාර්ය සමායතන යහපාලන ආචාර ධර්ම පද්ධති කෙටුම්පත

11.12.2007

නව කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකයේ බර තැබීම් ආකෘතිය

04.12.2007

නව කොළඹ මිල දර්ශකය

03.12.2007

කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය - 2007 නොවැම්බර්

30.11.2007

රජයේ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සඳහා විදේශීය ආයෝජන ඉහළ දැමීම

20.11.2007

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2007 නොවැම්බර්

16.11.2007

නොවැම්බර් මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය 2007 නොවැම්බර් මස 20 වැනි දින පෙ.ව. 7.30 ට නිකුත් කෙරේ.

15.11.2007

2007 සැප්තැම්බර් මාසයේ විදේශීය වෙළෙඳාමෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය

02.11.2007

2007 ඔක්තෝම්බර මාසය තුළදී පාරිභෝගික මිළ ගණන් වල හැසිරීම

31.10.2007

කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශනය - 2007 ඔක්තෝබර්

26.10.2007

මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති විවරණය 2007 ඔක්තෝබර්

24.10.2007

2007 අගෝස්තු මාසයේ බාහිර වෙළෙඳාමෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය

18.10.2007

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ජාත්‍යන්තර බැඳුම්කර නිකුතුවට තුන්ගුණයකටත් වඩා වැඩි දායකත්වයක්

18.10.2007

ඔක්තෝබර් මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය 2007 ඔක්තෝබර් මස 26 වැනි දින පෙ.ව. 7.30 ට නිකුත් කෙරේ

15.10.2007

චෙක්පත් අගරැවීම අවමකිරීම

28.09.2007

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2007 සැප්තැම්බර්

21.09.2007

2007 සැප්තැම්බර් මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීමේ දින වෙනස්වීම

19.09.2007

විනිමය අනුපාතයේ මෑතකාලීන වෙනස්වීම්

18.09.2007

2007 ජුලි මස බාහිර වෙළෙඳාමෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය

10.09.2007

2007 සැප්තැම්බර් මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිවේදනය නිකුත් කිරීමේ දින වෙනස්වීම

07.09.2007

ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආර්ථික දත්ත - 2007 ප්‍රකාශනය (ඉංග්‍රීසි හා සිංහල පිටපත්) අලෙවිය සඳහා දැන් නිකුත්කොට ඇත

04.09.2007

2007 අගෝස්තු මාසයේ දී සාමාන්‍ය මිළ මට්ටම පහත වැටුණි

03.09.2007

ශ්‍රී ලංකාවේ බලපත්‍රලාභී බැංකු සඳහා අනිවාර්ය සමායතන යහපාලන ආචාර ධර්ම පද්ධතියේ අනාවරණ කෙටුම්පත ප්‍රසිද්ධ කිරීම

31.08.2007

@k`LB p`r]@x`\g]k m]L qr~Xky - 2007 a@g`~s~wO

30.08.2007

r#p]yl avpYm`N v}m sh v]@q~X aAX@y~ kY]y`k`r]w~vy

16.08.2007

2007 vs@r~ pLm[ x`gy w;lq} bFAkO aAXy kFp} @p@nn vr~Enyk~ v`r~w` kry].

14.08.2007

m{l& pYw]pw\w] v]vrNy 2007 a@g`~s~w;

09.08.2007

s\t$n\dr~d| sh p[vr~s\ a`ywny v]s]n\ XY} lAk`@v| s\@@vr}w\v Ny @XY\N]gw k]r}m p}L]bQ; iq;]r] a@p\k\S` s\W`vr @XY\N]yt uss\ kr a#w

03.08.2007

rj@y\ s[rFk;m|pw\ sQ;h` a@lv] k]r}@m| mE&s\W`n v]v^w k]r}m

02.08.2007

ek\sw\ jnpq; @d`lr~ m]l]yn 500 k vt]n`km]n\ y[w; j`w&n\wr b#Q{m|kr n]k;w;v - 2007

02.08.2007

2007 j{l] m`s@y~ p`r]@x`~g]k m]l gNn~ @k@rh] pr]p`l]w m]l gNn~ sA@X`~Eny k]r}m blp`y]

31.07.2007

mh b#Ak;v pYm[K b#Ak;@v| v&`p`r]k kty[w; XY} lAk` @s\v]s\ b$n\k\ l]m]td| @vw pvr` @q;y]

31.07.2007

@k`LB p`r]@x`\g]k m]L qr~Xky - j{l] 2007

23.07.2007

2007 j{l -] m[Ql~ pYw]pw~w] v]vrNy n]kOw~ @v|

20.07.2007

B#AkO @s~v`vn~h] aKN~D vr~Enyk

16.07.2007

m{l& a`ywn smg gn[@qn[ k]r}@m|q} gn{@qn{kr#vn~ n]s] s#Lk]l~l q#k~v]y y[wOy

12.07.2007

X}Y lAk` mh b#Ak;@v| m[ql\ mN\dlyt @k\.s}. kmls@b|sn\ mhw` pw\@vy

10.07.2007

@k`LB p`r]@x`~g]k m]L qr~Xk@yg] @vns~v}m| 2007 j{n]

05.07.2007

r`j& s[rFkOm|pw~ @vLQ@p`L v#d]q]y[N[ k]r}mt X}Y lAk` mh b#AkOv p]yvr gn

04.07.2007

s`r~k~f]n#n~s~ sm[Pv : kl`p}y @gv}m| kN~d`ymk~ kr`

03.07.2007

2007 j{n] ms sQh` vn m[ql~ pYw]pw~w] ilk~ky lg`kr gn}

29.06.2007

@k`LB p`r]@x`\g]k m]L qr~Xky - j{n] 2007

27.06.2007

pL`w\ an[v qL @q\X}}y n]S\p`q]wy

26.06.2007

m[ql~ pYw]pw~w] v]vrNy -– j{n] 2007

14.06.2007

2007 a@pY~l~ ms x`h]r @vLq`@m| kY]y` k`r]w~vy

05.06.2007

2007 j{n] ms m[ql\ pYw]pw\w] n]@v|qny n]k;w\ k]r}@m| q]n @vns\v}m

04.06.2007

sAc]w m[ql~ ilk~k LG`kr gn}

30.05.2007

p`r]@X`~g]kyn~@g~ m]L gNn~ v#D]v}@m| @v|Gy 2007 m#y] m`s@y~q} aKN~dv ad[@v|

29.05.2007

n`m]k sh m{r~w sPl v]n]my an[p`w qr~Xkvl p`qk vr\~Sy sA@X`~Eny k]r}m

25.05.2007

XY} lAk`@v| j`w]k a`q`ym sm|p`qny k]r}m

22.05.2007

m[ql~ pYw]pw~w] v]vrNy -– m#y] 2007

18.05.2007

@k`LB p`r]@x`\g]]k m]L qr~Xk@yh] @vns\v}m 2007 a@pY~l

15.05.2007

2007 m`r~wO m`s@y~ x`h]r @v@Lq`@mh] k]Yy` k`r]w~vy

08.05.2007

2007 m#y] ms m[ql\ pYw]pw\w] n]@v|qny n]k;w\ k]r}@m| q]n @vns\v}m

03.05.2007

a@pY~l~ ms @k`LB p`r]@x`~g]kyn~@g~ m]L qr~Xk@y~ v#d]v}m lk~S&my pqnm mw s]yyt 16.3 qk~v` phw v#t[N].

30.04.2007

@k`LB p`r]@x`\g]k m]L qr~Xky

19.04.2007

@k`LB p`r]@x`\h]kyn\@g\ m]L qr~Xk@yh] @vns\v}m 2007 m`r~wO

17.04.2007

X}Y lAk`@v] a`r\Wk h` sm`j sAK&`ny -2007 pYk`Xny a@lv]y sQh` n]kOw\ kr a#w.

11.04.2007

v]@q\X @vLq`@m| k]Yy`k`r]w\vy - 2007 @pbrv`r]

10.04.2007

m{l& pYw]pw\w] v]vrNy - 2007 a@pY\l\

09.04.2007

2007 a@pY\l\ ms m[ql\ pYw]pw\w] n]@v|qny n]k;w\ k]r}@m| q]n @vns\v}m

30.03.2007

2006 s]v|vn k`r~wO@v| q. @q\. n]. qw\w n]kOw\ @k@r~

30.03.2007

2006 v`r~S]k v`r~w`v pYk`Xyt pw\kr a#w

30.03.2007

@k`LB p`r]@x`\g]k m]L qr~Xky

30.03.2007

XY} lAk` mh b#AkO@v| nv @vb| adv]y q]yw\ kr a#w

16.03.2007

m{l& pYw]pw\w] v]vrNy - 2007 m`r~wO

15.03.2007

v]@q\X @vLq`@m| k]Yy`k`r]w\vy - 2007 jnv`r]

14.03.2007

x`N\d`g`r s[rFkOm|pw\ vl v]@q\X a`@y`jn r#p]yl\ b]l]yn 10 ik\mvy]

12.03.2007

X}Y lAk` sAvr~En b#q[m|kr il\l[m| k]r}m 4 gONyk]n\ ihlyy]

06.03.2007

@k`LB p`r]@x`\g]k m]L qr~Xk@y\v]clnyn\- 2007 @pbrv`r]

02.03.2007

@k`LB p`r]@x`\g]k m]L qr~Xky

23.02.2007

m{l& pYw]pw\w] v]vrNy -– 2007 @pbrv`r]

20.02.2007

b#AkO mg]n\ pYq`ny krn[ lbn Ny phs[km| vl upr]myn\ p]L]bQ nv v]cRN avX&w`vyn\

13.02.2007

v]@q\X @vLq`@m| k]Yy`k`r]w\vy - – 2006 @qs#m|br~

07.02.2007

m{l& pYw]pw\w] v]vrNy n]kOw\ k]r}@m| q]ny @vns\ k]r}m - 2007 @pbrv`r]

30.01.2007

x`N\d`g`r s[rFkOm|pw\ vl v]@q\X a`@y`jn r#p]yl\ b]l]yn 2.4 (a#. e. j. @d`lr~ qX lR 23) ik\mvy]

22.01.2007

m[ql\ v]XOq\E]krNy m#dp#v#w\v}m sQh` m{l& v]mr~SN h#k]y`vn\ p[l[l\ k]r}m

19.01.2007

rj@y\ x`N\d`gr b#q[m|krvl v]@q\X}y a`@y`\jn a#r@B|

18.01.2007

m{l& pYw]pw\w] v]vrNy -2007 jnv`r]

10.01.2007

v]@q\X @vLq`@m| k]Yy`k`r]w\vy - 2006 @n`v#m|br~

02.01.2007

m{l& s\W`y]w` v]vrNy 2006

29.12.2006

2006 දෙසැම්බර් මාසයේ පාරිභෝගික මිළ වෙනස්වීම

29.12.2006

කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය

29.12.2006

දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය 2006 – 3  කාර්තුව

28.12.2006

දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය ඇස්තමේන්තු 2006 – 3 කාර්තුව .

26.12.2006

රජය එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 100 ක ඒකාබද්ධ ණය මුදලක් අන්තර් ජාතික වෙළෙඳපොළෙන් ලබාගනී

22.12.2006

2006 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජ දත්ත ප්‍රකාශනය දැන් විකිණීමට තිබේ

21.12.2006

ප්‍රාදේශීය දළ දේශීය නිෂ්පාදිත සංඛ්‍යාන - 2005 පිළිබඳ මහ බැංකු වාර්තාව

20.12.2006

2005 සහ 2006 වසර වල විනිමය අනුපාතිකයේ හැසිරීම

15.12.2006

මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2006 දෙසැම්බර්

13.12.2006

විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්ව - 2006 ඔක්තෝබර්

08.12.2006

බලපත්‍රලාභී බැංකු සඳහා අවම ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවන්

30.11.2006

පාරිභෝගික මිළ වෙනස්වීම් - නොවැම්බර් 2006‍

30.11.2006

කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශන

21.11.2006

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා - 2006 සුවිශේෂ සිදුවීම් සහ 2007 පිළිබඳ අපේක්ෂාවන්

14.11.2006

විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය - 2006 සැප්තැම්බර්

14.11.2006

මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2006 නොවැම්බර්

13.11.2006

ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව ලෙස නම් කිරීම

09.11.2006

තහනම් යෝජනා ක්‍රම පිළිබඳ පරිපාලනය විචාරවත් කිරීම සහ විමර්ශනයක්

01.11.2006

රජයේ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරවල විදේශීය ආයෝජන

31.10.2006

කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශනය

20.10.2006

තෝරාගත් පාරිභෝගික භාණ්ඩ ආනයනය මත ආන්තික තැන්පතු අවශ්‍යතාවයන්

17.10.2006

වැඩි දියුණුකල ආරක්ෂිත ක්‍රම වලින් සමන්විත නව රුපියල් 500 නෝට්ටුවක් නිකුත් කිරීම

17.10.2006

විදේශ විනිමය අනුපාතික විචලනයන්

13.10.2006

මෑත කාලීන විදේශ විනිමය අනුපාතික විචලනයන්

12.10.2006

මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2006 ඔක්තෝබර්

11.10.2006

විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය - 2006 අගෝස්තු

11.10.2006

මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති විවරණය නිකුත් කිරීමේ දිනය වෙනස් කිරීම - 2006 ඔක්තෝබර්

09.10.2006

නව රුපියල් 2000 නෝට්ටුවක් නිකුත් කිරීම

05.10.2006

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වෙබ් අඩවි ලිපිනය වෙනස් කිරීම

29.09.2006

දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය - 2006 කාර්තුව

29.09.2006

කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය

28.09.2006

අධික තෙල් මිලෙන් ආරක්ෂා වීම

28.09.2006

ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික සංශෝධනය

19.09.2006

තහනම් කළ යෝජනා ක්‍රම පිළිබඳ පරීක්ෂණ

15.09.2006

මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2006 සැප්තැම්බර්

13.09.2006

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර අර්පනය කිරීම

08.09.2006

මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති විවරණය නිකුත් කිරීමේ දිනය වෙනස් කිරීම 2006 සැප්තැම්බර්

06.09.2006

විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය - 2006 ජුලි

04.09.2006

ද්‍රවිඩ පුනරුත්ථාපන සංවිධානය බැංකු ගණුදෙනු අත්හිටුවීම

31.08.2006

කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය

16.08.2006

මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2006 අගෝස්තු

14.08.2006

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර ඉල්ලුම් කිරීම සියයට 115 කින් ඉහළ යයි

08.08.2006

රජය ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැදුම්කර මඟින් ණය ලබා ගැනීම

04.08.2006

විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය - ජූනි 2006

02.08.2006

බැංකුවල ඇති අක්‍රීය ගිණුම් (අත්හැර දැමු දේපල) පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම

01.08.2006

මූල්‍ය විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණය වැළැක්වීම සඳහා මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයක් පිහිටුවීම

31.07.2006

කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශනය

22.07.2006

මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති විවරණය - 2006 ජුලි

13.07.2006

නිමල් වෙල්ගම මහතා මුදල් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකු ලෙස පත්කිරීම

13.07.2006

විදේශ වෙළෙඳාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය - මැයි 2006

12.07.2006

සමාජ ආර්ථික දත්ත 2006 ප්‍රකාශනය

11.07.2006

මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති විවරණය නිකුත් කිරීමේ දිනය වෙනස් කිරීම - 2006 ජුලි

01.07.2006

අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ලෙස පත්කිරීම

30.06.2006

කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශනය

30.06.2006

දර්ශක සමග බැදුනු බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම

29.06.2006

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල

29.06.2006

දළ දේශිය නිෂ්පාදිතය - 2006 - 1 කාර්තුව

26.06.2006

දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය ඇස්‍තමේන්තු දිනය වෙනස් කිරීම

20.06.2006

X}Y lAk` sAvr~En b#q[m|kr n]kOw\ k]r}m

16.06.2006

m{l& pYw]pw\w] v]vrny j[n] 2006

12.06.2006

m{l& pYw]pw\w] v]vrny n]kOw\ k]r}@m| q]ny @vns\ k]r}m j{n] 2006

08.06.2006

b|l[m|br~g\ I - b#q[m|kr @v@LQ kYmy q]yw\ k]r}m

31.05.2006

@k`LB p`r]@x`\g]k m]L qr~Xky

30.05.2006

v]@q\X @vLq`@m| k]Yy`k`r]w\vy – 2006 a@pY\l\

23.05.2006

@ck\pw\ n]S\k`SNy

22.05.2006

nv m[ql\ a#mw]wOm`@g\ aw\sn sh]w m[ql\ @n`\t|t[v n]kOw\ k]r}m

19.05.2006

v]@q\X @vLq`@m| k]Yy`k`r]w\vy – 2006 m`r~wO

15.05.2006

2550 b[q\E jyn\w]y an[s\mrNy kr}m sQh` s]h]vtn k`s] wOnk\ n]kOw\ k]r}m

15.05.2006

m{l& pYw]pw\w] v]vrNy - 2006 m#y]]

28.04.2006

@k`LB p`r]@x`\g]k m]L qr~Xky

27.04.2006

v]@q\X @vLq`@m| k]Yy`k`r]w\vy – 2006 @pbrv`r]

27.04.2006

X}Y lAk` mh b#AkO@v| v`r~S]k v`r~W`v 2005

12.04.2006

m{l& pYw]pw\w] v]vrNy - 2006 a@pYl\

31.03.2006

@k`LB p`r]@x`\g]k m]L qr~Xky

31.03.2006

qL @q\X}y n]S\p`q]wy - 2006 4 k`r~wOv

24.03.2006

v]@q\X @vLq`@m| k]Yy`k`r]w\vy – 2006 jnv`r]

20.03.2006

b#AkO hrh` s[n`m] shn sQh` r`j& @n`vn sAv]E`n vlt 2005 q} l#b[n arm[ql\

16.03.2006

m{l& s\W`y]w` v]vrny - 2005

15.03.2006

m{l& pYw]pw\w] v]vrny - 2006 m`r~wO

01.03.2006

2006 jnv`r] 31 q]nt b#AkO hrh` s[n`m] a`pq` shn sQh` l#b[n pYq`nyn\

28.02.2006

@k`LB p`r]@x`\g]k m]L qr~Xky

16.02.2006

m{l& pYw]pw\w] v]vrNy - 2006 @pbrv`r}

10.02.2006

v]@q\X @vLq`@m| k]Yy`k`r]w\vy - 2005 @qs#m|br~

03.02.2006

X}Y lAk` j`w]y @g`d n#g}@m| b#q[m|kr

31.01.2006

2005 @qs#m|br~ 31 q]nt b#AkO hrh` s[n`m] a`pq` shn sQh` l#b[n pYq`nyn

19.01.2006

v]@q\X @vLq`@m| k]Yy`k`r]w\vy - 2005 @n`v#m|br~

17.01.2006

m{l& pYw]pw\w] v]vrNy - 2006 jnv`r]
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
පුවත්පත් නිවේදන සහ දේශන
පුවත්පත් නිවේදන
 
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
මහජනතාව වෙත කෙරෙන දැනුම්දීම්
 
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
දේශන
 
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
බැංකු කටයුතු අධ්‍යයන කේන්ද්‍ර ප්‍රසිද්ධ දේශන මාලාව
 
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services